Skip to main content

Czym będziesz się zajmował/zajmowała?

– sporządzaniem deklaracji podatkowych VAT,
– bieżącą weryfikacją i kontrolą dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
– ewidencją księgową w programie  Symfonia,
-prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
– sporządzaniem sprawozdań finansowych i budżetowych do UM, GUS,
– pomocą w przygotowaniu planów finansowych,
– sporządzaniem zestawień i analiz,
– wykonywaniem innych poleceń nieobjętych powyższym zakresem, a zleconych przez przełożonych.

Czego oczekujemy?
– wykształcenia wyższego,
– co najmniej 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
– sporządzania deklaracji podatkowych VAT – warunek konieczny,
– pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
– znajomości programu Sage Symfonia,
– biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
– dobrej organizacji pracy,
– samodzielności,
– komunikatywności,
– dokładności w wykonywaniu zadań, systematyczności.

Oferujemy

– stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
– wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji,
– wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych.

Jak przebiega rekrutacja ?

Na podstawie analizy zgłoszeń zaprosimy wybrane osoby do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

1.CV/życiorysu, zawierającego: informacje na temat posiadanego wykształcenia, zdobytych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej,
2. oświadczenia o następującej treści (wymagane):
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści ogłoszenia o pracę” oraz Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby rekrutacji.

Opcjonalnie można również zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych  rekrutacji o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby tej i przyszłych rekrutacji przez okres najbliższych 12 miesięcy

________________________________________________________________________________________________

Ofertę prześlij na adres e-mail: rekrutacja@mlynyrothera.pl w temacie wpisując: „Specjalista ds. księgowości” w terminie do dnia 31 października 2021r.

(Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty możesz wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Adres: Starówka Office, ul. Długa 16, Bydgoszcz).

________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Park Kultury w Bydgoszczy informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Kultury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-112), ul. Mennica 10, e-mail: sekretariat@mlynyrothera.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Parku Kultury w Bydgoszczy; e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.
  3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  5. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia  procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.