deklaracja dostępności

Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej mlynyrothera.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018.01.08. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023.04.14.

Stan dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 1. Część zdjęć nie ma tekstów alternatywnych dla osób niedowidzących i niewidomych.

Strona internetowa spełnia normy wymaganych kontrastów interfejsu graficznego i rozwiązań technicznych.
Strona internetowa posiada możliwość zmiany wielkości czcionki, dostosowania skali szarości lub wysokiego kontrastu oraz podkreślenia linków.

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data sporządzenia deklaracji: 2021.07.23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Anny Triebwasser, mailowo anna.triebwasser@mlynyrothera.pl lub telefonicznie – 887 461 600.

W zgłoszeniu podaj:

 1. swoje imię i nazwisko,
 2. swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 3. dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 4. opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Mennica oraz od tarasu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach  znajdują się podjazdy dla wózków.
 2. Szerokie drzwi z klamkami na odpowiedniej wysokości umożliwiają łatwe wejście do budynku.
 3. Punkt info znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego (ul. Mennica).
 4. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Do części pomieszczeń prowadzą schody, które można pokonać za pomocą schodołazu.
 5. Nasi Goście mogą skorzystać z windy, która ma odpowiednią szerokość, czujniki, a jasne światło wewnątrz nie powoduje zjawiska olśnienia. Winda wyposażona jest w sygnalizację wizualną i dźwiękową, jej obramowanie jest kontrastowe do otoczenia, a poziom jej posadzki dostosowany jest do poziomu podłogi na każdym piętrze.
 6. W budynku dostępny jest schodołaz.
 7. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na wszystkich piętrach w Spichrzach i w Młynie.
 8. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku znajduje się pętla indukcyjna oraz znaczniki głosowe bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu.
 11. W najważniejszych punktach obiektu znajdują się tabliczki informacyjne dla osób słabowidzących.
 12. Dla osób Głuchych przygotowaliśmy karty komunikacji.
 13. Osoby Głuche podczas wizyty w Młynach zostaną obsłużone w Polskim Języku Migowym. Aby połączyć się z Tłumaczem wystarczy kliknąć TUTAJ!
 14. Filmy na wystawie stałej “Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką” posiadają napisy i audiodeskrypcję, aplikacje multimedialne umożliwiają powiększenie czcionki i dostosowanie kontrastu, a informacje na wystawie zostały zapisane również w Alfabecie Braille’a.
 15. W punkcie info dostępne są tyflografiki wystawy stałej “Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką”.
 16. Zespół został przeszkolony z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Młyny - zobacz i usłysz kulturę

Film został zrealizowany w ramach projektu:

Młyny – zobacz i usłysz kulturę w ramach umowy 36/KBB/149/2022 o powierzenie grantu w ramach projektu “Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Film posiada napisy i audiodeskrypcję oraz tłumaczony jest na Polski Język Migowy. Poniżej filmu znajduje się dodatkowy plik z audiodeskrypcją do pobrania.

W ramach projektu “Kultura bez barier” zostały wprowadzone usprawnienia takie jak:
– pętla indukcyjna,
– znaczniki głosowe bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu,
– tabliczki informacyjne dla osób słabowidzących,
– obrajlowane tabliczki różnych pomieszczeń,
– karty komunikacji dla osób głuchych,
– wprowadzenie audiodeskrypcji do filmów na wystawie stałej “Węzły”,
– tyflografiki do wystawy “Węzły”,
– szkolenia zespołu z zakresu obsługi Gości ze szczególnymi potrzebami.

Pozostałe udogodnienia przedstawione na filmie zostały wprowadzone w ramach dofinansowania z projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

– w ramach VIII osi priorytetowej, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
oraz
– w ramach działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

"Węzły" dostępne

Film i fotorelacja zostały zrealizowane w ramach zadania:
„Węzły” dostępne w ramach umowy 10356/23/FPK/NCK dotyczącej dofinansowania zadań w ramach programu rządowego „Kultura dostępna” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach programu „Kultura Dostępna” zostały wprowadzone usprawnienia takie jak:
a) do wystawy „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką”:
– tłumaczenia materiałów filmowych prezentowanych na wystawie na PJM;
– informacje w Alfabecie Braille’a,
– przedprzewodnik, dostępny TUTAJ!,
– tekst łatwy w czytaniu i rozumieniu, dostępny TUTAJ!,
– ścieżka zwiedzania dla osób Głuchych i niedosłyszących,
– ścieżka zwiedzania dla osób niewidomych i słabowidzących.
b) na stronie internetowej:
– dostosowanie strony www pod względem standardów dostępności.
– zamieszczenie na stronie internetowej przedprzewodnika i tekstu łatwego w czytaniu i rozumieniu.

Pozostałe udogodnienia widoczne na filmie zostały wprowadzone w ramach dofinansowania z projektów:
a) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
– w ramach VIII osi priorytetowej, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
– w ramach działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
b) w ramach projektu Młyny – zobacz i usłysz kulturę w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach zadania zostały zorganizowane oprowadzania po wystawie z przewodnikiem, któremu towarzyszył tłumacz PJM.

Fot. Aneta Pawska

Tłumacz Migam

Osoby Głuche podczas wizyty w Młynach zostaną obsłużone w Polskim Języku Migowym.
Aby połączyć się z Tłumaczem wystarczy kliknąć TUTAJ!

Tłumacz dostępny jest:
– od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-16.00;
– w piątki w godzinach 12.00-16.00.

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.