Skip to main content

Nazwa instytucji: Park Kultury w Bydgoszczy
Nazwa stanowiska: Specjalista/Specjalistka ds. obsługi sekretariatu
Miejsce pracy: Młyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat
Wynagrodzenie: zasadnicze, dodatek stażowy, świadczenie urlopowe
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 1.08.2022 r.
Ostateczny termin składania aplikacji: 3.07.2022 r.

 

 

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów Instytucji oraz prowadzenie pocztowej książki nadawczej;
 2. Kompleksowa organizacja i bieżąca obsługa kancelaryjno-biurowa Instytucji, prowadzenie platformy wielozadaniowej Sharepoint;
 3. Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych pracowników, ewidencji skarg i wniosków, rejestru zarządzeń Dyrektora;
 4. Obsługa drukarek, kserokopiarek i niszczarek oraz zapewnienie bieżącej ich konserwacji i naprawy,
 5. Odbieranie telefonów i kierowanie rozmów telefonicznych do odpowiednich pracowników;
 6. Prowadzenie kalendarza spotkań, w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora oraz ewidencji spotkań w ogólnodostępnych salach wielofunkcyjnych, konferencyjnych, coworkingu;
 7. Przygotowanie pomieszczeń, organizacja i obsługa spotkań, zebrań, narad organizowanych przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora;
 8. Przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Dyrektorem, odbieranie poczty elektronicznej;
 9. Potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur za przesyłki pocztowe oraz inne zakupy na potrzeby biura Instytucji;
 10. Prowadzenie korespondencji przez platformę ePUAP;
 11. Współpraca organizacyjna oraz prowadzenie korespondencji z partnerami zewnętrznymi (instytucjami, organizacjami, osobami indywidualnymi) podczas realizacji projektów w Parku Kultury;
 12. Nadzór nad zaopatrzeniem biura instytucji oraz zaopatrywanie pracowników Parku Kultury w niezbędne materiały oraz artykuły biurowe;
 13. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 14. Prowadzenie protokołów wydania i zdania majątku ruchomego instytucji oraz zapewnienie ich prawidłowej konserwacji;
 15. Prowadzenie rejestru kluczy do pomieszczeń w Instytucji;
 16. Prowadzenie rejestru protokołów kontroli zewnętrznych oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem książki kontroli Instytucji;
 17. Przygotowanie projektów decyzji, zarządzeń, uchwał i innych aktów wewnętrznych z zakresu realizowanych zadań Instytucji;
 18. Przygotowywanie okresowych sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji na prośbę Dyrektora w zakresie swojego stanowiska;
 19. Prowadzenie kalendarza wyjazdu i przyjazdu samochodu pracodawcy udostępnianego pracownikom w celach służbowych;
 20. Współpraca z działem administracyjnym podczas przygotowywania i kontroli pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk oraz pomieszczeń pracy pracowników Instytucji;
 21. Tworzenie i kontrola nad przestrzeganiem zasad związanych z ogłoszonymi obostrzeniami w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19;
 22. Inne polecenia zlecone przez bezpośredniego przełożonego, zgodnie z prawidłowym funkcjonowaniem Instytucji.

Nasze oczekiwania:

a. wymagane:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów pakietu MS Office,
 • komunikatywność, dokładność i wielozadaniowość,
 • umiejętność pracy z ludźmi,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację
 • dobra organizacja pracy własnej,

b. mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


Zasady rekrutacji:

a. forma nadsyłania zgłoszeń:

mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Specjalista/Specjalistka ds. obsługi sekretariatu.

b. wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym,
 • obowiązkowo dodany do CV dopisek:
  Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

c. dodatkowe dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • opcjonalnie dodany do CV dopisek:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Inne informacje / uwagi:

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:
Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy znajduje się na stronie:  Klauzula Informacyjna dla kandydatów do Pracy (bip.gov.pl).