Skip to main content

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

– kompleksową obsługę proceduralną postępowania o udzielanie zamówienia publicznego,-
– załatwianie wszelkich spraw związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych w przedmiocie usług, dostaw i robót budowlanych,
– konieczność weryfikacji materiałów w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia,
– prowadzenie dokumentacji przetargowej,
– przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
– udział w pracach komisji przetargowej,
– sporządzanie i koordynacja czynności związanych z zawieraniem umów z wybranymi oferentami,
– współpraca z radcą prawnym / kancelarią prawną w zakresie sporządzania projektów umów oraz prowadzonych postępowań,
– weryfikacja i aktualizacja przepisów wewnętrznych instytucji dot. realizacji procedur zamówień publicznych.
– przygotowanie i aktualizacja planu zamówień,
– przygotowywanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
– bieżące opisywanie dokumentów.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a. niezbędne:
– wykształcenie wyższe kierunek prawo lub administracja,
– co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (zamawiający),
– znajomość procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego w zakresie jaki wymagany jest Prawem zamówień publicznych,
– znajomość nowego Prawa zamówień publicznych obowiązującego od 01.01.2021 r.,
– praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),
– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

b. dodatkowe:
– staż pracy w instytucjach kultury zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (zamawiający)
– pracowitość, umiejętność pracy w zespole, dobrze rozwinięte poczucie odpowiedzialności,
– umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
– zdolność do pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie przy zachowaniu oceny priorytetów,
– chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,
– lojalność, wysoka kultura osobista, dochowanie tajemnicy.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

– kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientem zewnętrznym oraz z wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy,
– praca przy komputerze,
– wyjazdy służbowe według potrzeb,
– pomieszczenie tymczasowej siedziby Parku Kultury zlokalizowane na terenie Miasta Bydgoszczy – docelowo Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz, budynek z windą.

Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys /CV/ zawierający:
  – informacje na temat posiadanego wykształcenia, zdobytych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej,
  – oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji
  (i – opcjonalnie- na potrzeby przyszłych rekrutacji)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać mailem na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl w temacie wpisując: „Specjalista ds. zamówień publicznych” w terminie do dnia 5 grudnia 2021 r..

Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Adres: Starówka Office, ul. Długa 16, Bydgoszcz).

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu na wskazany adres lub data stempla pocztowego. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Park Kultury w Bydgoszczy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Kultury w Bydgoszczy z siedzibą
  w Bydgoszczy (85-112), ul. Mennica 10, e-mail: sekretariat@mlynyrothera.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Parku Kultury w Bydgoszczy; e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.
 3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
  w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.