Skip to main content
Uncategorized

Klauzula informacyjna newsletter

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy,
że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Kultury w Bydgoszczy,
ul. Mennica 10, 85-122 Bydgoszcz.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mlynyrothera.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art.6
ust.1 lit. A RODO – zgoda osoby.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda
może być odwołana w każdym momencie.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące
usługę mass mailingu.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie
skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera.