Skip to main content
Uncategorized

Informacje

By 25 stycznia, 2023No Comments

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W MŁYNACH ROTHERA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia, w tym warsztaty i wystawy, organizowane przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz (zwany dalej “Organizatorem”).
2. Wejścia na wydarzenia, w tym warsztaty i wystawy odbywają się o wyznaczonych godzinach.
3. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin wejść i odbywania się wydarzeń, a także dni oraz godzin otwarcia i wejść na wystawy dostępne są na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl oraz w kasie Młynów Rothera (zwanej dalej “Kasą”).
4. Kasa jest czynna w następujących godzinach:
a. w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek w godzinach od 10:00 do 18:00;
b. w piątek, sobotę, niedzielę w godzinach od 12:00 do 20:00.
5. Liczba zwiedzających przebywających jednorazowo na poszczególnych wydarzeniach, w tym warsztatach i wystawach, jest ograniczona.
6. Szczegółowe informacje dotyczące ilości osób uczestniczących w wydarzeniach i zwiedzających wystawy dostępne są na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl oraz w Kasie
7. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na terenie wystaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8. Dzieci w wieku do lat 12 mogą uczestniczyć w pozostałych wydarzeniach, w tym warsztatach, wyłącznie pod opieką osób dorosłych chyba, że regulaminy tych wydarzeń wskazują inaczej.
9. Orientacyjny czas zwiedzania wystawy stałej „Węzły” (zwanej dalej „Węzłami”) to 60-90 minut. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona przez zwiedzającego na zwiedzanie przed zamknięciem wystawy, nie stanowi podstawy do reklamacji.

§ 2. Sprzedaż i rezerwacja biletów

1. Zwiedzanie „Węzłów” oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Organizatora, w tym wskazanych warsztatach i wystawach jest odpłatny.
2. Udział w pozostałych wskazanych wydarzeniach organizowanych w ramach oferty programowej, w tym warsztatach i wystawach, może być bezpłatny. Informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl.
3. Zakupu biletów na wydarzenia płatne i zwiedzanie „Węzłów” można dokonać na stronie internetowej www.bilety.mlynyrothera.pl lub w Kasie.
4. Wysokość opłat za udział w wydarzeniach płatnych i za zwiedzanie „Węzłów” określa cennik dostępny na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl oraz w Kasie.
5. W indywidualnych przypadkach, ze względu na ważny interes społeczny,
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen biletów na wydarzenia płatne i zwiedzanie „Węzłów”.
6. Rezerwacja miejsc na wydarzenia bezpłatne oraz zakup biletów na wydarzenia płatne i zwiedzanie „Węzłów” są możliwe pod warunkiem dostępności miejsc.
7. Kasa przyjmuje płatność w polskich złotych (PLN) oraz akceptuje płatności Blik i karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest w Kasie oraz na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl.
8. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletów online lub w momencie rezerwacji w przypadku rezerwacji w Kasie.
9. W przypadku, gdy potrzeba wystawienia faktury VAT została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Organizator wystawi fakturę VAT w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością biletów na wydarzenia płatne i zwiedzanie „Węzłów” w różnych kanałach sprzedaży, tj. online, w Kasie, u zewnętrznych pośredników sprzedaży.
11. Rezerwacja udziału w wydarzeniu bezpłatnym jest możliwa na stronie internetowej www.bilety.mlynyrothera.pl lub w Kasie.
12. Rezerwacja udziału w wydarzeniu bezpłatnym jest możliwa pod warunkiem
dostępności miejsc.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością rezerwacji na wydarzenia bezpłatne w różnych kanałach, tj. online, w Kasie, u pośredników zewnętrznych.

§ 3. Sprzedaż biletów na zwiedzanie samodzielne i wydarzenia

1. Zakupu biletów na samodzielne zwiedzanie „Węzłów” oraz wydarzenia, a także rezerwacji na wydarzenia bezpłatne można dokonywać poprzez stronę internetową www.bilety.mlynyrothera.pl oraz w Kasie.
2. W ramach zwiedzania indywidualnego każda osoba w ramach jednej rezerwacji może kupić do 9 biletów lub zarezerwować do 4 wejściówek na wydarzenia bezpłatne.
3. Grupy zorganizowane liczące co najmniej 10 osób, a maksymalnie 25 osób są uprawnione do zakupu biletów grupowych na zwiedzanie samodzielne, tj. bez przewodnika.
4. Bilet zakupiony w Kasie należy okazać bileterowi przy wejściu na wystawę lub wydarzenie.
5. Po opłaceniu zamówienia internetowego system sprzedaży generuje bilety elektroniczne, które są wysyłane jako plik pdf na adres mailowy podany w zamówieniu.
6. Przy dokonywaniu bezpłatnej rezerwacji online system sprzedaży generuje elektroniczne wejściówki, które są wysyłane jako plik pdf na adres mailowy podany w zamówieniu.
7. Bilety zakupione online i otrzymane drogą mailową po realizacji zamówienia należy okazać bileterowi przy wejściu na wystawę lub wydarzenie. Bilety należy okazać w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu
urządzenia mobilnego. W przypadku zakupu biletu ulgowego, należy okazać również dokument uprawniający do ulgi.
8. W przypadku dokonywania bezpłatnej rezerwacji online na wydarzenia Organizatora, należy okazać bileterowi przy wejściu na wydarzenie wejściówkę wygenerowaną przez system rezerwacji. Wejściówkę należy okazać w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego.
9. Bilet na zwiedzanie „Węzłów” można kupić w Kasie najpóźniej na 15 minut przed planowaną datą zwiedzania pod warunkiem dostępności miejsc. Na życzenie kupującego, Kasa sprzeda bilet po tym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
10. Bilet na zwiedzanie „Węzłów” można kupić online najpóźniej na 90 przed planowaną datą zwiedzania pod warunkiem dostępności miejsc. Po tym terminie bilety dostępne są tylko w Kasie.
11. Zamówione poprzez stronę internetową bilety należy opłacić zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych w ciągu 60 minut od dokonania rezerwacji. Brak opłacenia biletów powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
12. Bilety oraz bezpłatne wejściówki na pozostałe wydarzenia, w tym warsztaty i wystawy, można kupić lub odebrać w Kasie najpóźniej na 15 minut przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia pod warunkiem dostępności miejsc. Na życzenie kupującego, Kasa sprzeda bilet po tym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
13. Bilety oraz bezpłatne wejściówki na pozostałe wydarzenia, w tym warsztaty i wystawy, można kupić lub odebrać online najpóźniej na 60 minut przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia pod warunkiem dostępności miejsc. Po tym terminie
bilety oraz bezpłatne wejściówki dostępne są tylko w Kasie.

§ 4. Sprzedaż i rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych na zwiedzanie z przewodnikiem

1. Zwiedzanie „Węzłów”, w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu zakupu za pośrednictwem strony internetowej
www.bilety.mlynyrothera.pl lub po uprzedniej rezerwacji mailowej zgłoszonej na adres bilety@bilety.mlynyrothera.pl.
2. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez jednego przewodnika to 25 osób. Grupy zorganizowane liczące więcej niż 25 osób będą dzielone na mniejsze grupy.
3. Grupy zorganizowane z oprowadzaniem przez przewodnika mogą zarezerwować bilety online na minimum 14 dni przed planowaną datą zwiedzania. Rezerwacja biletów w okresie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą zwiedzania jest możliwa wyłącznie drogą mailową pod adresem bilety@bilety.mlynyrothera.pl w miarę dostępnych terminów.
4. Mailowa rezerwacja zwiedzania uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu opłaty przez elektroniczny system płatności internetowych lub w kasie na 14 dni przed terminem zwiedzania.
5. Bilety zarezerwowane online należy opłacić w ciągu 60 minut od dokonania rezerwacji terminu. Brak opłacenia rezerwacji w terminie powoduje jej automatyczne anulowanie.
6. Po opłaceniu rezerwacji internetowej system sprzedaży generuje bilety elektroniczne, które są wysyłane jako plik pdf na adres mailowy podany w zamówieniu.
7. Jednorazowo można dokonać maksymalnie 3 rezerwacji, w każdej maksymalnie po 3 grupy 25-osobowe. Każde zamówienie musi być opłacone oddzielnie.
8. Wejście grupy zorganizowanej z oprowadzaniem przez przewodnika na Wystawę następuje w określonym na bilecie dniu i o określonej godzinie.
9. W przypadku spóźnienia grupy na zwiedzanie z zamówionym wcześniej przewodnikiem oprowadzanie ulega skróceniu o czas spóźnienia, a jego przebieg ustala przewodnik.
10. Gdy spóźnienie grupy na zwiedzanie z zamówionym wcześniej przewodnikiem wynosi powyżej 30 minut – brak jest możliwości zwiedzania z przewodnikiem, możliwe indywidualne wejście na wystawę wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez pracownika Kasy.
11. W sytuacji opisanej w ust. 10 bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.
12. W przypadku nieobecności lub dłuższego spóźnienia (powyżej 15 minut) z przyczyn losowych zamówionego wcześniej za pośrednictwem Organizatora przewodnika, Organizator zwróci opłatę za usługę przewodnicką. Równocześnie grupa może uzgodnić z pracownikiem Kasy zwiedzanie samodzielnie.

§ 5. Ważność biletów i zwroty

1. Opłacone bilety oraz zarezerwowane wejściówki na wydarzenia upoważniają do wstępu w dniu i o godzinie podanej na biletach lub wejściówkach.
2. Bilety na zwiedzanie samodzielne można zwracać w terminie do 15 minut przed terminem zwiedzania. Nie jest możliwy zwrot biletów nabytych w terminie krótszym niż 15 minut przed terminem zwiedzania.
3. W przypadku opłacenia biletów na zwiedzanie samodzielne i niezwrócenia ich w terminie 15 minut przed terminem zwiedzania, bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.
4. Bilety na zwiedzanie z wcześniej zamówionym przewodnikiem i opłatę za usługę przewodnicką można zwracać łącznie w terminie do 5 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania (bez uwzględnienia tego terminu). Po tym terminie, z zastrzeżeniem jak w ust. 3, Organizator zwraca jedynie opłatę za bilety.
5. Przewodnik posiadający certyfikat przyznany przez Organizatora i współpracujący z Organizatorem może zwrócić bilety bez ponoszenia kosztów do 3 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania (bez uwzględnienia tego terminu). Po tym terminie, z zastrzeżeniem jak w ust. 3, Organizator zwraca jedynie opłatę za bilety.
6. Rezygnacji z zarezerwowanego terminu można dokonać poprzez przesłanie stosownego oświadczenia mailowo na adres bilety@bilety.mlynyrothera.pl lub osobiście w Kasie.
7. Składając rezygnację z zarezerwowanego terminu należy wskazać: numer i datę rezerwacji, liczbę zwracanych biletów oraz sposób płatności.
8. Zwroty uiszczonych opłat będą dokonywane:
a. w Kasie – gotówką lub na kartę płatniczą, zgodnie z formą, w jakiej płatność została wniesiona; w celu uzyskania zwrotu należy okazać oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT);
b. najpóźniej w ciągu 7 kolejnych dni roboczych na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata w systemie płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym.
9. Biletów zakupionych online nie można wymienić na inny termin lub inny rodzaj biletu. W takiej sytuacji należy zgłosić zwrot biletów (o ile czas przewidziany na zwrot jeszcze nie upłynął), a następnie dokonać ponownego zakupu biletów online.
10. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na Wystawę, a także do odwołania możliwości wstępu. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie www.mlynyrothera.pl lub mailowo. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za bilety.
11. Reklamacje dotyczące zwrotów można składać w terminie 14 dni od momentu zakupu biletu mailowo na adres bilety@bilety.mlynyrothera.pl lub listownie na adres Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
12. Zwroty biletów zakupionych u pośredników sprzedaży podlegają regulaminom tychże pośredników i należy je zgłaszać w miejscu, w którym zostały nabyte.

§ 6. Voucher

1. Bon jednego przeznaczenia, posiadający unikalny kod, określoną wartość nominalną oraz datę ważności, który można wymienić na bilet na wystawę lub wydarzenie płatne, w miarę dostępności miejsc (dalej: „Voucher”), można zakupić w Kasie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.mlynyrothera.pl.
2. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Organizator nie zwraca środków za niewykorzystany Voucher ani za niewykorzystany bilet wydany na podstawie Voucheru.
3. Organizator nie dopuszcza możliwości dopłaty do wartości Vouchera, w celu wymienienia go na bilet o wyższej cenie niż wartość zakupionego Vouchera.
4. Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany Vouchera na bilet o niższej cenie niż wartość zakupionego Vouchera.
5. Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany Vouchera na kilka biletów, nawet jeżeli wartość biletów byłaby zgodna z wartością Vouchera.
6. Voucher można wymienić na jeden bilet wyszczególniony w ofercie sprzedaży Organizatora, upoważniający do wzięcia udziału w wydarzeniu lub w zwiedzaniu wystawy w miarę dostępności wolnych miejsc.
7. Voucher jest ważny w okresie wskazanym w jego treści. Wymiany Vouchera na bilet należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. Voucher wymienić można w Kasie lub na stronie www.bilety.mlynyrothera.pl.
8. Procedura dokonywania zakupu Voucherów online składa się z następujących etapów:
a. wejście w zakładkę „Kup Voucher” na stronie www.bilety.mlynyrothera.pl;
b. wybór rodzaju Vouchera oraz podanie liczby Voucherów;
c. podanie danych osobowych;
d. wybór sposobu płatności i dokonanie zapłaty;
e. po prawidłowym dokonaniu zapłaty zamówienie uzyskuje status „potwierdzony”, a na podany adres e-mail przesłany zostaje Voucher w formie dokumentu (.pdf).
9. Procedura dokonywania wymiany online Vouchera na bilet:
a. wejście w zakładkę „Kup bilet” na stronie internetowej www.bilety.mlynyrothera.pl;
b. wybór planowanego dnia oraz godziny zwiedzania;
c. wybór opcji „bilet normalny”;
d. wpisanie 16-cyfrowego kodu znajdującego się na Voucherze pod kodem kreskowym w polu „Podaj kod Vouchera” oraz zaznaczenie opcji „Zatwierdź”. Kwota w polu “do zapłaty” zostanie automatycznie przeliczona po prawidłowym wpisaniu kodu i zatwierdzeniu.
e. w przypadku wymiany więcej niż jednego Vouchera na bilety należy wybrać odpowiednią ilość biletów i wpisywać poszczególne kody z Voucherów z opcją “Zatwierdź”;
f. podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz kraj (możliwe jest zarejestrowanie Klienta na stronie internetowej, tj. założenie konta Klienta);
g. wybranie opcji „Kupuję i płacę”. Na podany adres e-mail przesłany zostanie bilet w formie dokumentu (.pdf), który należy wydrukować i okazać w kasie Muzeum lub okazać na urządzeniu mobilnym.
10. W przypadku odwołania terminu wydarzenia lub zwiedzania „Węzłów”, na który dokonano wymiany Vouchera na bilet, Organizator zobowiązuje się do zaproponowania biletu na odpowiednie wydarzenie lub zwiedzanie „Węzłów” w innym terminie.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji online jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji i zakupu biletów lub usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Organizatora jest brak możliwości realizacji zamówienia i świadczenia usług.
3. U Organizatora został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z systemu rezerwacji i sprzedaży, w tym przygotowania i realizacji sprzedaży biletów lub usług oraz dokonywania rezerwacji na wydarzenia bezpłatne na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Katalog zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zależy od rodzaju podmiotu, na którego rzecz dokonywane są rezerwacja i zakup biletów lub usług:
a. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej lub prawnej z paragonem:
i. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, kod pocztowy;
ii. dane opcjonalne: numer telefonu, nazwa firmy/instytucji;
b. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej z fakturą VAT:
i. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, adres zamieszkania (ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
ii. dane opcjonalne: numer telefonu, numer PESEL;
c. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz podmiotu gospodarczego z fakturą VAT:
i. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, pełne dane podmiotu gospodarczego do faktury VAT (nazwa, numer NIP, adres tj. ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
ii. dane opcjonalne: numer telefonu.
5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu rezerwacji online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów lub usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Organizatora treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
8. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz z, zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
10. Dane osobowe podmiotu danych bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
11. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw, określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w ust. 1 i 3.
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Zakupienie biletu oraz rezerwacja udziału w wydarzeniach bezpłatnych są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny na stronie www.mlynyrothera.pl oraz w Kasie.
3. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie do działalności Organizatora oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w Kasie i punkcie informacyjnym Organizatora lub mailowo na adres sekretariat@mlynyrothera.pl.
4. W przypadku, gdy dla danego wydarzenia lub grupy wydarzeń istnieje odrębny regulamin, jego postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu

Regulamin zwiedzania wystawy stałej Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin zwiedzania wystawy stałej Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania wystawy stałej Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką w budynku Młynów Rothera z siedzibą w Bydgoszczy, mieszczącej się przy ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz (zwanej dalej „Wystawą”).
2.
Wystawa jest czynna dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, w poniedziałki Wystawa jest nieczynna dla zwiedzających.
3. Godziny otwarcia Wystawy: wtorek-czwartek 10:00-18:00, piątek-niedziela 12:00-20:00.
4. Ostatnie wejście na Wystawę możliwe jest na godzinę przed zamknięciem ekspozycji.
5. Orientacyjny czas zwiedzania Wystawy to 60-90 minut. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona przez zwiedzającego na zwiedzanie przed zamknięciem Wystawy, nie stanowi podstawy do reklamacji.
6. Młyny Rothera zastrzegają sobie prawo zamknięcia Wystawy w niektóre święta oraz inne dni, wyznaczone przez Dyrekcję Młynów Rothera. Informacja o dniach, w których Wystawa jest nieczynna udostępniana będzie na stronie internetowej Młynów Rothera: mlynyrothera.pl, w kasie oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 887467208.
7. Zwiedzanie Wystawy jest odpłatne. Szczegóły dotyczące rodzajów, cen biletów, ulg oraz Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Młynach Rothera dostępne są na stronie internetowej bilety.mlynyrothera.pl oraz w kasie. 

Zasady zwiedzania wystawy stałej Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką

1. Wystawę stałą Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. 
2. Zwiedzanie Wystawy w grupach zorganizowanych jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji poprzez kontakt z kasą w godzinach jej pracy.
3. Zwiedzanie grup szkolnych jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji poprzez kontakt z kasą w godzinach jej pracy.
4. Grupa zorganizowana wchodząca w jednym czasie na Wystawę nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.). Zaleca się, z uwagi na komfort zwiedzania, aby grupy nie przekraczały 25 osób.
5. Grupa zorganizowana nie ma obowiązku zwiedzania Wystawy z przewodnikiem.
6. Opiekun grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane.
7. W sytuacji wejścia na Wystawę młodzieży szkolnej do 18 roku życia, uczniowie pozostają pod stałą opieką opiekuna (nauczyciela).
8. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na terenie Wystawy wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
9. Osoby/grupy zainteresowane zwiedzaniem z przewodnikiem powinny skontaktować się z kasą. Wszyscy przewodnicy oprowadzający po Wystawie odbyli kurs i otrzymali certyfikat uprawniający do oprowadzania.
10. Teren Młynów Rothera i Wystawy jest chroniony. Pracownicy ochrony są stale obecni na terenie obiektu i należy ich powiadamiać o wszelkich niepokojących incydentach, typu zasłabnięcie, zachowanie agresywne itp. oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
11. Teren Młynów Rothera i Wystawy jest monitorowany. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przy użyciu monitoringu znajduje się przy wejściu do budynku oraz na stronie internetowej mlynyrothera.pl/rodo.
12. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników ochrony, pracowników Młynów Rothera, przewodników oraz innych osób z obsługi Wystawy.
13. Zabrania się:  

 • wchodzenia w przestrzeń inną niż przeznaczona dla zwiedzających, niedostosowanie się do zakazów wchodzenia w miejsca niedozwolone będzie skutkować interwencją pracowników ochrony lub pracowników Młynów Rothera; koszty naprawy uszkodzonych elementów ponosi zwiedzający lub opiekun zwiedzającego, 
 • wynoszenia elementów wyposażenia Wystawy poza jej teren,
 • niszczenia elementów Wystawy,   
 • wnoszenia na teren Wystawy broni, materiałów wybuchowych, żrących i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia, które ochrona uzna za niebezpieczne.  
 • wnoszenia i spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, środków odurzających, 
 • spożywania posiłków na terenie Wystawy, 
 • wnoszenia i korzystania na terenie Wystawy ze sprzętu sportowego typu: rowery, hulajnogi, deskorolki, rolki itp.,  
 • biegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych; 
 • przepychania się, głośnego zachowania, kładzenia się na podłodze, wzbudzania niepokoju u innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia, 
 • rzucania wszelkimi przedmiotami, 
 • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, psa asystującego, psa w trakcie szkolenia (pod warunkiem okazania dokumentu poświadczającego status psa),  
 • wstępu na Wystawę osobom: znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu, posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu, zachowującym się agresywnie lub
  w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających oraz eksponatów, niestosownie lub niekompletnie ubranym oraz których strój lub zachowanie zawiera element obrażający inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne, 
 • używania urządzeń powodujących nadmierny hałas, słuchanie muzyki z głośnika, 
 • pozostawianie bez nadzoru toreb, plecaków, reklamówek, 
 • umieszczanie reklam, ogłoszeń, pozostawianie ulotek, 
 • pozostawiania odpadów, śmiecenia. Pojemniki na śmieci dostępne są przed wejściem oraz po wyjściu z Wystawy na terenie obiektu. 

14. Na Wystawie dozwolone jest bezpłatne fotografowanie i filmowanie jedynie do celów własnych niekomercyjnych. Sesje i nagrania komercyjne oraz indywidualne sesje ślubne, a także nagrywanie teledysków oraz innych tego typu dzieł podlega rezerwacji terminu pod adresem wspolpraca@mlynyrthera.pl i uiszczenia opłaty.
15. Wykonany na Wystawie materiał nie może naruszać wizerunku Młynów Rothera ani żadnej z osób zwiedzających Wystawę, a jego wykonanie zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym.
16. Zabrania się dokonywania nagrań oprowadzań przewodnickich bez uprzedniego uzyskania zgody Organizatora,
17. W trakcie poruszania się po terenie Wystawy należy szczególnie uważać na wystające fragmenty Wystawy, zakończone ostrymi krawędziami, wykonanymi ze szkła lub stwarzającymi niebezpieczeństwo przygniecenia, zmiażdżenia, skaleczenia, czy też innego uszczerbku na zdrowiu.
18. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy powiadomić o nich pracowników Młynów Rothera lub ochrony i bezwzględnie podporządkować się ich poleceniom.
19. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających możliwe jest przerwanie realizacji świadczonych usług.
20. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie Wystawy zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Młynów Rothera i ochrony.
21. Zwiedzający w przypadku zauważenia pożaru powinien niezwłocznie powiadomić pracownika Młynów Rothera lub ochrony, lub też użyć przycisku Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego (ROP). 

 Postanowienia końcowe

1. Wejście na teren Wystawy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Osoby indywidualne lub grupy zorganizowane, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszone lub nieprzyjęte.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Młynów Rothera mlynyrothera.pl oraz w kasie.
3. Na wystawie stałej jednocześnie może przebywać maksymalnie 70 osób.
4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie do działalności, obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasie i punkcie informacyjnym lub mailowo na adres sekretariat@mlynyrothera.pl. 

Regulamin zwiedzania grupowego

 1. Organizatorem zwiedzania Młynów Rothera z przewodnikiem jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy.
 2. Terminy i godziny zwiedzania uzgadniane są indywidualnie. Zapisów na zwiedzanie można dokonać mailowo pod adresem: zwiedzanie@mlynyrothera.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej mlynyrothera.pl w zakładce ZWIEDZANIE.
 3. Cennik zwiedzania znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu zwiedzania grupowego.
 4. Płatność za zwiedzanie powinna być dokonana przed umówionym terminem na podstawie wcześniej wystawionego dokumentu księgowego (faktura, paragon).
 5. Jeżeli zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Organizatora, koszty poniesione przez zwiedzających zostaną zwrócone.
 6. Rezerwację można odwołać bezpłatnie 24 h przed planowanym zwiedzaniem (mailowo lub telefonicznie). Odwołanie rezerwacji po tym terminie wiąże się z brakiem możliwości zwrotu poniesionych kosztów przez zwiedzających.
 7. W indywidulanych przypadkach Dyrektor Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera może podjąć decyzję o przygotowaniu innej wyceny zwiedzania lub o wejściu bezpłatnym.
 8. Punkt zbiórki znajduje się przed budynkiem Młynów, od strony ul. Mennica – przed przeszklonymi drzwiami wejściowymi.
 9. W punkcie zbiórki, należy stawić się najpóźniej 5 minut przed planowanym zwiedzaniem.
 10. Osoby spóźnione nie będą brały udziału w zwiedzaniu.
 11. Organizator wyznaczył limit do 25 osób na grupę.
 12. W przypadku grup, w których wymagani są opiekunowie, liczba opiekunów powinna być zgodna z wymaganą przepisami prawa.
 13. Na klatce schodowej w Młynie oraz na punkcie widokowym obowiązuje zakaz noszenia dzieci na rękach.
 14. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych przestrzeni ze zwiedzania.
 15. Na terenie obiektu należy stosować się do uwag i poleceń przewodnika, obsługi oraz pracowników służb ochrony Młynów Rothera.
 16. Zwiedzanie odbywa się po wyznaczonej trasie. Obowiązuje absolutny zakaz odłączania się od grupy i przewodnika.
 17. Na terenie obiektu nie są dostępne żadne miejsca do siedzenia. Wyjątek stanowi taras przy fontannach.
 18. W przypadku chęci skorzystania z windy należy zgłosić to przewodnikowi.
 19. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich podczas zwiedzania odpowiadają rodzice, opiekunowie lub nauczyciele. Do balustrad dzieci mogą podchodzić tylko w bezpośrednim towarzystwie osób dorosłych.
 20. Korzystanie z punktu widokowego odbywa się na odpowiedzialność zwiedzających.
 21. Na punkt widokowy nie wolno wnosić plecaków, dużych toreb, a także jak na teren całego obiektu: butelek, broni, materiałów łatwopalnych, itp. Obsługa może wskazać inne przedmioty, których wniesienie na punkt widokowy jest zabronione.
 22. Niewskazane jest wchodzenie na punkt widokowy osobom cierpiącym na lęk wysokości.
 23. Z osobą nieletnią niewchodzącą na taras widokowy w miejscu wyznaczonym przez przewodnika pozostaje opiekun.
 24. Na punkcie widokowym jednocześnie może przebywać łącznie 25 osób (w ten limit włączają się opiekunowie i przewodnik).
 25. Do obiektu nie będą wpuszczane osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających i innych zaburzających świadomość lub naruszające porządek publiczny.
 26. W trakcie zwiedzania dozwolone jest amatorskie niekomercyjne fotografowanie i filmowanie.
 27. Administrator budynku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym rowery, pozostawione na terenie Młynów Rothera.
 28. W sytuacji awarii w budynku lub bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się poleceniom pracowników lub przewodnika.
 29. Na terenie Młynów Rothera obowiązują następujące zakazy:
  – palenia;
  – używania otwartego ognia;
  – wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi, substancji i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu;
 30. Zwiedzanie odbywa się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych (informacje o aktualnych zasadach sanitarnych znajdują się na stronie mlynyrothera.pl w zakładce ZWIEDZANIE).Rezerwacja miejsca na zwiedzanie wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Regulamin korzystania z otwartej przestrzeni "Zaczyn"

I. Opis przestrzeni
1. Administratorem otwartej przestrzeni „Zaczyn” jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy.
2. „Zaczyn” to ogólnodostępne miejsce spotkań wraz z punktem informacyjnym.
3. Przestrzeń „Zaczynu” obejmuje wyznaczone miejsca w Młynie Rothera.

II. Zasady korzystania z przestrzeni otwartej „Zaczyn”
1. Przestrzeń „Zaczyn” jest otwarta codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-18:00, a od piątku do niedzieli w godzinach 12:00-20:00,
2. Przebywanie w „Zaczynie” jest bezpłatne.
3. Osoby poniżej 13 roku życia muszą przebywać w przestrzeni pod opieką osoby dorosłej.
4. W przestrzeni „Zaczynu” dostępne jest bezpłatne WIFI (nazwa: WIFI4EU).
5. Osoby korzystające z przestrzeni „Zaczyn” zobowiązane są do:
a) przestrzegania zasad regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
b) dbania o porządek,
c) uprzątnięcia pozostawionych po sobie odpadów,
d) zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości pracownikom Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy lub ochronie budynku,
e) ponoszenia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody
w mieniu lub wyrządzone osobom przebywającym w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy.
6. Zabronione jest:
a) posiadanie i używanie substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla osób i mienia,
b) spożywanie alkoholu, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, środków odurzających oraz przebywanie w przestrzeni pod ich wpływem,
c) posiadanie i używanie przedmiotów uważanych za niebezpieczne, jak ogień, broń czy materiały wybuchowe,
d) używanie urządzeń powodujących nadmierny hałas, słuchanie muzyki z głośnika,
e) wchodzenie do innych pomieszczeń i części budynku poza częścią wyznaczoną na przestrzeń otwartą „Zaczyn” oraz czasowo udostępnionymi wystawami otwartymi dla zwiedzających,
f) pozostawianie bez nadzoru toreb, plecaków, reklamówek,
g) wprowadzanie do przestrzeni i jeżdżenie na rowerach, hulajnogach, rolkach, wrotkach i deskorolkach,
h) umieszczanie reklam, ogłoszeń, pozostawianie ulotek,
i) organizowanie bez zgody Parku Kultury spotkań formalnych, komercyjnych, pokazów, szkoleń oraz takich, które nie są zgodne
z działalnością statutową Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy,
j) wykonywanie komercyjnych sesji zdjęciowych lub nagrań bez zgody Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy.
7. W przestrzeni „Zaczyn” dozwolone jest fotografowanie i filmowanie jedynie do celów niekomercyjnych. Wykonany materiał nie może naruszać wizerunku Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, a jego wykonanie zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym użytkownikom przestrzeni.
8. Do przestrzeni „Zaczyn” oraz na wystawy czasowe można wprowadzać psy. Pies musi być na smyczy oraz psy z wykazu ras agresywnych muszą być
w kagańcu. Właściciel psa odpowiada za wszelkie szkody w mieniu i na osobach.
9. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy nie odpowiada za rzeczy pozostawione
w przestrzeni.
10. Przestrzeń „Zaczynu” jest monitorowana (klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania wizerunku znajdują się przy wejściach do budynku).
11. Przebywanie w przestrzeni „Zaczyn” odbywa się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

III. Postanowienia końcowe
1. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo zmian godzin otwarcia lub ograniczenia dostępności przestrzeni.
2. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do archiwizacji materiału zdjęciowego i filmowego i dźwiękowego wykonywanego w przestrzeni „Zaczynu” do celów promocyjnych- w prasie, radiu, telewizji, mediach internetowych i portalach społecznościowych z poszanowaniem praw dot. ochrony wizerunku.
3. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu korzystania
z przestrzeni „Zaczyn”, niestosowania się przez nich do zaleceń pracowników „Zaczynu” i poleceń pracowników ochrony. Postępowanie niezgodne
z zasadami będzie skutkowało nakazem opuszczenia budynku i zakazem wstępu.
4. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator zawiadomi o zmianie regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl.

Klauzula RODO dla kandydatów do pracy

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-112), ul. Mennica 10, e-mail: sekretariat@mlynyrothera.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera; e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Klauzula RODO monitoring wizyjny

I. Monitoringiem wizyjnym w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera objęto:

 •  wnętrza, parking i wejścia do budynku Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, przy ulicy Mennica 10,
 •  teren zewnętrzny wokół budynku Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, przy ulicy Mennica 10 w tym m.in. taras i fontannę, chodniki, drogi dojazdowe.

II.W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera z siedzibą w Bydgoszczy (85-112), ul. Mennica 10, e-mail: sekretariat@mlynyrothera.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera; e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego jest:
  1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
   i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, gościom, zwiedzającym, oraz w celu ochrony mienia (art. 6 ust. 1 pkt. c, e, f RODO),
  3. wypełnianie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  4. dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
  1. podmioty uprawnione przepisami prawa,
  2. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług serwisowych dotyczących systemów monitoringu wizyjnego.
 5. Podanie danych osobowych (wizerunek przetwarzany z użyciem monitoringu wizyjnego):
  1. przez pracowników Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, jest obowiązkiem wynikającym z przyjętego przez administratora porządku pracy, na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie monitoringu, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację zatrudnienia,
  2. przez osoby trzecie, jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi wstęp na teren objęty monitoringiem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.
 7. Dane z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 17 RODO, a także
  o prawie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 9. Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.