Park Kultury w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisku:

Główny Specjalista ds. technicznych 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

– koordynację działań dotyczących obsługi technicznej obiektu,
– nadzór nad obsługą, serwisowaniem oraz dokumentacją urządzeń i systemów dostępnych w obiekcie,
– prowadzenie nadzoru oraz dokumentacji nad działaniami związanymi z ochroną przeciwpożarową i BHP,
– dbanie o utrzymanie w sprawności technicznej budynku i wyposażenia,
– przeprowadzanie analizy potrzeb instytucji w zakresie remontów oraz nadzór nad pracami remontowymi i naprawczymi,
– prowadzenie książki obiektu.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne:

– wykształcenie wyższe techniczne,
– doświadczenie zawodowe w budownictwie lub administrowaniu budynkiem – minimum 2 lata,
– znajomość przepisów/zagadnień z zakresu administrowania budynkami,
– obsługa komputera (pakietów biurowych MS Office, programów do kosztorysowania),
– prawo jazdy kat. „B”.

Dodatkowe:

– doświadczenie w administrowaniu wielofunkcyjnymi obiektami użyteczności publicznej,
– doświadczenie w administrowaniu obiektem zabytkowym.

Ponadto kandydat powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

III. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

· kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientem zewnętrznym, podmiotami świadczącymi usługi i serwisy związane z eksploatacją obiektu oraz z wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy,

· praca przy komputerze,
· wyjazdy służbowe według potrzeb,
· pomieszczenie tymczasowej siedziby Parku Kultury zlokalizowane na terenie Miasta Bydgoszczy – docelowo Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz, budynek z windą

IV. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:  

1. list motywacyjny,

2. życiorys /CV/ zawierający:

– informacje na temat posiadanego wykształcenia, zdobytych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej,
– oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać mailem na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl w temacie wpisując: „Główny Specjalista ds. technicznych”.

Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Adres: Starówka Office, ul. Długa 16, Bydgoszcz w terminie do dnia 13 listopada 2020 r.

V. Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Park Kultury w Bydgoszczy ul. Mennica 10.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych mogą się Państwo bezpośrednio z Administratorem, email: administrator@parkkultury.bydgoszcz.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.