Uwaga! Przedłużamy nabór do 1 marca 2021 r.!

 

Czym będziesz się zajmował/zajmowała:

 • podejmowanie działań w zakresie czynności niezbędnych dla utrzymania ciągłości zasilania energetycznego w sytuacjach awaryjnych,
 • egzekwowanie zobowiązań umownych w okresie gwarancyjnym,
 • monitorowanie zasilania elektrycznego w obiekcie (nadzorowanie pracy urządzeń i instalacji elektrycznych, elektronicznych w budynku), zgłaszanie przełożonemu stwierdzonych usterek w instalacjach elektrycznych i urządzeniach, gotowość do ich usunięcia,
 • branie udziału w przeglądach, pomiarach okresowych oraz naprawach i modernizacjach urządzeń i instalacji,
 • dbanie o kompletność dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • sporządzanie raportów uwzględniających nieprawidłowości oraz sposoby ich usunięcia (przeglądy i remonty urządzeń oraz sieci i instalacji elektroenergetycznych),
 • bieżąca kontrola w zakresie zużycia energii elektrycznej,
 • prowadzenie czynności przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjno-remontowych,
 • wykonywanie drobnych modernizacji urządzeń i instalacji,
 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi

Czego oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego – technik elektryk,
 • kwalifikacji zawodowych,
 • doświadczenia pracy w zawodzie,
 • znajomości prac ogólnobudowlanych,
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej obiektu,
 • znajomości budowy i obsługi instalacji oraz urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz, SAP, CCTV, KD,
 • znajomości programów biurowych MS Office,
 • rzetelności i dokładności,
 • umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy: 

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w miejskiej instytucji,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji,
 • wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych.

Jak będzie przebiegała rekrutacja

Na podstawie analizy zgłoszeń (CV-życiorys oraz list motywacyjny) zaprosimy wybrane osoby do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 1. Listu motywacyjnego,
 2. CV/życiorysu, zawierającego:

– informacje na temat posiadanego wykształcenia, zdobytych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej,

– oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Ofertę prześlij na adres e-mail: rekrutacja@mlynyrothera.pl w temacie wpisując:

 

„Specjalista ds. technicznych – branża elektryczna”

 

Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty możesz wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na poniższy adres:

Starówka Office, Park Kultury w Bydgoszczy ul. Długa 16, Bydgoszcz.

Rekrutacja trwa do 1 marca 2021 r.

Informacje nt. ogłoszenia zamieszczone są także w naszym Biuletynie Informacji Publicznej

 

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury:

1. Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Park Kultury w Bydgoszczy ul. Mennica 10.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych mogą się Państwo bezpośrednio z Administratorem,
email: administrator@parkkultury.bydgoszcz.pl

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.