Skip to main content

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W MŁYNACH ROTHERA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia, w tym warsztaty i wystawy, organizowane przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz (zwany dalej “Organizatorem”).
2. Wejścia na wydarzenia, w tym warsztaty i wystawy odbywają się o wyznaczonych godzinach.
3. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin wejść i odbywania się wydarzeń, a także dni oraz godzin otwarcia i wejść na wystawy dostępne są na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl oraz w kasie Młynów Rothera (zwanej dalej “Kasą”).
4. Kasa jest czynna w następujących godzinach:
a. w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek w godzinach od 10:00 do 18:00;
b. w piątek, sobotę, niedzielę w godzinach od 12:00 do 20:00.
5. Liczba zwiedzających przebywających jednorazowo na poszczególnych wydarzeniach, w tym warsztatach i wystawach, jest ograniczona.
6. Szczegółowe informacje dotyczące ilości osób uczestniczących w wydarzeniach i zwiedzających wystawy dostępne są na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl oraz w Kasie
7. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na terenie wystaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8. Dzieci w wieku do lat 12 mogą uczestniczyć w pozostałych wydarzeniach, w tym warsztatach, wyłącznie pod opieką osób dorosłych chyba, że regulaminy tych wydarzeń wskazują inaczej.
9. Orientacyjny czas zwiedzania wystawy stałej „Węzły” (zwanej dalej „Węzłami”) to 60-90 minut. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona przez zwiedzającego na zwiedzanie przed zamknięciem wystawy, nie stanowi podstawy do reklamacji.

§ 2. Sprzedaż i rezerwacja biletów

1. Zwiedzanie „Węzłów” oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Organizatora, w tym wskazanych warsztatach i wystawach jest odpłatny.
2. Udział w pozostałych wskazanych wydarzeniach organizowanych w ramach oferty programowej, w tym warsztatach i wystawach, może być bezpłatny. Informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl.
3. Zakupu biletów na wydarzenia płatne i zwiedzanie „Węzłów” można dokonać na stronie internetowej www.bilety.mlynyrothera.pl lub w Kasie.
4. Wysokość opłat za udział w wydarzeniach płatnych i za zwiedzanie „Węzłów” określa cennik dostępny na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl oraz w Kasie.
5. W indywidualnych przypadkach, ze względu na ważny interes społeczny,
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen biletów na wydarzenia płatne i zwiedzanie „Węzłów”.
6. Rezerwacja miejsc na wydarzenia bezpłatne oraz zakup biletów na wydarzenia płatne i zwiedzanie „Węzłów” są możliwe pod warunkiem dostępności miejsc.
7. Kasa przyjmuje płatność w polskich złotych (PLN) oraz akceptuje płatności Blik i karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest w Kasie oraz na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl.
8. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletów online lub w momencie rezerwacji w przypadku rezerwacji w Kasie.
9. W przypadku, gdy potrzeba wystawienia faktury VAT została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Organizator wystawi fakturę VAT w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością biletów na wydarzenia płatne i zwiedzanie „Węzłów” w różnych kanałach sprzedaży, tj. online, w Kasie, u zewnętrznych pośredników sprzedaży.
11. Rezerwacja udziału w wydarzeniu bezpłatnym jest możliwa na stronie internetowej www.bilety.mlynyrothera.pl lub w Kasie.
12. Rezerwacja udziału w wydarzeniu bezpłatnym jest możliwa pod warunkiem
dostępności miejsc.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością rezerwacji na wydarzenia bezpłatne w różnych kanałach, tj. online, w Kasie, u pośredników zewnętrznych.

§ 3. Sprzedaż biletów na zwiedzanie samodzielne i wydarzenia

1. Zakupu biletów na samodzielne zwiedzanie „Węzłów” oraz wydarzenia, a także rezerwacji na wydarzenia bezpłatne można dokonywać poprzez stronę internetową www.bilety.mlynyrothera.pl oraz w Kasie.
2. W ramach zwiedzania indywidualnego każda osoba w ramach jednej rezerwacji może kupić do 9 biletów lub zarezerwować do 4 wejściówek na wydarzenia bezpłatne.
3. Grupy zorganizowane liczące co najmniej 10 osób, a maksymalnie 25 osób są uprawnione do zakupu biletów grupowych na zwiedzanie samodzielne, tj. bez przewodnika.
4. Bilet zakupiony w Kasie należy okazać bileterowi przy wejściu na wystawę lub wydarzenie.
5. Po opłaceniu zamówienia internetowego system sprzedaży generuje bilety elektroniczne, które są wysyłane jako plik pdf na adres mailowy podany w zamówieniu.
6. Przy dokonywaniu bezpłatnej rezerwacji online system sprzedaży generuje elektroniczne wejściówki, które są wysyłane jako plik pdf na adres mailowy podany w zamówieniu.
7. Bilety zakupione online i otrzymane drogą mailową po realizacji zamówienia należy okazać bileterowi przy wejściu na wystawę lub wydarzenie. Bilety należy okazać w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu
urządzenia mobilnego. W przypadku zakupu biletu ulgowego, należy okazać również dokument uprawniający do ulgi.
8. W przypadku dokonywania bezpłatnej rezerwacji online na wydarzenia Organizatora, należy okazać bileterowi przy wejściu na wydarzenie wejściówkę wygenerowaną przez system rezerwacji. Wejściówkę należy okazać w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego.
9. Bilet na zwiedzanie „Węzłów” można kupić w Kasie najpóźniej na 15 minut przed planowaną datą zwiedzania pod warunkiem dostępności miejsc. Na życzenie kupującego, Kasa sprzeda bilet po tym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
10. Bilet na zwiedzanie „Węzłów” można kupić online najpóźniej na 90 przed planowaną datą zwiedzania pod warunkiem dostępności miejsc. Po tym terminie bilety dostępne są tylko w Kasie.
11. Zamówione poprzez stronę internetową bilety należy opłacić zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych w ciągu 60 minut od dokonania rezerwacji. Brak opłacenia biletów powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
12. Bilety oraz bezpłatne wejściówki na pozostałe wydarzenia, w tym warsztaty i wystawy, można kupić lub odebrać w Kasie najpóźniej na 15 minut przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia pod warunkiem dostępności miejsc. Na życzenie kupującego, Kasa sprzeda bilet po tym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
13. Bilety oraz bezpłatne wejściówki na pozostałe wydarzenia, w tym warsztaty i wystawy, można kupić lub odebrać online najpóźniej na 60 minut przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia pod warunkiem dostępności miejsc. Po tym terminie
bilety oraz bezpłatne wejściówki dostępne są tylko w Kasie.

§ 4. Sprzedaż i rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych na zwiedzanie z przewodnikiem

1. Zwiedzanie „Węzłów”, w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu zakupu za pośrednictwem strony internetowej
www.bilety.mlynyrothera.pl lub po uprzedniej rezerwacji mailowej zgłoszonej na adres bilety@bilety.mlynyrothera.pl.
2. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez jednego przewodnika to 25 osób. Grupy zorganizowane liczące więcej niż 25 osób będą dzielone na mniejsze grupy.
3. Grupy zorganizowane z oprowadzaniem przez przewodnika mogą zarezerwować bilety online na minimum 14 dni przed planowaną datą zwiedzania. Rezerwacja biletów w okresie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą zwiedzania jest możliwa wyłącznie drogą mailową pod adresem bilety@bilety.mlynyrothera.pl w miarę dostępnych terminów.
4. Mailowa rezerwacja zwiedzania uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu opłaty przez elektroniczny system płatności internetowych lub w kasie na 14 dni przed terminem zwiedzania.
5. Bilety zarezerwowane online należy opłacić w ciągu 60 minut od dokonania rezerwacji terminu. Brak opłacenia rezerwacji w terminie powoduje jej automatyczne anulowanie.
6. Po opłaceniu rezerwacji internetowej system sprzedaży generuje bilety elektroniczne, które są wysyłane jako plik pdf na adres mailowy podany w zamówieniu.
7. Jednorazowo można dokonać maksymalnie 3 rezerwacji, w każdej maksymalnie po 3 grupy 25-osobowe. Każde zamówienie musi być opłacone oddzielnie.
8. Wejście grupy zorganizowanej z oprowadzaniem przez przewodnika na Wystawę następuje w określonym na bilecie dniu i o określonej godzinie.
9. W przypadku spóźnienia grupy na zwiedzanie z zamówionym wcześniej przewodnikiem oprowadzanie ulega skróceniu o czas spóźnienia, a jego przebieg ustala przewodnik.
10. Gdy spóźnienie grupy na zwiedzanie z zamówionym wcześniej przewodnikiem wynosi powyżej 30 minut – brak jest możliwości zwiedzania z przewodnikiem, możliwe indywidualne wejście na wystawę wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez pracownika Kasy.
11. W sytuacji opisanej w ust. 10 bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.
12. W przypadku nieobecności lub dłuższego spóźnienia (powyżej 15 minut) z przyczyn losowych zamówionego wcześniej za pośrednictwem Organizatora przewodnika, Organizator zwróci opłatę za usługę przewodnicką. Równocześnie grupa może uzgodnić z pracownikiem Kasy zwiedzanie samodzielnie.

§ 5. Ważność biletów i zwroty

1. Opłacone bilety oraz zarezerwowane wejściówki na wydarzenia upoważniają do wstępu w dniu i o godzinie podanej na biletach lub wejściówkach.
2. Bilety na zwiedzanie samodzielne można zwracać w terminie do 15 minut przed terminem zwiedzania. Nie jest możliwy zwrot biletów nabytych w terminie krótszym niż 15 minut przed terminem zwiedzania.
3. W przypadku opłacenia biletów na zwiedzanie samodzielne i niezwrócenia ich w terminie 15 minut przed terminem zwiedzania, bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.
4. Bilety na zwiedzanie z wcześniej zamówionym przewodnikiem i opłatę za usługę przewodnicką można zwracać łącznie w terminie do 5 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania (bez uwzględnienia tego terminu). Po tym terminie, z zastrzeżeniem jak w ust. 3, Organizator zwraca jedynie opłatę za bilety.
5. Przewodnik posiadający certyfikat przyznany przez Organizatora i współpracujący z Organizatorem może zwrócić bilety bez ponoszenia kosztów do 3 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania (bez uwzględnienia tego terminu). Po tym terminie, z zastrzeżeniem jak w ust. 3, Organizator zwraca jedynie opłatę za bilety.
6. Rezygnacji z zarezerwowanego terminu można dokonać poprzez przesłanie stosownego oświadczenia mailowo na adres bilety@bilety.mlynyrothera.pl lub osobiście w Kasie.
7. Składając rezygnację z zarezerwowanego terminu należy wskazać: numer i datę rezerwacji, liczbę zwracanych biletów oraz sposób płatności.
8. Zwroty uiszczonych opłat będą dokonywane:
a. w Kasie – gotówką lub na kartę płatniczą, zgodnie z formą, w jakiej płatność została wniesiona; w celu uzyskania zwrotu należy okazać oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT);
b. najpóźniej w ciągu 7 kolejnych dni roboczych na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata w systemie płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym.
9. Biletów zakupionych online nie można wymienić na inny termin lub inny rodzaj biletu. W takiej sytuacji należy zgłosić zwrot biletów (o ile czas przewidziany na zwrot jeszcze nie upłynął), a następnie dokonać ponownego zakupu biletów online.
10. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na Wystawę, a także do odwołania możliwości wstępu. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie www.mlynyrothera.pl lub mailowo. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za bilety.
11. Reklamacje dotyczące zwrotów można składać w terminie 14 dni od momentu zakupu biletu mailowo na adres bilety@bilety.mlynyrothera.pl lub listownie na adres Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
12. Zwroty biletów zakupionych u pośredników sprzedaży podlegają regulaminom tychże pośredników i należy je zgłaszać w miejscu, w którym zostały nabyte.

§ 6. Voucher

1. Bon jednego przeznaczenia, posiadający unikalny kod, określoną wartość nominalną oraz datę ważności, który można wymienić na bilet na wystawę lub wydarzenie płatne, w miarę dostępności miejsc (dalej: „Voucher”), można zakupić w Kasie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.mlynyrothera.pl.
2. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Organizator nie zwraca środków za niewykorzystany Voucher ani za niewykorzystany bilet wydany na podstawie Voucheru.
3. Organizator nie dopuszcza możliwości dopłaty do wartości Vouchera, w celu wymienienia go na bilet o wyższej cenie niż wartość zakupionego Vouchera.
4. Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany Vouchera na bilet o niższej cenie niż wartość zakupionego Vouchera.
5. Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany Vouchera na kilka biletów, nawet jeżeli wartość biletów byłaby zgodna z wartością Vouchera.
6. Voucher można wymienić na jeden bilet wyszczególniony w ofercie sprzedaży Organizatora, upoważniający do wzięcia udziału w wydarzeniu lub w zwiedzaniu wystawy w miarę dostępności wolnych miejsc.
7. Voucher jest ważny w okresie wskazanym w jego treści. Wymiany Vouchera na bilet należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. Voucher wymienić można w Kasie lub na stronie www.bilety.mlynyrothera.pl.
8. Procedura dokonywania zakupu Voucherów online składa się z następujących etapów:
a. wejście w zakładkę „Kup Voucher” na stronie www.bilety.mlynyrothera.pl;
b. wybór rodzaju Vouchera oraz podanie liczby Voucherów;
c. podanie danych osobowych;
d. wybór sposobu płatności i dokonanie zapłaty;
e. po prawidłowym dokonaniu zapłaty zamówienie uzyskuje status „potwierdzony”, a na podany adres e-mail przesłany zostaje Voucher w formie dokumentu (.pdf).
9. Procedura dokonywania wymiany online Vouchera na bilet:
a. wejście w zakładkę „Kup bilet” na stronie internetowej www.bilety.mlynyrothera.pl;
b. wybór planowanego dnia oraz godziny zwiedzania;
c. wybór opcji „bilet normalny”;
d. wpisanie 16-cyfrowego kodu znajdującego się na Voucherze pod kodem kreskowym w polu „Podaj kod Vouchera” oraz zaznaczenie opcji „Zatwierdź”. Kwota w polu “do zapłaty” zostanie automatycznie przeliczona po prawidłowym wpisaniu kodu i zatwierdzeniu.
e. w przypadku wymiany więcej niż jednego Vouchera na bilety należy wybrać odpowiednią ilość biletów i wpisywać poszczególne kody z Voucherów z opcją “Zatwierdź”;
f. podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz kraj (możliwe jest zarejestrowanie Klienta na stronie internetowej, tj. założenie konta Klienta);
g. wybranie opcji „Kupuję i płacę”. Na podany adres e-mail przesłany zostanie bilet w formie dokumentu (.pdf), który należy wydrukować i okazać w kasie Muzeum lub okazać na urządzeniu mobilnym.
10. W przypadku odwołania terminu wydarzenia lub zwiedzania „Węzłów”, na który dokonano wymiany Vouchera na bilet, Organizator zobowiązuje się do zaproponowania biletu na odpowiednie wydarzenie lub zwiedzanie „Węzłów” w innym terminie.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji online jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji i zakupu biletów lub usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Organizatora jest brak możliwości realizacji zamówienia i świadczenia usług.
3. U Organizatora został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z systemu rezerwacji i sprzedaży, w tym przygotowania i realizacji sprzedaży biletów lub usług oraz dokonywania rezerwacji na wydarzenia bezpłatne na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Katalog zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zależy od rodzaju podmiotu, na którego rzecz dokonywane są rezerwacja i zakup biletów lub usług:
a. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej lub prawnej z paragonem:
i. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, kod pocztowy;
ii. dane opcjonalne: numer telefonu, nazwa firmy/instytucji;
b. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej z fakturą VAT:
i. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, adres zamieszkania (ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
ii. dane opcjonalne: numer telefonu, numer PESEL;
c. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz podmiotu gospodarczego z fakturą VAT:
i. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, pełne dane podmiotu gospodarczego do faktury VAT (nazwa, numer NIP, adres tj. ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
ii. dane opcjonalne: numer telefonu.
5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu rezerwacji online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów lub usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Organizatora treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
8. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz z, zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
10. Dane osobowe podmiotu danych bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
11. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw, określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w ust. 1 i 3.
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Zakupienie biletu oraz rezerwacja udziału w wydarzeniach bezpłatnych są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny na stronie www.mlynyrothera.pl oraz w Kasie.
3. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie do działalności Organizatora oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w Kasie i punkcie informacyjnym Organizatora lub mailowo na adres sekretariat@mlynyrothera.pl.
4. W przypadku, gdy dla danego wydarzenia lub grupy wydarzeń istnieje odrębny regulamin, jego postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu

Regulamin zwiedzania wystawy stałej Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin zwiedzania wystawy stałej Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania wystawy stałej Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką w budynku Młynów Rothera z siedzibą w Bydgoszczy, mieszczącej się przy ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz (zwanej dalej „Wystawą”).
2.
Wystawa jest czynna dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, w poniedziałki Wystawa jest nieczynna dla zwiedzających.
3. Godziny otwarcia Wystawy: wtorek-czwartek 10:00-18:00, piątek-niedziela 12:00-20:00.
4. Ostatnie wejście na Wystawę możliwe jest na godzinę przed zamknięciem ekspozycji.
5. Orientacyjny czas zwiedzania Wystawy to 60-90 minut. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona przez zwiedzającego na zwiedzanie przed zamknięciem Wystawy, nie stanowi podstawy do reklamacji.
6. Młyny Rothera zastrzegają sobie prawo zamknięcia Wystawy w niektóre święta oraz inne dni, wyznaczone przez Dyrekcję Młynów Rothera. Informacja o dniach, w których Wystawa jest nieczynna udostępniana będzie na stronie internetowej Młynów Rothera: mlynyrothera.pl, w kasie oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 887467208.
7. Zwiedzanie Wystawy jest odpłatne. Szczegóły dotyczące rodzajów, cen biletów, ulg oraz Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Młynach Rothera dostępne są na stronie internetowej bilety.mlynyrothera.pl oraz w kasie. 

Zasady zwiedzania wystawy stałej Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką

1. Wystawę stałą Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. 
2. Zwiedzanie Wystawy w grupach zorganizowanych jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji poprzez kontakt z kasą w godzinach jej pracy.
3. Zwiedzanie grup szkolnych jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji poprzez kontakt z kasą w godzinach jej pracy.
4. Grupa zorganizowana wchodząca w jednym czasie na Wystawę nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.). Zaleca się, z uwagi na komfort zwiedzania, aby grupy nie przekraczały 25 osób.
5. Grupa zorganizowana nie ma obowiązku zwiedzania Wystawy z przewodnikiem.
6. Opiekun grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane.
7. W sytuacji wejścia na Wystawę młodzieży szkolnej do 18 roku życia, uczniowie pozostają pod stałą opieką opiekuna (nauczyciela).
8. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na terenie Wystawy wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
9. Osoby/grupy zainteresowane zwiedzaniem z przewodnikiem powinny skontaktować się z kasą. Wszyscy przewodnicy oprowadzający po Wystawie odbyli kurs i otrzymali certyfikat uprawniający do oprowadzania.
10. Teren Młynów Rothera i Wystawy jest chroniony. Pracownicy ochrony są stale obecni na terenie obiektu i należy ich powiadamiać o wszelkich niepokojących incydentach, typu zasłabnięcie, zachowanie agresywne itp. oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
11. Teren Młynów Rothera i Wystawy jest monitorowany. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przy użyciu monitoringu znajduje się przy wejściu do budynku oraz na stronie internetowej mlynyrothera.pl/rodo.
12. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników ochrony, pracowników Młynów Rothera, przewodników oraz innych osób z obsługi Wystawy.
13. Zabrania się:  

 • wchodzenia w przestrzeń inną niż przeznaczona dla zwiedzających, niedostosowanie się do zakazów wchodzenia w miejsca niedozwolone będzie skutkować interwencją pracowników ochrony lub pracowników Młynów Rothera; koszty naprawy uszkodzonych elementów ponosi zwiedzający lub opiekun zwiedzającego, 
 • wynoszenia elementów wyposażenia Wystawy poza jej teren,
 • niszczenia elementów Wystawy,   
 • wnoszenia na teren Wystawy broni, materiałów wybuchowych, żrących i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia, które ochrona uzna za niebezpieczne.  
 • wnoszenia i spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, środków odurzających, 
 • spożywania posiłków na terenie Wystawy, 
 • wnoszenia i korzystania na terenie Wystawy ze sprzętu sportowego typu: rowery, hulajnogi, deskorolki, rolki itp.,  
 • biegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych; 
 • przepychania się, głośnego zachowania, kładzenia się na podłodze, wzbudzania niepokoju u innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia, 
 • rzucania wszelkimi przedmiotami, 
 • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, psa asystującego, psa w trakcie szkolenia (pod warunkiem okazania dokumentu poświadczającego status psa),  
 • wstępu na Wystawę osobom: znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu, posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu, zachowującym się agresywnie lub
  w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających oraz eksponatów, niestosownie lub niekompletnie ubranym oraz których strój lub zachowanie zawiera element obrażający inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne, 
 • używania urządzeń powodujących nadmierny hałas, słuchanie muzyki z głośnika, 
 • pozostawianie bez nadzoru toreb, plecaków, reklamówek, 
 • umieszczanie reklam, ogłoszeń, pozostawianie ulotek, 
 • pozostawiania odpadów, śmiecenia. Pojemniki na śmieci dostępne są przed wejściem oraz po wyjściu z Wystawy na terenie obiektu. 

14. Na Wystawie dozwolone jest bezpłatne fotografowanie i filmowanie jedynie do celów własnych niekomercyjnych. Sesje i nagrania komercyjne oraz indywidualne sesje ślubne, a także nagrywanie teledysków oraz innych tego typu dzieł podlega rezerwacji terminu pod adresem wspolpraca@mlynyrthera.pl i uiszczenia opłaty.
15. Wykonany na Wystawie materiał nie może naruszać wizerunku Młynów Rothera ani żadnej z osób zwiedzających Wystawę, a jego wykonanie zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym.
16. Zabrania się dokonywania nagrań oprowadzań przewodnickich bez uprzedniego uzyskania zgody Organizatora,
17. W trakcie poruszania się po terenie Wystawy należy szczególnie uważać na wystające fragmenty Wystawy, zakończone ostrymi krawędziami, wykonanymi ze szkła lub stwarzającymi niebezpieczeństwo przygniecenia, zmiażdżenia, skaleczenia, czy też innego uszczerbku na zdrowiu.
18. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy powiadomić o nich pracowników Młynów Rothera lub ochrony i bezwzględnie podporządkować się ich poleceniom.
19. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających możliwe jest przerwanie realizacji świadczonych usług.
20. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie Wystawy zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Młynów Rothera i ochrony.
21. Zwiedzający w przypadku zauważenia pożaru powinien niezwłocznie powiadomić pracownika Młynów Rothera lub ochrony, lub też użyć przycisku Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego (ROP). 

 Postanowienia końcowe

1. Wejście na teren Wystawy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Osoby indywidualne lub grupy zorganizowane, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszone lub nieprzyjęte.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Młynów Rothera mlynyrothera.pl oraz w kasie.
3. Na wystawie stałej jednocześnie może przebywać maksymalnie 70 osób.
4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie do działalności, obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasie i punkcie informacyjnym lub mailowo na adres sekretariat@mlynyrothera.pl. 

Regulamin zwiedzania grupowego

 1. Organizatorem zwiedzania Młynów Rothera z przewodnikiem jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy.
 2. Terminy i godziny zwiedzania uzgadniane są indywidualnie. Zapisów na zwiedzanie można dokonać mailowo pod adresem: zwiedzanie@mlynyrothera.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej mlynyrothera.pl w zakładce ZWIEDZANIE.
 3. Cennik zwiedzania znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu zwiedzania grupowego.
 4. Płatność za zwiedzanie powinna być dokonana przed umówionym terminem na podstawie wcześniej wystawionego dokumentu księgowego (faktura, paragon).
 5. Jeżeli zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Organizatora, koszty poniesione przez zwiedzających zostaną zwrócone.
 6. Rezerwację można odwołać bezpłatnie 24 h przed planowanym zwiedzaniem (mailowo lub telefonicznie). Odwołanie rezerwacji po tym terminie wiąże się z brakiem możliwości zwrotu poniesionych kosztów przez zwiedzających.
 7. W indywidulanych przypadkach Dyrektor Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera może podjąć decyzję o przygotowaniu innej wyceny zwiedzania lub o wejściu bezpłatnym.
 8. Punkt zbiórki znajduje się przed budynkiem Młynów, od strony ul. Mennica – przed przeszklonymi drzwiami wejściowymi.
 9. W punkcie zbiórki, należy stawić się najpóźniej 5 minut przed planowanym zwiedzaniem.
 10. Osoby spóźnione nie będą brały udziału w zwiedzaniu.
 11. Organizator wyznaczył limit do 25 osób na grupę.
 12. W przypadku grup, w których wymagani są opiekunowie, liczba opiekunów powinna być zgodna z wymaganą przepisami prawa.
 13. Na klatce schodowej w Młynie oraz na punkcie widokowym obowiązuje zakaz noszenia dzieci na rękach.
 14. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych przestrzeni ze zwiedzania.
 15. Na terenie obiektu należy stosować się do uwag i poleceń przewodnika, obsługi oraz pracowników służb ochrony Młynów Rothera.
 16. Zwiedzanie odbywa się po wyznaczonej trasie. Obowiązuje absolutny zakaz odłączania się od grupy i przewodnika.
 17. Na terenie obiektu nie są dostępne żadne miejsca do siedzenia. Wyjątek stanowi taras przy fontannach.
 18. W przypadku chęci skorzystania z windy należy zgłosić to przewodnikowi.
 19. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich podczas zwiedzania odpowiadają rodzice, opiekunowie lub nauczyciele. Do balustrad dzieci mogą podchodzić tylko w bezpośrednim towarzystwie osób dorosłych.
 20. Korzystanie z punktu widokowego odbywa się na odpowiedzialność zwiedzających.
 21. Na punkt widokowy nie wolno wnosić plecaków, dużych toreb, a także jak na teren całego obiektu: butelek, broni, materiałów łatwopalnych, itp. Obsługa może wskazać inne przedmioty, których wniesienie na punkt widokowy jest zabronione.
 22. Niewskazane jest wchodzenie na punkt widokowy osobom cierpiącym na lęk wysokości.
 23. Z osobą nieletnią niewchodzącą na taras widokowy w miejscu wyznaczonym przez przewodnika pozostaje opiekun.
 24. Na punkcie widokowym jednocześnie może przebywać łącznie 25 osób (w ten limit włączają się opiekunowie i przewodnik).
 25. Do obiektu nie będą wpuszczane osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających i innych zaburzających świadomość lub naruszające porządek publiczny.
 26. W trakcie zwiedzania dozwolone jest amatorskie niekomercyjne fotografowanie i filmowanie.
 27. Administrator budynku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym rowery, pozostawione na terenie Młynów Rothera.
 28. W sytuacji awarii w budynku lub bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się poleceniom pracowników lub przewodnika.
 29. Na terenie Młynów Rothera obowiązują następujące zakazy:
  – palenia;
  – używania otwartego ognia;
  – wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi, substancji i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu;
 30. Zwiedzanie odbywa się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych (informacje o aktualnych zasadach sanitarnych znajdują się na stronie mlynyrothera.pl w zakładce ZWIEDZANIE).Rezerwacja miejsca na zwiedzanie wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Regulamin udziału w wydarzeniach (zamkniętych/biletowanych) organizowanych przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH
(ZAMKNIĘTYCH/BILETOWANYCH) ORGANIZOWANYCH PRZEZ
CENTRUM NAUKI I KULTURY MŁYNY ROTHERA

§ 1
Zasady udziału w wydarzeniu

1. Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy przy ulicy Mennica 10, wpisanym do rejestru instytucji kultury Miasta Bydgoszczy pod numerem 6.
2. Liczba osób przebywających jednorazowo na poszczególnych wydarzeniach, w tym warsztatach, koncertach, prelekcjach, debatach, pokazach i widowiskach naukowych jest ograniczona liczbą biletów/wejściówek.
3. Szczegółowe informacje dotyczące ilości osób uczestniczących w wydarzeniach dostępne są na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl oraz w Kasie.
4. Kasa jest czynna w następujących godzinach:
a. w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek w godzinach od 10:00 do 18:00;
b. w piątek, sobotę, niedzielę w godzinach od 12:00 do 20:00.
5. O przyjęciu na wydarzenia decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Zakupu biletów/ rezerwacji miejsc na wydarzenia można dokonać na stronie internetowej www.bilety.mlynyrothera.pl lub w Kasie.
7. Rezerwacja miejsc na wydarzenia bezpłatne oraz zakup biletów na wydarzenia płatne są możliwe pod warunkiem dostępności miejsc.
8. Kasa przyjmuje płatność w złotych (PLN) oraz akceptuje płatność Blik i karty płatnicze. Informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest w Kasie oraz na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl.
9. Zamówione poprzez stronę internetową bilety należy opłacić zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych w ciągu 60 minut od dokonania rezerwacji. Brak opłacenia biletów powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
10. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletów online lub w momencie rezerwacji w przypadku rezerwacji w Kasie.
11. W przypadku, gdy potrzeba wystawienia faktury VAT została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Organizator wystawi fakturę VAT jeśli będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością rezerwacji na wydarzenia w różnych kanałach, tj. online, w Kasie, u pośredników zewnętrznych.
13. Czas trwania warsztatów/wydarzeń może być zróżnicowany i jest zawarty w ich opisie.
14. Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach dzieci poniżej 13 roku życia może dokonać rodzic, któremu przysługuje władza rodzicielska lub opiekun prawny.
15. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą brać udział w warsztatach wyłącznie z dorosłymi opiekunami, którzy wspólnie z nimi wykonują doświadczenia i odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż troje dzieci.
16. Warunkiem udziału w warsztatach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych poprzez zamieszczenie na stronach internetowych, na profilach, w mediach społecznościowych, w prezentacjach, raportach, publikacjach, broszurach, na plakatach, reklamach wielkoformatowych, na wystawach, itp. (w przypadku dzieci niepełnoletnich
zgodę wyraża rodzic, któremu przysługuje władza rodzicielska lub opiekun prawny). Powyższy warunek dotyczy także osób, pod opieką których będzie znajdować się uczestnik w dniu warsztatów.
17. W wypadku grup zorganizowanych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczestników.
18. Warsztaty są przystosowane dla ściśle określonych grup wiekowych, o których informacje można znaleźć na stronie internetowej Organizatora. W przypadku niedostosowania wieku uczestnika do tematyki zajęć Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia rezerwacji miejsca/ odmówienia przeprowadzenia zajęć.
19. Osoby, które nie dostały się na wydarzenia zostaną umieszczone na liście rezerwowej i powiadamiane o możliwości udziału w miarę zwalniania się miejsc.
20. Zapisanie się na wydarzenie jest równoznaczne z deklaracją udziału i akceptacją niniejszego Regulaminu.
21. Jeśli po zarejestrowaniu na wydarzenie uczestnik z niego zrezygnuje, należy o tym bezzwłocznie poinformować Organizatora. Nie wolno przekazywać swojego miejsca innym osobom.
22. Informacje o zasadach rezygnacji z zarezerwowanego terminu oraz zwrotu zakupionych biletów dostępne są na stronie www.mlynyrothera.pl lub w Kasie.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieletnich (do 18 roku życia) Uczestników pozostawionych bez opieki.
24. Uczestnicy odpowiadają za użytkowanie sprzętu i materiałów zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz zgodnie ze wskazówkami osób prowadzących.
25. Zabrania się spożywania posiłków i napojów podczas warsztatów.
26. Zobowiązuje się wszystkich uczestników wydarzeń do ścisłego przestrzegania przepisów BHP oraz ustalonych przez Organizatora zasad i poleceń.
27. Organizator ma prawo odmówić wstępu lub ma prawo usunąć z terenu Wydarzenia:
a) osobę znajdującą się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b) osobę posiadającą broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne,
napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
c) osobę zachowującą się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającą zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
28. We wszystkich sprawach nieobgiętych regulaminem należy zgłaszać się do Organizatora a w przypadku warsztatów osoby prowadzącej zajęcia.
29. Za szkody powstałe podczas wydarzeń, wynikające z niedostosowania się do postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad i poleceń wydawanych przez prowadzących warsztaty oraz służb porządkowych odpowiedzialność ponosi uczestnik, a w przypadku dzieci, którym z powodu wieku nie można przypisać winy odpowiedzialność ponoszą osoby, którym zgodnie z przepisami prawa winę przypisać można.
30. W przypadku niestosowania się uczestników wydarzeń/ warsztatów do postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad i poleceń wydawanych przez prowadzących warsztaty lub stwarzający zagrożenie dla innych zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca wydarzenia bez możliwości zwrotu kosztów zakupionego biletu.
31. Organizator na mocy niniejszego regulaminu jest uprawniony do dokumentacji zdjęciowej oraz rejestracji audio-video Wydarzenia.

§ 2
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji online jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji i zakupu biletów lub usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Organizatora jest brak możliwości realizacji zamówienia i świadczenia usług.
3. U Organizatora został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem
przez użytkowników z systemu rezerwacji i sprzedaży, w tym przygotowania
i realizacji sprzedaży biletów lub usług oraz dokonywania rezerwacji na wydarzenia bezpłatne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Katalog zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zależy od rodzaju podmiotu, na którego rzecz dokonywane są rezerwacja i zakup biletów lub usług:
a. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej lub prawnej z paragonem:
i. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, kod pocztowy;
ii. dane opcjonalne: numer telefonu, nazwa firmy/instytucji;
b. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby
fizycznej z fakturą VAT:
i. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, adres zamieszkania (ulica,
numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
ii. dane opcjonalne: numer telefonu, numer PESEL;
c. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz podmiotu
gospodarczego z fakturą VAT:
i. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, pełne dane podmiotu
gospodarczego do faktury VAT (nazwa, numer NIP, adres tj. ulica, numer
budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
ii. dane opcjonalne: numer telefonu.
Dane osobowe w postaci wizerunku osoby fizycznej (o ile zostanie on utrwalony podczas wydarzenia) będą wykorzystywane w celach promocyjnych poprzez zamieszczenie na stronach internetowych, na profilach, w mediach
społecznościowych, w prezentacjach, raportach, publikacjach, broszurach,
na plakatach, reklamach wielkoformatowych, na wystawach, itp.
5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu rezerwacji online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów lub usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Organizatora treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
8. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz z,
zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
10.Dane osobowe podmiotu danych bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
11. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw, określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony
Danych w sposób określony w ust. 1 i 3.
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 3
Postanowienia końcowe

1. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami, za uprzednim powiadomieniem Uczestników.
2. Udział w wydarzeniach odbywa się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
3. Udział w wydarzeniu odbywa się zgodnie z zasadami BHP, p.poż.
4. Udział w wydarzeniu wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Regulamin korzystania z otwartej przestrzeni "Zaczyn"

I. Opis przestrzeni
1. Administratorem otwartej przestrzeni „Zaczyn” jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy.
2. „Zaczyn” to ogólnodostępne miejsce spotkań wraz z punktem informacyjnym.
3. Przestrzeń „Zaczynu” obejmuje wyznaczone miejsca w Młynie Rothera.

II. Zasady korzystania z przestrzeni otwartej „Zaczyn”
1. Przestrzeń „Zaczyn” jest otwarta codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-18:00, a od piątku do niedzieli w godzinach 12:00-20:00,
2. Przebywanie w „Zaczynie” jest bezpłatne.
3. Osoby poniżej 13 roku życia muszą przebywać w przestrzeni pod opieką osoby dorosłej.
4. W przestrzeni „Zaczynu” dostępne jest bezpłatne WIFI (nazwa: WIFI4EU).
5. Osoby korzystające z przestrzeni „Zaczyn” zobowiązane są do:
a) przestrzegania zasad regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
b) dbania o porządek,
c) uprzątnięcia pozostawionych po sobie odpadów,
d) zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości pracownikom Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy lub ochronie budynku,
e) ponoszenia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody w mieniu lub wyrządzone osobom przebywającym w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy.
6. Zabronione jest:
a) posiadanie i używanie substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla osób i mienia,
b) spożywanie alkoholu, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, środków odurzających oraz przebywanie w przestrzeni pod ich wpływem,
c) posiadanie i używanie przedmiotów uważanych za niebezpieczne, jak ogień, broń czy materiały wybuchowe,
d) używanie urządzeń powodujących nadmierny hałas, słuchanie muzyki z głośnika,
e) wchodzenie do innych pomieszczeń i części budynku poza częścią wyznaczoną na przestrzeń otwartą „Zaczyn” oraz czasowo udostępnionymi wystawami otwartymi dla zwiedzających,
f) pozostawianie bez nadzoru toreb, plecaków, reklamówek,
g) wprowadzanie do przestrzeni i jeżdżenie na rowerach, hulajnogach, rolkach, wrotkach i deskorolkach,
h) umieszczanie reklam, ogłoszeń, pozostawianie ulotek,
i) organizowanie bez zgody Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera spotkań formalnych, komercyjnych, pokazów, szkoleń oraz takich, które nie są zgodne z działalnością statutową Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy,
j) wykonywanie komercyjnych sesji zdjęciowych lub nagrań bez zgody Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy.
7. W przestrzeni „Zaczyn” dozwolone jest fotografowanie i filmowanie jedynie do celów niekomercyjnych. Wykonany materiał nie może naruszać wizerunku Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, a jego wykonanie zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym użytkownikom przestrzeni.
8. Do przestrzeni „Zaczyn” oraz na wystawy czasowe można wprowadzać psy. Pies musi być na smyczy oraz psy z wykazu ras agresywnych muszą być w kagańcu. Właściciel psa odpowiada za wszelkie szkody w mieniu i na osobach.
9. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przestrzeni.
10. Przestrzeń „Zaczynu” jest monitorowana (klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania wizerunku znajdują się przy wejściach do budynku).
11. Przebywanie w przestrzeni „Zaczyn” odbywa się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

III. Postanowienia końcowe
1. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo zmian godzin otwarcia lub ograniczenia dostępności przestrzeni.
2. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do archiwizacji materiału zdjęciowego i filmowego i dźwiękowego wykonywanego w przestrzeni „Zaczynu” do celów promocyjnych- w prasie, radiu, telewizji, mediach internetowych i portalach społecznościowych z poszanowaniem praw dot. ochrony wizerunku.
3. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu korzystania z przestrzeni „Zaczyn”, niestosowania się przez nich do zaleceń pracowników „Zaczynu” i poleceń pracowników ochrony. Postępowanie niezgodne z zasadami będzie skutkowało nakazem opuszczenia budynku i zakazem wstępu.
4. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator zawiadomi o zmianie regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl.

Regulamin współpracy i udostępniania powierzchni w Młynach Rothera

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy i udostępniania powierzchni w Młynach Rothera w Bydgoszczy.
2. Regulamin obowiązuje Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera (Udostępniającego/Partnera- administratora budynków Młynów Rothera), Organizatora oraz Uczestników Wydarzenia.

§ 2
Zasady ogólne udostępniania

1. Powierzchnia Młynów Rothera może być udostępniana na potrzeby organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, prospołecznym, naukowym, dydaktycznym, komercyjnym, w formie konferencji, szkolenia, wykładu, pokazu, bankietu, sesji, targów, koncertu, widowiska artystycznego, spotkania autorskiego, projekcji filmowej, warsztatów, których charakter nie narusza wizerunku i pozostaje w zgodzie z misją i celami statutowymi Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
2. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia powierzchni, jeżeli charakter organizowanego Wydarzenia może negatywnie wpłynąć na jego wizerunek i dobre imię, w tym niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne, demoralizujące, obraźliwe, niezgodne z obowiązującym prawem, sprzeciwia się jego celom statutowym, bądź stwarza zagrożenie dla obiektu, gości i pracowników Młynów Rothera.
3. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera nie udostępnia powierzchni na potrzeby organizacji prywatnych imprez okolicznościowych (np. uroczystości weselne, urodziny), pokazów handlowych, wydarzeń związanych z jakąkolwiek promocją napojów alkoholowych/wyrobów tytoniowych/środków odurzających, wystaw indywidualnych artystów, wieców wyborczych, spotkań z politykami, wydarzeń o treściach niepotwierdzonych naukowo oraz wydarzeń o charakterze religijnym.
4. Zapytania/oferty/propozycje dotyczące udostępnienia powierzchni Młynów Rothera należy kierować drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera. Wyjątkiem od tej reguły są zapytania o wynajem przestrzeni na cele komercyjne, które należy kierować na adres: wspolpraca@mlynyrothera.pl. Czas odpowiedzi wynosi do 3 dni roboczych.
5. Zapytania/oferty/propozycje bez wypełnionego formularza (poza komercyjnymi) nie będą rozpatrywane.
6. Przesłanie zapytania/oferty/propozycji dotyczącej udostępnienia powierzchni nie jest jednoznaczne z rezerwacją powierzchni na realizację zgłoszonego wydarzenia. Rezerwacja powierzchni następuje po przesłaniu przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera potwierdzenia na adres mailowy Organizatora.
7. Zalecany minimalny czas przesyłania zapytania/oferty/propozycji dotyczących wydarzenia i udostępnienia powierzchni to 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia.
8. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia powierzchni w sytuacji, gdy Organizator nie udzieli wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wydarzenia na minimum 2 tygodnie przez planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia.
9. W przypadku braku możliwości udostępniania przestrzeni w Młynach Rothera, drogą mailową zostanie przesłana informacja zwrotna o braku takiej możliwości.
10. Powierzchnia Młynów Rothera może być udostępniania w ramach:
a) udostępnienia komercyjnego;
b) udostępnienia niekomercyjnego – obowiązuje formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej;
c) partnerstwa – obowiązuje formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej;
d) współorganizacji – obowiązuje formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.
Szczegóły dotyczące poszczególnych rodzajów udostępnień określone zostały w par. 6, 7, 8, i 9 niniejszego regulaminu.
11. O udostępnieniu powierzchni Młynów Rothera decyduje:
a) dostępność powierzchni w wybranym terminie,
b) zgodność wydarzenia z celami statutowymi Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera,
c) pozytywne rozpatrzenie oferty/propozycji przez Centrum Nauki I Kultury Młyny Rothera.
12. Podstawą udostępnienia powierzchni jest umowa zawarta między Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera a Organizatorem. Zawarcie umowy oznacza, że Organizator zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu. Wzory umów udostępniane są zainteresowanym do wglądu drogą mailową.
13. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera nie świadczy usług cateringowych i jednocześnie dopuszcza, aby Organizator w trakcie wydarzenia korzystał z usług cateringowych świadczonych przez podmioty trzecie. Zasady dotyczące spożywania alkoholu w powierzchniach Młynów Rothera określone są w §5 ust. 2 niniejszego regulaminu.
14. Korzystanie z przedmiotu udostępnienia odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, niniejszym Regulaminie oraz w umowie zawartej z Organizatorem. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy i Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
15. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo – w szczególnych przypadkach – do odwołania lub zmiany terminu zaakceptowanego wydarzenia. Organizator zostanie o tym fakcie poinformowany drogą telefoniczną i mailową.

§3
Obowiązki Organizatora

1. Organizator oraz uczestnicy wydarzenia bez uprzedniej zgody Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian w udostępnionej powierzchni, w tym zmian wystroju.
2.Organizator oraz uczestnicy wydarzenia mogą korzystać z udostępnionej powierzchni jedynie zgodnie z celem i zakresem określonym w zawartej umowie.
3. Organizator zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ, sanitarnych i porządkowych obowiązujących w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, jak również poleceń/zaleceń pracowników Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w tym zakresie, a także wszelkich obowiązujących przepisów i norm mogących mieć związek z ochroną obiektów i innych powierzchni Młynów Rothera, w tym ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.
4. Godziny, w których odbywają się prace (montaże i demontaże) związane z organizacją wydarzenia oraz ich zakres należy bezwzględnie ustalić przed podpisaniem umowy z Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
5. Obsługa udostępnianego przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera sprzętu multimedialnego w przestrzeniach może być wykonywana tylko i wyłącznie przez osoby wyznaczone ze strony Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
6. Korzystanie ze sprzętu własnego Organizatora w czasie Wydarzenia jest możliwe za zgodą Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, za uprzednim powiadomieniem go o rodzaju i ilości sprzętu oraz pożądanych miejscach montażu/korzystania przed podpisaniem umowy.
7. Udostępnienie powierzchni upoważnia Organizatora oraz Uczestników Wydarzenia do korzystania z powierzchni wskazanych w Umowie oraz z przestrzeni ogólnodostępnych, zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Organizator jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby Uczestnicy Wydarzenia przebywali wyłącznie w przestrzeni określonej w Umowie i w przestrzeniach ogólnodostępnych.
9. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w trakcie wydarzenia, a także odpowiada za prawidłowe wpuszczenie ich na teren obiektu, jak i terminowe i bezpieczne opuszczenie udostępnianej powierzchni. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo wydalenia z budynku uczestnika wydarzenia, którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Młynów Rothera, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowań w miejscach publicznych.
10. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby wchodzące na teren budynku nie wnoszą jakichkolwiek przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu budynku Młynów Rothera i przebywających w nim osób.
11. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby uczestników Wydarzenia, zgodnie z ich liczbą określoną przez Organizatora w umowie. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w wydarzeniu osób, których obecność spowoduje przekroczenie liczby uczestników, określonej w umowie.
12. Organizator ma obowiązek pokrycia dodatkowych kosztów ochrony, z którą współpracuje Centrum Kultury i Nauki Młyny Rothera i zabezpieczenia wydarzenia, jeśli wymaga tego charakter wydarzenia oraz w wypadku zgłoszenia takiego żądania przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
13. Organizator zobowiązany jest do utrzymywania czystości w udostępnionej powierzchni w trakcie całego czasu udostępnienia, zawartego w umowie.
14. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez uczestników wydarzenia, jeżeli uczestnicy nie korzystają z szatni samoobsługowej, znajdującej się w przestrzeni Młynów Rothera.
15. Organizator zobowiązany jest do zwrotu powierzchni udostępnionej w stanie uporządkowanym i opróżnionym z wszelkich rzeczy należących do Organizatora lub osób trzecich (np. materiały promocyjne, stoiska, ekspozytory, itp.), które nie znajdowały się w udostępnionej powierzchni w chwili jej przekazania Organizatorowi. W przypadku pozostawienia ww. rzeczy w przestrzeni poza czasem udostępnienia powierzchni zawartym w umowie, Organizator wyraża zgodę na samodzielne (bez obecności Organizatora) uporządkowanie rzeczy przez pracowników Centrum Nauki i Kultury Młynów Rothera, tj. przeniesienie ich do innej, nieudostępnionej na inne wydarzenie powierzchni.
16. W przypadku niewywiązania się Organizatora z obowiązków wymienionych w §3, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera przysługuje prawo obciążenia Organizatora wszystkimi dodatkowymi kosztami, które w związku z tym poniesie.

§4
Odpowiedzialność i ubezpieczenie

1. Organizator, na czas trwania wydarzenia, powinien posiadać aktualne ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności, a także powinien ubezpieczyć należące do niego mienie wniesione do wynajmowanej powierzchni (np. sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na czas trwania wydarzenia, jak i na okres ich montażu i demontażu. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie możliwość wskazania koniecznego posiadania, a potem okazania kopii polisy OC i ubezpieczenia mienia Organizatora.
2. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera nie ponosi odpowiedzialności za mienie Organizatora, jego podwykonawców, sponsorów i innych podmiotów działających za zgodą, na rzecz lub na zlecenie Organizatora w związku z organizacją wydarzenia. W przypadku wydarzeń kilkudniowych, Organizator
może pozostawić w przestrzeniach Młynów Rothera przedmioty wartościowe – na swoją wyłączną odpowiedzialność.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na Wydarzeniu Organizatora oraz za jakość i poziom wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia bierze w całości na siebie Organizator.
4. Organizator zobowiązuje się do weryfikacji i stosowania wszelkich aktualnych zaleceń sanitarnych w odniesieniu do przeprowadzenia wydarzenia, z poszanowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnie dodatkowych zasad wprowadzonych przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
5. W sprawach związanych z uzyskiwaniem licencji do publicznego prezentowania i odtwarzania treści objętych prawem autorskim Organizator zobowiązany jest bezwzględnie stosować ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi roszczenia związane z naruszeniem prawa autorskiego lub praw pokrewnych, Organizator/Korzystający zwolni Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera z wszelkiej odpowiedzialności, przejmując ją. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do weryfikacji uzyskanej przez Organizatora licencji.
6. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do natychmiastowej interwencji, nieudzielenia zgody na rozpoczęcie Wydarzenia, jego przerwanie lub zmodyfikowanie, jeżeli stwierdzi, że Organizator:
a) korzysta z powierzchni niezgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie i regulaminie;
b) korzysta z powierzchni w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności w sytuacji naruszenia przepisów sanitarnych, zasad bhp lub przepisów przeciwpożarowych.
7. Organizator ponosi względem Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera odpowiedzialność za działania i zaniedbania uczestników, podwykonawców, sponsorów i innych podmiotów działających za zgodą, na rzecz lub na zlecenie Organizatora w związku z organizacją wydarzenia, jak za swoje własne.
8. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, wynikłe z działań własnych, podwykonawców, sponsorów i innych podmiotów działających za zgodą, na rzecz lub na zlecenie Organizatora w związku z organizacją wydarzenia oraz zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z naprawieniem szkody lub zapobiegnięciem zwiększenia jej rozmiarów.
9. Organizator zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w udostępnionej na potrzeby wydarzenia powierzchni oraz szkód w innych elementach mienia, w których władaniu jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, spowodowanych działaniem swoim, uczestników wydarzenia, podwykonawców, sponsorów i innych podmiotów działających za zgodą, na rzecz lub na zlecenie Organizatora w związku z organizacją wydarzenia poprzez zapłatę odszkodowania w pełnej wysokości.
10. W przypadku powstania szkody, o których mowa w ust.8 i 9 Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera oraz Organizator sporządzą protokół. W przypadku braku współpracy ze strony Organizatora Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera sporządzi protokół samodzielnie
11. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zleci dokonanie napraw wybranej przez siebie firmie, na co Organizator wyraża zgodę. Organizator zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą, na podstawie faktury przekazanej przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, dokumentującej wartość poniesionych kosztów. Organizator jest zobowiązany do pokrycia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich uiszczenia.

§5
Zakazy dotyczące korzystania

1. Wnoszenie i spożywanie alkoholu na teren Młynów Rothera jest zabronione. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera może wyrazić zgodę na spożywanie alkoholu wewnątrz budynku na wniosek Organizatora. Obowiązkiem Organizatora jest uzyskanie zezwolenia.
2. W budynku Młynów Rothera oraz na punkcie widokowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
3. Organizator nie może podnajmować powierzchni w Młynach Rothera innym podmiotom bez wiedzy Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
4. Zabrania się niszczenia jakichkolwiek elementów budynku.
5. Zabrania się przytwierdzania ( w tym również przyklejania) czegokolwiek do ścian, elementów szklanych, elementów metalowych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych. Wszelkie tego typu czynności związane z wydarzeniami muszą być wcześniej uzgodnione z przedstawicielem Działu Technicznego Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
6. Wnoszenie oraz używanie wszelkich przedmiotów mogących uruchomić czujniki systemów alarmowania pożarowego budynku, tj. generatory dymu, generatory suchego lodu, zapalone świece musi zostać ustalone z Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera przed podpisaniem umowy. Korzystanie z ww. przedmiotów możliwe jest w obecności Strażaka, współpracującego z Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
7. Organizator nie jest uprawniony d dokonywania znaczących zmian wystroju sal, przestawiania stołów, przestawiania zamontowanego sprzętu, wynoszenia wyposażenia z sal itp., bez uprzedniej zgody przedstawiciela Działu Technicznego Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.

§6
Zasady komercyjnego udostępniania powierzchni

1. Przez komercyjne udostępnianie powierzchni rozumie się udostępnianie powierzchni podmiotom gospodarczym, prywatnym lub innym, na wydarzenia zamknięte o charakterze bezpośrednio niezwiązanym z działalnością statutową Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, tj. konferencje, kongresy, sympozja, bankiety, wydarzenia firmowe, sesje zdjęciowe, nagrania i inne.
2. W przypadku komercyjnego udostępniania powierzchni nie obowiązuje formularz zgłoszeniowy. Obowiązuje przesłanie zapytania na adres mailowy: wspolpraca@mlynyrothera.pl.
3. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera nie zapewnia działań promujących wydarzenie komercyjne.
4. W przypadku komercyjnego wynajmu obowiązują kwoty za udostępnianie powierzchni zawarte w §11 ust. 1.
5. Organizator zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

§7
Zasady niekomercyjnego udostępniania powierzchni

1. Niekomercyjne udostępnianie powierzchni obejmuje Organizatorów będących organizacjami pozarządowymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Bydgoszczy lub z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, osobami fizycznymi, uczelniami, szkołami, placówkami działającymi na rzecz upowszechniania kultury i/lub działających w sferze edukacji kulturalnej oraz instytucjami kultury.
2. W przypadku chęci skorzystania z oferty niekomercyjnego udostępniania powierzchni Organizator zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
3. Podczas analizy otrzymanego formularza zgłoszeniowego brane będą pod uwagę: zgodność z działalnością programową i statutową Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, wartość merytoryczna, ocena wcześniejszej współpracy z Organizatorem (jeśli miała miejsce).
4. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do przesłania pozytywnej lub negatywnej decyzji o udostępnieniu powierzchni w terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania wszystkich informacji dotyczących planowanego wydarzenia.
5. W ramach niekomercyjnego udostępniania przestrzeni Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera oferuje możliwość skorzystania z nieodpłatnych form promocji w postaci:
a) zamieszczenia informacji o wydarzeniu w kalendarzu na stronie internetowej mlynyrothera.pl;
b) zamieszczenia informacji o wydarzeniu w kalendarzu na tablicy informacyjnej w przestrzeni Młynów Rothera;
c) możliwość ekspozycji na dwa tygodnie przed wydarzeniem plakatu w formacie A3 na tablicy informacyjnej w Młynach Rothera, jeśli we wskazanym terminie Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera dysponuje wolnym miejscem do ekspozycji;
d) możliwość dystrybucji ulotek na terenie Młynów Rothera – w miejscu wskazanym przez Centrum nauki i Kultury Młyny Rothera – na dwa tygodnie przed wydarzeniem;
e) ekspozycji plakatu w wersji cyfrowej na wyświetlaczu w strefie wejścia Młynów Rothera – na dwa tygodnie przed wydarzeniem;
f)ekspozycji własnych materiałów reklamowych Organizatora w dniu imprezy, np. ścianek reklamowych, rollupów, bannerów, winderów przed wejściem do budynku Młynów Rothera – po wcześniejszym ustaleniu miejsca i akceptacji materiałów przez przedstawiciela Działu Komunikacji oraz przedstawiciela Działu Technicznego Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera;
g) promocji wydarzenia na profilu Młyny Rothera na portalu Facebooku – informacja o wydarzeniu w poście dotyczącym najbliższych wydarzeń odbywających się w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
6. W przypadku materiałów promocyjnych Organizatora, które zawierają logotyp Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, materiały należy przesłać do akceptacji przedstawiciela Działu Komunikacji przed wydarzeniem. Logotyp instytucji dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: https://mlynyrothera.pl/dla-mediow/.
7. Organizator zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

§8
Zasady współpracy partnerskiej

1. Współpraca partnerska obejmuje Organizatorów będących organizacjami pozarządowymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Bydgoszczy lub z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, osobami fizycznymi, uczelniami, szkołami, placówkami działającymi na rzecz upowszechniania kultury i/lub działających w sferze edukacji kulturalnej oraz instytucjami kultury.
2. W przypadku chęci nawiązania współpracy partnerskiej Organizator zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
3. Podczas analizy otrzymanego formularza zgłoszeniowego brane będą pod uwagę: zgodność z działalnością programową i statutową Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, wartość merytoryczna, ocena wcześniejszej współpracy z Organizatorem (jeśli miała miejsce).
4. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do przesłania pozytywnej lub negatywnej decyzji o udostępnieniu powierzchni w terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania wszystkich informacji dotyczących planowanego wydarzenia.
5. W ramach współpracy partnerskiej Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera oferuje możliwość skorzystania z nieodpłatnych form promocji w postaci:
a) zamieszczenia informacji o wydarzeniu w kalendarzu na stronie internetowej mlynyrothera.pl;
b) zamieszczenia informacji o wydarzeniu w kalendarzu na tablicy informacyjnej w przestrzeni Młynów Rothera;
c) możliwość ekspozycji na dwa tygodnie przed wydarzeniem plakatu w formacie A3 na tablicy informacyjnej w Młynach Rothera, jeśli we wskazanym terminie Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera dysponuje wolnym miejscem do ekspozycji;
d) możliwość dystrybucji ulotek na terenie Młynów Rothera – w miejscu wskazanym przez Centrum nauki i Kultury Młyny Rothera – na dwa tygodnie przed wydarzeniem;
e) ekspozycji plakatu w wersji cyfrowej na wyświetlaczu w strefie wejścia Młynów Rothera – na dwa tygodnie przed wydarzeniem;
f)ekspozycji własnych materiałów reklamowych Organizatora w dniu imprezy, np. ścianek reklamowych, rollupów, bannerów, winderów przed wejściem do budynku Młynów Rothera – po wcześniejszym ustaleniu miejsca i akceptacji materiałów przez przedstawiciela Działu Komunikacji oraz przedstawiciela Działu Technicznego Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera;
g) promocji wydarzenia na profilu Młyny Rothera na portalu Facebooku – informacja o wydarzeniu w poście dotyczącym najbliższych wydarzeń odbywających się w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
6. W przypadku materiałów promocyjnych Organizatora, które zawierają logotyp Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, materiały należy przesłać do akceptacji przedstawiciela Działu Komunikacji przed wydarzeniem. Logotyp instytucji dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: https://mlynyrothera.pl/dla-mediow/.
7. W przypadku współpracy partnerskiej koszty całkowitego udostępnienia powierzchni będą ponoszone w połowie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
8. Organizator zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

§9
Zasady współorganizacji wydarzenia

1. Współorganizacja wydarzenia obejmuje Organizatorów będących organizacjami pozarządowymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Bydgoszczy lub z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, osobami fizycznymi, uczelniami, szkołami, placówkami działającymi na rzecz upowszechniania kultury i/lub działających w sferze edukacji kulturalnej dla oraz instytucjami kultury.
2. W przypadku chęci współorganizacji wydarzenia z Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, Organizator zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
3. Podczas analizy otrzymanego formularza zgłoszeniowego brane będą pod uwagę: zgodność z działalnością programową i statutową Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, wartość merytoryczna, ocena wcześniejszej współpracy z Organizatorem (jeśli miała miejsce).
4. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do przesłania pozytywnej lub negatywnej decyzji o udostępnieniu powierzchni w terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania wszystkich informacji dotyczących planowanego wydarzenia.
5. W ramach współorganizacji wydarzenia Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera oferuje możliwość skorzystania z nieodpłatnych form promocji w postaci:
a) zamieszczenia informacji o wydarzeniu w kalendarzu na stronie internetowej mlynyrothera.pl;
b) zamieszczenia informacji o wydarzeniu w kalendarzu na tablicy informacyjnej w przestrzeni Młynów Rothera;
c) możliwość ekspozycji na dwa tygodnie przed wydarzeniem plakatu w formacie A3 na tablicy informacyjnej w Młynach Rothera, jeśli we wskazanym terminie Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera dysponuje wolnym miejscem do ekspozycji;
d) możliwość dystrybucji ulotek na terenie Młynów Rothera – w miejscu wskazanym przez Centrum nauki i Kultury Młyny Rothera – na dwa tygodnie przed wydarzeniem;
e) ekspozycji plakatu w wersji cyfrowej na wyświetlaczu w strefie wejścia Młynów Rothera – na dwa tygodnie przed wydarzeniem;
f)ekspozycji własnych materiałów reklamowych Organizatora w dniu imprezy, np. ścianek reklamowych, rollupów, bannerów, winderów przed wejściem do budynku Młynów Rothera – po wcześniejszym ustaleniu miejsca i akceptacji materiałów przez przedstawiciela Działu Komunikacji oraz przedstawiciela Działu Technicznego Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera;
g) promocji wydarzenia na profilu Młyny Rothera na portalu Facebooku – informacja o wydarzeniu w poście dotyczącym najbliższych wydarzeń odbywających się w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera;
h) promocji wydarzenia na profilu Młyny Rothera na portalu Facebook – Młyny Rothera jako współorganizator wydarzenia tworzonego przez Organizator.
6. W przypadku materiałów promocyjnych Organizatora, które zawierają logotyp Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, materiały należy przesłać do akceptacji przedstawiciela Działu Komunikacji przed wydarzeniem. Logotyp instytucji dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: https://mlynyrothera.pl/dla-mediow/.
7. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w materiałach promocyjnych oznaczane jest jako współorganizator wydarzenia, wraz z zamieszczeniem logotypu.
8. W przypadku współorganizacji wydarzenia Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera włącza się w tworzenie wydarzenia merytorycznie oraz w dodatkowym zakresie promocyjnym. Zasady i wzajemne zobowiązania są ustalane indywidualnie między Organizatorem a Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.

§10
Zasady organizacji wystaw

1. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera udostępnia powierzchnie na organizacje wystaw tylko na zasadach współpracy partnerskiej, określonych w §8 niniejszego regulaminu.
2. Maksymalny czas prezentacji wystawy w powierzchni Młynów Rothera to 21 dni.
3. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera nie udostępnia powierzchni na organizację wystaw artystów indywidualnych oraz innych wystaw niezwiązanych z działalnością statutową Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
3. Organizacja wystawy możliwa jest po dokładnym uzgodnieniu wszystkich szczegółów technicznych wydarzenia z Działem Technicznym i Działem Programowym Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera oraz uzyskaniu akceptacji, tj.
a) przesłaniu projektu wystawy i planu jej aranżacji w przestrzeni Młynów Rothera (rzuty techniczne powierzchni Młynów udostępniane będą drogą mailową po dokonaniu wyboru przestrzeni);
b) przesłania wszystkich informacji dotyczących prac, tj. wymiarów, rodzajów wydruku, rodzaju ram, rodzaju systemu zawieszenia prac;
c) ustaleniu terminów montaży i demontaży.
4. Montaż i demontaż wystawy dokonywany jest wyłącznie przez Dział Techniczny Centrum Nauki Młyny Rothera w obecności Organizatora, w ustalonych w umowie terminach. W przypadku nieobecności Organizatora w ustalonym terminie montażu/demontażu, prace mogą zostać wykonane wyłącznie po wspólnym ustaleniu kolejnego terminu, przy czym termin ten ustalany będzie na podstawie grafiku i dostępności pracowników Działu Technicznego oraz grafiku zajętości powierzchni, w której znajdować będzie się wystawa.
5. Montaż i demontaż prac może odbywać się bez Obecności Organizatora, tylko za jego potwierdzoną mailowo lub pisemnie zgodą.
6. Prace mogą zostać dostarczone do Młynów Rothera przed planowanym terminem montażu, przy czym koniecznym jest ustalenie szczegółów dotyczących terminu dostarczenia oraz dostępności miejsca do zmagazynowania prac z Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, przed podpisaniem umowy. Dostarczenie prac do Młynów Rothera odbywać może się tylko i wyłącznie w obecności Organizatora.
7. Prace mogą zostać odebrane z Młynów Rothera po planowanym terminie demontażu, przy czym koniecznym jest ustalenie szczegółów dotyczących terminu odbioru oraz dostępności miejsca do zmagazynowania prac z Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, przed podpisaniem umowy. Odbiór prac z Młynów Rothera odbywać może się tylko i wyłącznie w obecności Organizatora.
6. Do całkowitych kosztów udostępnienia powierzchni pod organizację wystawy Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera dolicza koszt materiałów montażowych oraz koszt montażu i demontażu prac, uzależniony od czasu oraz liczby pracowników technicznych zaangażowanych w prace montażowe/demontażowe. Koszt zostanie określony i przedstawiony Organizatorowi do akceptacji, przed podpisaniem umowy.
6. Centrum Nauki i Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac, dokonane przez osoby trzecie w czasie trwania wystawy.
7. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie trwania wystawy, wynikające tylko i wyłącznie z błędów w montażu popełnionych przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.

§11
Cennik

1. Ceny/koszty podstawowe za udostępnianie powierzchni/obsługę wynoszą:
a) oferta komercyjna; 450 zł brutto za każdą godzinę użytkowania jednej sali lub wybranej przestrzeni na tarasie zewnętrznym w Młynach Rothera.
Koszt obejmuje podstawowe dostępne w dniu wydarzenia wyposażenie sprzętowe, multimedialne i oświetleniowe sali, obsługę jednego pracownika Działu Technicznego, obsługę jednej osoby Działu Gościnności, oznaczenie przestrzeni, koszty eksploatacyjne (ogrzewanie, energia, klimatyzacja, środki czystości, amortyzacja sprzętu);
b) sesje zdjęciowe i nagrania 200 zł brutto za każdą godzinę użytkowania jednej sali lub wybranej przestrzeni na tarasie zewnętrznym w Młynach Rothera koszt obejmuje podstawowe dostępne w dniu wydarzenia wyposażenie meblowe sali, obsługę jednej osoby Działu Gościnności, koszty eksploatacyjne (ogrzewanie, energia, klimatyzacja, środki czystości, amortyzacja sprzętu);
c) oferta niekomercyjna 170 zł brutto za każdą godzinę użytkowania jednej sali lub wybranej przestrzeni na tarasie zewnętrznym w Młynach Rothera.
Koszt obejmuje podstawowe dostępne w dniu wydarzenia wyposażenie sprzętowe multimedialne i oświetleniowe sali, obsługę jednego pracownika Działu Technicznego, obsługę jednej osoby Działu Gościnności, oznaczenie przestrzeni, koszty eksploatacyjne (ogrzewanie, energia, klimatyzacja, środki czystości, amortyzacja sprzętu);
d) wystawy 100 zł brutto za każdą godzinę użytkowania jednej Sali lub wybranej przestrzeni na tarasie zewnętrznym w Młynach Rothera.
Koszt obejmuje podstawowe dostępne w dniu wydarzenia wyposażenie oświetleniowe sali, koszty eksploatacyjne (ogrzewanie, energia, klimatyzacja, środki czystości, amortyzacja sprzętu);
e) stanowisko sprzedażowe w trakcie trwania wydarzenia – od 50 zł brutto/h;
f) dodatkowy pracownik ochrony fizycznej – 45 zł brutto/godzina;
g) dodatkowy pracownik serwisu sprzątającego – 45 zł brutto/godzina;
h) dodatkowy pracownik Działu Technicznego (np. montaż wystaw) – 60 zł brutto/godzina;
i) dodatkowy pracownik Działu Gościnności – 60 zł brutto/ godzina;
j) Strażak – 60 zł brutto/godzina
k) zamknięcie Młynów (listopad-kwiecień) – 4000 zł brutto
l) zamknięcie Młynów (maj-październik) – 6000 zł brutto
m) inne dodatkowe potrzeby Organizatora – ustalane indywidualnie.
2. W przypadku wydarzeń biletowanych z płatnym wstępem, na które sprzedaż biletów odbywa się poza systemem sprzedażowym Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, do kwoty za całkowite udostępnienie powierzchni doliczane jest 10% z planowanego maksymalnego przychodu ze sprzedaży biletów.
3. W przypadku wydarzeń biletowanych, na które sprzedaż odbywa się przez system sprzedażowy Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, do kwoty za całkowite udostępnienie powierzchni dolicza się 20% z planowanego maksymalnego przychodu ze sprzedaży biletów.
4. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera pobiera opłaty przed rozpoczęciem wydarzenia, na podstawie szczegółowych warunków zawartych w umowie. W uzasadnionych przypadkach Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera może wyrazić zgodę na uiszczenie opłaty po zakończeniu wydarzenia.
5. W przypadku wydarzeń złożonych pod względem technicznym i organizacyjnym wartość kosztów obsługi wydarzenia i ilość pracowników obsługi ustala się na podstawie scenariusza wydarzenia, ridera technicznego, specyfiki wydarzenia i zapotrzebowania wskazanego przez Organizatora/Korzystającego. Wycena przygotowywana jest w takich przypadkach indywidualnie.
6. Rider z wyposażeniem technicznym oraz rzuty techniczne powierzchni Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera udostępniane są zainteresowanym do wglądu drogą mailową.
7. W szczególnych przypadkach, Dyrektor Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera może zdecydować o całkowitym bądź częściowym odstąpieniu od pobierania opłat za udostępnienie powierzchni w Młynach Rothera.

§12
Postanowienia końcowe

1. Organizator/Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. Niestosowanie się do zasad wynikających z Regulaminu oraz zawartej umowy, może być powodem odmowy realizacji kolejnych wydarzeń w przestrzeni Młynów Rothera.
3. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzone na bieżąco do treści Regulaminu i obowiązują od momentu opublikowania.
4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.

Klauzula RODO dla kandydatów do pracy

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-112), ul. Mennica 10, e-mail: sekretariat@mlynyrothera.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera; e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Klauzula RODO monitoring wizyjny

I. Monitoringiem wizyjnym w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera objęto:

 •  wnętrza, parking i wejścia do budynku Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, przy ulicy Mennica 10,
 •  teren zewnętrzny wokół budynku Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, przy ulicy Mennica 10 w tym m.in. taras i fontannę, chodniki, drogi dojazdowe.

II.W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera z siedzibą w Bydgoszczy (85-112), ul. Mennica 10, e-mail: sekretariat@mlynyrothera.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera; e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego jest:
  1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
   i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, gościom, zwiedzającym, oraz w celu ochrony mienia (art. 6 ust. 1 pkt. c, e, f RODO),
  3. wypełnianie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  4. dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
  1. podmioty uprawnione przepisami prawa,
  2. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług serwisowych dotyczących systemów monitoringu wizyjnego.
 5. Podanie danych osobowych (wizerunek przetwarzany z użyciem monitoringu wizyjnego):
  1. przez pracowników Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, jest obowiązkiem wynikającym z przyjętego przez administratora porządku pracy, na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie monitoringu, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację zatrudnienia,
  2. przez osoby trzecie, jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi wstęp na teren objęty monitoringiem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.
 7. Dane z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 17 RODO, a także
  o prawie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 9. Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.