Skip to main content
Uncategorized

Młyny – zobacz i usłysz kulturę

Młyny Rothera otrzymały grant w wysokości 69.650,00 zł brutto w ramach projektu Kultura bez barier realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt Młyny – zobacz i usłysz kulturę polega na zachęceniu do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i udostępnieniu oferty szerokiemu gronu odbiorców, w tym uczestnikom kultury, posiadającym szczególne potrzeby, seniorom i seniorkom, rodzicom i opiekunom z małymi dziećmi, a także osobom z niepełnosprawnościami w obszarze widzenia i słyszenia – poprzez organizację: warsztatów dla dzieci i młodzieży, specjalnych spektakli teatralnych dla osób słyszących, słabo słyszących i głuchych, a także oddanie do zwiedzania pierwszej w Młynach Rothera, stałej wystawy narracyjnej pn. Węzły. Projekt zakłada również realizację szkoleń i spotkań konsultacyjnych dla całego zespołu pracowników IK, wypracowanie narzędzi i metod pracy oraz rozpoczęcie działań długofalowych, związanych z realizacją procesu zapewnienia powszechnej dostępności oferty kulturalnej Młynów Rothera.

Celem projektu jest udostępnienie oferty Młynów Rothera, uwzględniając szczególne potrzeby w obszarze widzenia, słyszenia i poruszania się, wszystkich uczestników kultury, także osób z niepełnosprawnościami, poznanie tych potrzeb, poprawa dostępności oferty, wprowadzenie zmian i usprawnień w budynkach i najbliższym otoczeniu IK, na stronie internetowej, a także budowanie świadomości, poszerzenie wiedzy pracowników IK na temat potrzeb odbiorców, wypracowanie sposobów i wdrożenie nowych narzędzi pracy – dzięki współpracy z org. zajmującymi się tematyką dostępności, osobami ze szczególnymi potrzebami, konsultantami i doświadczonymi pracownikami innych instytucji kultury.

Celem przedsięwzięcia jest również przetestowanie Modelu zapewnienia dostępności oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami – w trakcie udostępniania oferty oraz ocena testu, wyciagnięcie wniosków, wprowadzenie zmian.