Skip to main content

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

 1. Monitoringiem wizyjnym w Parku Kultury w Bydgoszczy objęto:
 •  wnętrza, parking i wejścia do budynku Parku Kultury w Bydgoszczy, przy ulicy Mennica 10,
 •  teren zewnętrzny wokół budynku Parku Kultury w Bydgoszczy, przy ulicy Mennica 10 w tym m.in. taras i fontannę, chodniki, drogi dojazdowe.
 1. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Park Kultury w Bydgoszczy informuje, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Kultury w Bydgoszczy z siedzibą
  w Bydgoszczy (85-112), ul. Mennica 10, e-mail: sekretariat@mlynyrothera.pl.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Parku Kultury w Bydgoszczy; e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.
 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego jest:
  1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
   i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, gościom, zwiedzającym, oraz w celu ochrony mienia (art. 6 ust. 1 pkt. c, e, f RODO),
  3. wypełnianie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  4. dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
  1. podmioty uprawnione przepisami prawa,
  2. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług ochrony osób
   i mienia oraz usług serwisowych dotyczących systemów monitoringu wizyjnego.
 • Podanie danych osobowych (wizerunek przetwarzany z użyciem monitoringu wizyjnego):
  1. przez pracowników Parku Kultury w Bydgoszczy, jest obowiązkiem wynikającym
   z przyjętego przez administratora porządku pracy, na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie monitoringu, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację zatrudnienia,
  2. przez osoby trzecie, jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi wstęp na teren objęty monitoringiem.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.
 • Dane z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 • Informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 17 RODO, a także
  o prawie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.