Park Kultury w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej mlynyrothera.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018.01.08. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.07.23.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2021 r.
 • Część zdjęć nie ma tekstów alternatywnych dla osób niedowidzących i niewidomych. 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.07.23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Anny Triebwasser, mailowo anna.triebwasser@mlynyrothera.pl lub telefonicznie – 887 467 012.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Park Kultury w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Mennica oraz od tarasu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach  znajdują się podjazdy dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od strony ulicy Mennica.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Do części pomieszczeń prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku są windy.
 4. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze w Młynie oraz na wszystkich piętrach w Spichrzach.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W przypadku chęci skorzystania z tłumacza PJM należy skontaktować się przed wizytą pod adresem: sekretariat@mlynyrothera.pl