20 dni w Mariupolu – pokaz filmu dokumentalnego i rozmowa

materiały prasowe

INFORMACJE

Dla dorosłych

Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego ,,20 dni w Mariupolu” i na rozmowę po projekcji.

20 dni w Mariupolu
Rok produkcji: 2023
Czas trwania: 94 min
Reżyseria: Mścisław Czernow
Dystrybutor: WATCH DOCS

Jest to bezkompromisowy dokument, którego nie da się zapomnieć, relacja dokumentująca zagładę tytułowego miasta, autorstwa jedynego dziennikarza, który pozostał w nim do końca, nagrodzonego Pulitzerem Mścisława Czernowa. Z narażeniem życia rejestrował on rosyjskie zbrodnie wojenne i codzienne życie mieszkańców Mariupola. Jego film to nie reporterski zapis wydarzeń, ale przeszywający, pełen pasji dokumentalny akt oskarżenia, a jednocześnie pełnoprawne filmowe dzieło, zrealizowane z imponującą formalną dyscypliną. Niewiele filmów ogląda się w takim napięciu – od pierwszych minut aż po finał, ujawnia, w jaki sposób udało się wywieźć ten materiał z okupowanej strefy. Niewielu twórców z taką mocą pokazuje bezlitosne okrucieństwo wojny. Ale Czernow i ekipa nie czynią tego, by szokować. Ich intencją jest pozostawienie świadectwa – i wstrząśnięcie sumieniem świata.

Film przeznaczony jest tylko dla widzów dorosłych. Po filmie zapraszamy na rozmowę. Naszymi gośćmi będą Tomasz Szerszeń i Taras Gembik. Spotkanie poprowadzi Mila Burchart.

Tomasz Szerszeń – eseista, artysta wizualny, antropolog kultury. Autor książek: „Podróżnicy bez mapy i paszportu” (2015), „Architektura przetrwania” (2017), „Wszystkie wojny świata” (2021), „Być gościem w katastrofie” (2024), redaktor antologii „Oświecenie, czyli tu i teraz” (2021). Adiunkt w Instytucie Sztuki PAN, redaktor naczelny kwartalnika „Konteksty”. Kurator wystaw, współautor spektakli teatralnych prezentowanych w Biennale Warszawa i Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Swoje projekty fotograficzne pokazywał na wystawach m.in. w Galerii Studio, Muzeum Sztuki w Łodzi, Fundacji Archeologia Fotografii, Galerii Asymetria, Nowym Teatrze, Muzeum Mickiewicza w Stambule, Indie Photography Gallery w Tel Awiwie, na Parade-Fest w Charkowie czy na Paris Photo w Paryżu.

Taras Gembik – pracownik kultury, performer, poeta pochodzący z Ukrainy. Od pięciu lat współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jego działalność w MSNie polega również na włączaniu migrantek/tów oraz ich perspektywy i doświadczenia w życie i program publiczny muzeum. Razem z Marią Beburią tworzy kolektyw „BLYZKIST” (bliskość), który skupia się na tworzeniu wielopoziomowej wspólnoty osób z doświadczeniem migracji. Od lipca 2021 roku prowadzi Klub Antykryzysowy dla osób w kryzysie bezdomności. Od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę współtworzy Solidarny Dom Kultury „Słonecznik”. W październiku 2023 dołączył do zespołu Fundacji „W Stronę Dialogu”, która skupia się na aktywizacji, wsparciu, wzmacnianiu osób ze społeczności romskiej.

Mila Burchart – tłumaczka z języków żydowskich, bałtyckich i wschodniosłowiańskich, kuratorka i producentka projektów artystycznych i społecznych, poruszających kwestie pamięci i tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej. Współautorka historycznych wystaw narracyjnych – m.in. w Państwowym Muzeum Żydowskim w Wilnie, Muzeum Narodowym Łotwy, Muzeum Uchodźców Żydowskich w Szanghaju. Studiowała polonistykę-komparatystykę w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim, historię i literaturę na uniwersytetach w Wilnie, Tartu, Wiedniu, Tallinnie.


Informacje organizacyjne:
Kiedy? 14.06.2024 r., godz. 18:00-19:30 pokaz filmu, 19:35-20:30 rozmowa
Gdzie? Młyn, I piętro
Dla kogo? dla dorosłych
Cena: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny
Bilety: kliknij TUTAJ!

Rozmowa odbywa się w języku polskim, istnieje możliwość tłumaczenia na język ukraiński.

20 ДНІВ У МАРІУПОЛІ – ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ТА ДИСКУСІЯ

Запрошуємо на показ документального фільму , «20 днів у Маріуполі» та на дискусію після показу.

20 днів у Маріуполі
Рік: 2023
Триває: 94 хв
Режисер: Мстислав Чернов
Дистриб’ютор: WATCH DOCS

„20 днів у Маріуполі” — безкомпромісний документальний фільм, який фіксує знищення однойменного міста. Коли росія розпочинає зухвале вторгнення у Маріуполь, команда журналістів опиняється у пастці в оточеному росіянами місті та продовжує свою роботу, документуючи трагедії війни. Вона ризикувала своїм життям, щоб зафіксувати російські військові злочини та повсякденне життя мешканців Маріуполя. Його фільм – це не репортерський звіт про події, а пронизливий, пристрасний документальний обвинувальний акт, і водночас повноцінний кінематографічний твір, виконаний із вражаючою формальною дисципліною. Мало який фільм дивишся з таким напруженням – з перших хвилин до фіналу він розповідає про те, як вдалося вивезти відзнятий матеріал з окупованої зони. Мало хто з режисерів показує нещадну жорстокість війни з такою силою. Але Чернов і команда роблять це не для того, щоб шокувати. Їхній намір – залишити свідчення – і сколихнути совість світу.

Фільм призначений лише для повнолітніх глядачів. Після перегляду запрошуємо на дискусію. Нашими гостями будуть Томаш Шершень та Тарас Гембік. Модеруватиме зустріч Міла Бурхарт.

Томаш Щершень – есеїст, візуальний художник, антрополог культури. Автор книг: «Мандрівники без карти і паспорта» (2015), «Архітектура виживання» (2017), «Всі війни світу» (2021), «Бути гостем у катастрофі» (2024), редактор антології «Просвітництво, тут і тепер» (2021). Працює в Інституті мистецтв Польської академії наук, головний редактор квартальника «Контексти». Є куратором виставок, співавтором театральних вистав, представлених на Варшавській бієнале та в Польському театрі в Бидгощі. Показував свої фотографічні проекти на виставках, зокрема, в галереї «Studio», Художньому музеї в Лодзі, Фундації «Archeologia Fotografii», галереї «Asymetria», Новому театрі, Музеї Міцкевича в Стамбулі, Indie Photography Gallery в Тель-Авіві, на «Parade Fest» в Харкові або на Paris Photo в Парижі.

Тарас Гембік – культурний діяч, перформер, поет родом з України. Останні п’ять років співпрацює з Музеєм сучасного мистецтва у Варшаві; його робота в MSN також залучає жінок-мігранток / їхні перспективи та досвід у життя та публічну програму музею. Разом з Марією Бебурією створив колектив «BLYZKIST», який фокусується на створенні багаторівневої спільноти людей з міграційним досвідом. З липня 2021 року керує Антикризовим клубом для людей у кризі бездомності. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну є одним із співзасновників Солідарного дому культури «Соняшник». У жовтні 2023 року приєднався до команди Фундації «W Stronę Dialogu», яка займається активізацією, підтримкою, розширенням прав і можливостей людей з ромської спільноти.

Міла Бурчарт – перекладачка з єврейської, балтійських та слов’янських мов, кураторка та продюсерка мистецьких та соціальних проектів, присвячених питанням пам’яті та ідентичності в Центральній та Східній Європі. Співавторка історичних наративних виставок, зокрема у Державному єврейському музеї у Вільнюсі, Національному музеї Латвії, Музеї єврейських біженців у Шанхаї. Вивчала історію та літературу в університетах Кракова, Вільнюса, Тарту, Відня, Талліна.

Дискусія відбудеться польською мовою. Можливий переклад на українську мову.


Організаційна інформація:
Коли? 14.06.2024 о 18:00-19:30 кінопоказ, 19:35-20:30 розмова
Де? Млин, 1 пов.
Для кого? для дорослих
Ціна: 10 / 15 злотих
Квитки: натисніть тут

20 Days in Mariupol - documentary film screening and discussion

We invite you to the screening of the documentary “20 Days in Mariupol” and to a discussion following the screening.

20 Days in Mariupol
Year of Production: 2023
Duration: 94 minutes
Director: Mstyslav Chernov
Distributor: WATCH DOCS

This is an uncompromising documentary that is unforgettable, documenting the destruction of the titular city by the only journalist who stayed until the end, Pulitzer Prize winner Mstyslav Chernov. Risking his life, he recorded Russian war crimes and the daily life of Mariupol’s residents. His film is not a mere report of events but a piercing, passionate documentary indictment, and at the same time a fully-fledged cinematic work executed with impressive formal discipline. Few films are watched with such tension—from the first minutes to the finale, it reveals how the material was smuggled out of the occupied zone. Few creators show the merciless cruelty of war with such force. But Chernov and his team do not do this to shock. Their intention is to leave a testimony—and to shake the conscience of the world.

The film is intended for adult viewers only. After the film, we invite you to a discussion. Our guests will be Tomasz Szerszeń and Taras Gembik. The meeting will be moderated by Mila Burchart.

Tomasz Szerszeń – essayist, visual artist, cultural anthropologist. Author of books such as “Travelers Without a Map and Passport” (2015), “Architecture of Survival” (2017), “All the Wars of the World” (2021), “Being a Guest in a Catastrophe” (2024), editor of the anthology “Enlightenment, or Here and Now” (2021). Assistant professor at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, editor-in-chief of the quarterly “Konteksty”. Curator of exhibitions, co-author of theatrical performances presented at the Warsaw Biennale and the Polish Theatre in Bydgoszcz. His photographic projects have been shown in exhibitions at, among others, Galeria Studio, Museum of Art in Łódź, Archeology of Photography Foundation, Asymmetry Gallery, New Theatre, Mickiewicz Museum in Istanbul, Indie Photography Gallery in Tel Aviv, Parade-Fest in Kharkiv, and Paris Photo in Paris.

Taras Gembik – cultural worker, performer, poet from Ukraine. For five years, he has collaborated with the Museum of Modern Art in Warsaw, where his activities include integrating migrants and their perspectives and experiences into the life and public program of the museum. Together with Maria Beburia, he forms the collective “BLYZKIST” (closeness), which focuses on creating a multi-level community of people with migration experience. Since July 2021, he has run the Anti-Crisis Club for people in homelessness crisis. Since the beginning of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, he has co-created the Solidarity Cultural House “Sunflower”. In October 2023, he joined the team of the “Towards Dialogue” Foundation, which focuses on the activation, support, and empowerment of the Roma community.

Mila Burchart – translator from Jewish, Baltic, and East Slavic languages, curator and producer of artistic and social projects addressing issues of memory and identity in Central and Eastern Europe. Co-author of historical narrative exhibitions—among others at the State Jewish Museum in Vilnius, the National Museum of Latvia, and the Jewish Refugees Museum in Shanghai. She studied Polish Comparative Literature within the Individual Interdisciplinary Studies program at Jagiellonian University, history, and literature at universities in Vilnius, Tartu, Vienna, and Tallinn.


Organizational Information:
When? June 14, 2024, 6:00 PM – 7:30 PM film screening, 7:35 PM – 8:30 PM discussion
Where? Młyn, 1st floor
For whom? Adults
Price: 10 PLN reduced, 15 PLN regular
Tickets: Click HERE!

The conversation takes place in Polish, translation into Ukrainian is possible.

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.