Skip to main content

Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera to nowa instytucja kultury, która powstała, aby “wypełnić życiem” odrestaurowany XIX-wieczny kompleks Młynów Rothera. Stopniowo rozwijamy naszą działalność i zachęcamy do tego, żeby spędzać z nami czas twórczo i aktywnie – na warsztatach, wydarzeniach i wystawach. Część naszej przestrzeni jest też przeznaczona do udostępnienia w ramach współpracy, np. do organizacji wystaw czasowych czy spotkań popularnonaukowych. Jednocześnie intensywnie przygotowujemy kolejne atrakcje – pracujemy nad wystawami stałymi, ofertą wydarzeń, aranżacją przestrzeni. Nasze działania programowe obejmują zarówno kulturę, jak i dziedzictwo oraz naukę.

Obecnie do naszego Zespołu poszukujemy specjalisty na stanowisko:

Specjalista/tka ds. księgowości / Zastępca/czyni głównego księgowego

Czym będziesz się zajmować?

 1. Prawidłowe prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym bieżąca weryfikacja i kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz księgowanie i dekretowanie dokumentów w programie Symfonia;
 2. Opracowywanie projektów planów finansowych i korekt planów instytucji;
 3. Udział w tworzeniu dokumentów wewnętrznych instytucji, w tym m.in. procedur, regulaminów, instrukcji, zarządzeń;
 4. Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi;
 5. Udział w opracowaniu wymaganych przepisami sprawozdań;
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych;
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych  m.in. do UM,GUS,US oraz ich analiza;
 8. Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży do celów obliczania podatku VAT – sporządzanie deklaracji podatkowych VAT;
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych do UM,GUS;
 10. Rozliczanie dotacji inwestycyjnych i podmiotowych;
 11. Sporządzanie zestawień, raportów i analiz;
 12. Dokonywanie rozliczeń rachunkowych;
 13. Nadzorowanie terminowego obiegu dokumentów księgowych;
 14. Wykonywanie innych poleceń nieobjętych powyższym zakresem, a zleconych przez przełożonego.

Czego oczekujemy od kandydata?

a. wymagane:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 2. Komunikatywność, dokładność w wykonywaniu zadań i wielozadaniowość, samodzielność, dyspozycyjność;
 3. Umiejętność pracy w zespole;
 4. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w księgowości;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. Znajomość programu Sage Symfonia;
 8. Bardzo dobra obsługa komputera i obsługi pakietu MS Office;
 9. Dobra organizacja pracy.

b. mile widziane:

 1. Doświadczenie zawodowe w instytucji kultury;
 2. Znajomość kadr i płac.

Co możemy zaoferować?

 1. Możliwość zdobycia cennego doświadczenia  w nowatorskich projektach w branży kulturalnej;
 2. Realny wpływ na kształtowanie procesów finansowych instytucji;
 3. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełen etat;
 4. Wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy  oraz premie/ nagrody uznaniowe, świadczenie urlopowe;
 5. Możliwość korzystania z oferty instytucji na preferencyjnych warunkach;
 6. Dogodną lokalizację w samym sercu miasta.

Jak się u nas pracuje?

Młyny Rothera tworzy zespół specjalistów, którego zadaniem jest stworzenie oferty instytucji. Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, przygotowujemy to miejsce dla nich i wspólnie z nimi. Miejsce, gdzie twórczo i aktywnie spędzają czas, odpoczywają. Miejsce wyznaczające kierunek nowoczesnego uczestnictwa w kulturze i zarządzania kulturą. Miejsce, które stanie się sercem Bydgoszczy.

Zasady rekrutacji:

Aplikację prosimy składać w formie elektronicznej do 31 stycznia 2023 r. na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl w temacie prosimy napisać nazwę stanowiska: Specjalista/tka ds. księgowości / Zastępca/czni głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.
 2. Obowiązkowo dodany do CV dopisek:
  Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
 3. Opcjonalnie dodany do CV dopisek:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Centrum Nauki  i Kultury Młyny Rothera, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Dodatkowe dokumenty: 

 1. List motywacyjny z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. Oświadczenie o:
  a) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
  b) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Inne informacje / uwagi:

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera