Skip to main content

Główna specjalistka / Główny specjalista ds. inwestycji

 

Nazwa instytucji: Park Kultury w Bydgoszczy
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. inwestycji
Miejsce pracy: Młyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia, pełen etat
Wynagrodzenie:  zasadnicze (4.000-5.500 zł brutto), dodatek stażowy, świadczenie urlopowe
Planowany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie
Ostateczny termin składania aplikacji: 19.12.2021 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

 

Główne obowiązki:

 1. Opracowywanie pod względem merytorycznym materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczących inwestycji, remontów, serwisów technicznych realizowanych,
 2. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorem oraz zakończeniem inwestycji i remontów zgodnie z warunkami umów, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym,
 3. Współpraca z projektantami, urzędami i odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
 4. Udział w weryfikacji i analiza dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych,
 5. Udział w pracach komisji przetargowej,
 6. Monitorowanie oraz rozliczanie finansowe inwestycji i remontów,
 7. Dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczanych wydatków inwestycyjnych,
 8. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów oraz zmiany planów,
 9. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 10. Udział w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji.

 

Nasze oczekiwania:

wymagane:

 1. Wykształcenie wyższe: budownictwo, mechanika, automatyka lub pokrewne,
 2. Min. 2- letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 3. Znajomość zasad projektowania i realizacji budżetu zadaniowego,
 4. Wiedza z zakresu: budownictwa, rachunkowości, finansów, zamówień publicznych, administracji publicznej.

mile widziane:

 1. Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

Zasady rekrutacji:

 1. Forma nadsyłania zgłoszeń:
  a) mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Główny specjalista ds. inwestycji.
  b) ewentualnie, jeśli przesłanie drogą mailową jest niemożliwe, dostarczenie na adres: Starówka Office, ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz
 2. Wymagane dokumenty:
  a) CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym
  b) Obowiązkowo dodany do CV dopisek:
  Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
  c) Opcjonalnie dodany do CV dopisek:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.
 3. Dodatkowe dokumenty:
  a) List motywacyjny

Inne informacje / uwagi:

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres lub data stempla pocztowego.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy
W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Park Kultury w Bydgoszczy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Kultury w Bydgoszczy z siedzibą
  w Bydgoszczy (85-112), ul. Mennica 10, e-mail: sekretariat@mlynyrothera.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Parku Kultury w Bydgoszczy; e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.
 3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
  w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.