Skip to main content

Nazwa instytucji: Park Kultury w Bydgoszczy
Nazwa stanowiska: Główna księgowa / Główny księgowy
Miejsce pracy: Młyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat
Wynagrodzenie:  zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, świadczenie urlopowe, premie/nagrody uznaniowe
Planowany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie
Ostateczny termin składania aplikacji: 05.10.2022 r.


Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie rachunkowości instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Opracowywanie projektu planów finansowych instytucji;
 3. Tworzenie wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości i polityki kadrowej;
 4. Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi;
 5. Pełen nadzór nad rzetelnością, zgodnością z prawem i celowością realizacji planu finansowego instytucji;
 6. Weryfikacja od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez instytucję;
 7. Kontrola i wstępna akceptacja kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 8. Nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych w instytucji;
 9. Opracowanie wymaganych przepisami sprawozdań, bilansów i innych zestawień poddanych obowiązkowemu badaniu;
 10. Nadzór nad wypłatą i naliczeniem wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności;
 11. Dozór nad zachowaniem płynności finansowej instytucji;
 12. Nadzorowanie terminowego naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON, PPK i innych;
 13. Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczenia z GUS,US i ZUS;
 14. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych;
 15. Nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy oraz prowadzenie spraw dotyczących umów cywilnoprawnych;
 16. Kierowanie i organizowanie pracą podległego zespołu pracowników.

Nasze oczekiwania:

a. wymagane:

 1. Określone w art. 54 ustawy o finansach publicznych;
 2. Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na takim samym stanowisku (mile widziane w instytucji finansów publicznych, w tym instytucji kultury);
 3. Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 4. Znajomość ustawy o rachunkowości, prawa pracy i przepisów o ubezpieczeniach i podatkach;
 5. Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu;
 6. Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku;
 7. Dokładność w realizacji powierzonych zadań;
 8. Umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących oraz pod presją czasu;
 9. Znajomość systemu Sage Symfonia oraz programu Płatnik;
 10. Komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność i terminowość.

Zasady rekrutacji:

Forma nadsyłania zgłoszeń: mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Główna/y księgowa/y

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.
 2. Obowiązkowo dodany do CV dopisek: Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
 3. Opcjonalnie dodany do CV dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.
 4. List motywacyjny z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie o:
  – niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,- posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Inne informacje / uwagi:

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy znajduje się na stronie:  Klauzula Informacyjna dla kandydatów do Pracy (bip.gov.pl).