Całe życie – układanka

INFORMACJE

Dla wszystkich
Bezpłatne

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Tatsiany Safonovej, która pokazuje osoby migranckie z województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas spotkania zostanie zaprezentowana idea projektu fotograficznego, odbędzie się panel dyskusyjny z bohaterkami i bohaterami zdjęć oraz zaprosimy do udziału w specjalnej edycji Młyńskiego rozmownika.

“Całe życie – układanka” to projekt fotograficzny, który opierał się na zorganizowaniu sesji zdjęciowej poświęconej problematyce migracji. Do udziału w sesji zostały zaproszone osoby z doświadczeniem migracji/uchodźstwa, które równocześnie wypełniają różnorodne role społeczne – mają rodziny, są w podeszłym wieku, są osobami z niepełnosprawnością. Tłem fotografii stały się osobiste emocje oraz uczucia bohaterów i bohaterek uwiecznionych na portretowych fotografiach. Różnorodność etniczna osób pozujących do zdjęć pozwoliła na nawiązywanie relacji i pokazanie różnic w postrzeganiu otaczającej rzeczywistości, w oparciu o doświadczenia społeczno-kulturowe.

Owocem projektu fotograficznego jest wystawa oraz spotkanie z uczestnikami i uczestniczkami sesji, podczas którego podzielą się swoimi doświadczeniami, obserwacjami i sytuacjami, z którymi spotkali/ły się będąc na emigracji w Polsce.

Wydarzenie odbędzie się w języku polskim, angielski, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim.

Harmonogram spotkania:
14:00-15:00 – Wernisaż
15:00-15:30 – Przerwa
15:30-17:00 – Panel dyskusyjny z uczestnikami projektu
17:00-18:00 – Przerwa
18:00-20:00 – Młyński rozmownik – edycja specjalna: poznajmy się i porozmawiajmy o migracji. Spotkanie sieciujące.

Wystawa będzie dostępna w kawiarni Nowe Miejsce do 23 września 2023 r.  

Tatsiana Safonova – urodziła się w Mołodecznie w Białorusi. Od 13 lat zajmuje się fotografią rodzinną. Fotografowała m.in. dzieci z chorobą onkologiczną w Centrum Onkologii Dziecięcej w Borowlanach (Białoruś), gdzie jako osoba wolontariacka pomagała przy portretowo-kostiumowych sesjach zdjęciowych z rodzicami. Na swoim koncie artystycznym ma nie tylko liczne sesje zdjęciowe, ale również wystawy. W 2012 roku odbyła się jej wystawa pt. “Niewidzialni ludzie”, która ukazywała codzienne życie osób z niepełnosprawnością. W 2018 roku jako fotografka brała udział w aukcji charytatywnej w intencji podopiecznych Białoruskiego Hospicjum dla Dzieci.

Informacje organizacyjne:
Kiedy? 26.08.2023 r., godz. 14.00-20.00
Gdzie? Kawiarnia Nowe Miejsce w Młynach
Dla kogo? dla wszystkich
Cena: bezpłatnie
Zapisy? wstęp wolny


 

Join us for a vernissage of Tatsiana Safonova’s exhibition of photography presenting migrants from the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. During the meeting we will present the concept of the photographic project, hold a discussion panel with the people shown in the photographs, and invite you to participate in a special edition of the Mill Conversations.

“Whole life – the puzzle” is a photographic project based on the organisation of a photoshoot dedicated to migration issues. People who experienced migration/emigration and play various social roles – they have families, they are seniors, they have disabilities – were invited to participate in the photoshoot The background for the photographs were the personal emotions and feelings of the characters captured in the portraits. The ethnic diversity of the people who posed for the photographs helped develop relations and show differences in the perception of the surrounding reality, based on sociocultural experiences.

The fruit of the photographic project is the exhibition and the meeting with the participants of the photoshoot during which they will share their experiences, observations and situations they encountered as immigrants in Poland.

The event will be held in Polish, English, Ukrainian, Belarusian and Russian.

Meeting agenda:
2:00-3:00 pm – Vernissage
3:00-3:30 pm – Break
3:30-5:00 pm – Discussion panel with the participants of the project
5:00-6:00 pm – Break
6:00-8:00 pm – Special edition of the Mill Conversations: let’s get to know each other and talk migration. Networking meeting.

The exhibition will be displayed in Nowe Miejsce cafe until 23 September 2023.

Tatsiana Safonova – born in Molodechno, Belarus. She has been pursuing family photography for 13 years. Her works include the photographs of children with cancer from the Children’s Cancer Centre in Borowlany (Belarus), where she helped as a volunteer with portrait and costume photoshoots with parents. Her portfolio features not only many photoshoots, but also exhibitions. In 2012 her exhibition entitled “Invisible People” took place, which portrayed the everyday life of people with disabilities. In 2018 she was a photographer at a fundraiser for the patients of the Belarusian Children’s Hospice.

Practical information:
When? 28.08.2023 from 2.00 pm to 8.00 pm – vernissage
Where? Nowe Miejsce cafe in Młyny
For whom? for everyone
Price: free of charge
Entry? free admission


 

Запрошуємо на вернісаж фотовиставки Тетяни Сафонової, яка показує мігрантів з Куявсько-Поморського воєводства. Під час зустрічі буде представлена ідея фотопроекту, відбудеться панельна дискусія з героїнями та героями фотографій, а також ми запросимо Вас взяти участь у спеціальному випуску Млинського розмовника.

«Все життя – головоломка» – це фотопроект, в основі якого лежить організація фотосесії, присвяченої проблемі міграції. До участі в сесії були запрошені особи з досвідом міграції/біженці, які одночасно виконують різні соціальні ролі – мають сім’ї, є людьми похилого віку, людьми з обмеженими можливостями. Фоном фотографій стали особисті емоції та почуття героїв і героїнь, увічнених на портретних знімках. Етнічне розмаїття людей, які позували для фотографій, дозволило встановити взаємовідносини і показати відмінності у сприйнятті навколишньої дійсності, що ґрунтуються на соціокультурному досвіді.

Наслідком фотопроекту є виставка та зустріч з учасницями та учасниками сесії, під час якої вони поділяться своїм досвідом, спостереженнями та ситуаціями, з якими вони зіткнулися під час еміграції до Польщі.

Зустріч буде проводитися польською, англійською, українською, білоруською та російською мовами.

Розклад зустрічей:
14:00-15:00 – Вернісаж
15:00-15:30 – Перерва
15:30-17:00 – Панельна дискусія з учасниками проекту
17:00-18:00 – Перерва
18:00-20:00 – Млинський розмовник – спеціальний випуск: давайте познайомимося ближче і поговоримо про міграцію. Нетворкінг-зустріч.

Виставка буде експонуватися в кав’ярні «Нове місце» до 23 вересня 2023 року.

Тетяна Сафонова – народилася в Молодечно в Білорусі. Сімейною фотографією займається протягом 13 років. Серед іншого, вона фотографувала дітей з онкологічними захворюваннями в Дитячому онкологічному центрі в Боровлянах (Білорусь), де в якості волонтера допомагала проводити портретні та костюмовані фотосесії з їхніми батьками. Її творчий доробок включає не тільки численні фотосесії, але й виставки. У 2012 році вона провела виставку під назвою «Невидимі люди», яка показувала повсякденне життя людей з обмеженими можливостями. У 2018 році вона в якості фотографа взяла участь у благодійному аукціоні на допомогу підопічним Білоруського дитячого хоспісу.

Організаційна інформація:
Коли?
28.08.2023 р., 14.00-20.00 – вернісаж
Де? Кафе «Нове Місце» у Млинах
Для кого? Для всіх
Ціна: безкоштовно
Записи? Вхід вільний


 

Усё жыццё – галаваломка
вернісаж фотавыставы Таццяны Сафонавай і звязаныя з ім сустрэчы

Запрашаем на вернісаж фотавыставы Таццяны Сафонавай, якая адлюстроўвае перасяленцаў з Куяўска-Паморскага ваяводства. У ходзе сустрэчы будзе прадстаўлена ідэя фотапраекта, адбудзецца панэльная дыскусія з гераінямі і героямі фатаграфій, прысутных запросяць прыняць удзел у спецыяльным выданні Млынавага размоўніка.

«Усё жыццё – галаваломка» – гэта фотапраект, у аснову якога лягла арганізацыя фотасесіі, прысвечанай праблеме міграцыі. Да ўдзелу ў фотасесіі былі запрошаны людзі з вопытам міграцыі або бежанства, якія адначасова выконваюць розныя сацыяльныя ролі – у іх ёсць сем’і, яны пажылыя, яны з’яўляюцца людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. Фонам фатаграфій сталі асабістыя эмоцыі і пачуцці герояў і гераінь партрэтных здымкаў. Этнічная разнастайнасць людзей, якія пазіравалі для фотаздымкаў, дазволіла ўсталяваць адносіны і паказаць адрозненні ва ўспрыманні навакольнай рэчаіснасці, заснаваныя на сацыяльна-культурным досведзе.

Рэзультатам фотапраекта стане выстава і сустрэча з удзельнікамі фотасесіі, падчас якой яны падзеляцца сваім досведам, назіраннямі і сітуацыямі, з якімі яны сутыкнуліся, знаходзячыся ў эміграцыі ў Польшчы.

Мерапрыемства будзе праходзіць на польскай, англійскай, украінскай, беларускай і рускай мовах.

План сустрэчы:
14:00-15:00 – Вернісаж
15:00-15:30 – Перапынак
15:30-17:00 – Дыскусійная панэль з удзельнікамі праекта
17:00-18:00 – Перапынак
18:00-20:00 – Млынавы размоўнік – спецыяльнае выданне: пазнаёмімся і пагаворым аб міграцыі. Сустрэча для наладжвання адносін.

Выстава будзе пралстаўлена ў кавярні Nowe Miejsce да 23 верасня 2023 года.

Таццяна Сафонава нарадзілася ў Маладзечне, Беларусь. Ужо 13 гадоў яна займаецца сямейнай фатаграфіяй. Сярод іншага яна фатаграфавала дзяцей з анкалагічнымі захворваннямі ў Дзіцячым анкалагічным цэнтры ў Бараўлянах (Беларусь), дзе ў якасці валанцёра дапамагала праводзіць партрэтныя і касцюміраваныя фотасесіі з бацькамі. Сярод яе творчых заслуг не толькі шматлікія фотасесіі, але і выставы. У 2012 годзе адбылася яе выстава пад назвай «Нябачныя людзі», якая паказала звычайнае жыццё людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У 2018 годзе яна ўдзельнічала ў дабрачынным аўкцыёне ў падтрымку Беларускага дзіцячага хоспіса.

Арганізацыйная інфармацыя:
Калі?
26.08.2023 у гадзінах 14:00-20:00 – вернісаж
Дзе? Кавярня Nowe Miejsce у Млынах
Для каго? для ўсіх
Кошт: бясплатна
Запіс? уваход вольны


 

Вся жизнь – мозаика
открытие выставки фотографий Татьяны Сафоновой и сопутствующие мероприятия

Приглашаем на открытие выставки фотографий Татьяны Сафоновой, посвященной мигрантам из Куявско-Поморского воеводства. Во время встречи будет представлена идея фотопроекта, пройдет дискуссия с героинями и героями фотографий, а также мы пригласим вас поучаствовать в специальном выпуске разговорного клуба «Млыны».

«Вся жизнь – мозаика» — это фотопроект, основанный на фотосессии, посвященной теме миграции. Принять участие в фотосессии были приглашены люди, прошедшие через миграцию/беженство, которые параллельно играют различные социальные роли: имеют семью, являются пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями. Фоном послужили личные эмоции и переживания героев и героинь, запечатленных на портретных фотографиях. Этническое разнообразие позирующих позволило установить отношения и показать различия в восприятии окружающей реальности, опираясь на общественно-культурный опыт.

Плодом фотопроекта является выставка и встреча с участниками и участницами фотосессии, во время которой они поделятся своим опытом, наблюдениями и ситуациями, с которыми они столкнулись, будучи мигрантами в Польше.

Мероприятие пройдет на польском, английском, украинском, белорусском и русском языках.

План встречи:
14:00-15:00 – Открытие
15:00-15:30 – Перерыв
15:30-17:00 – Дискуссия с участниками проекта
17:00-18:00 – Перерыв
18:00-20:00 – Разговорный клуб «Млыны» – специальный выпуск: давайте познакомимся и поговорим о миграции. Матчмейкинг.

Выставка будет доступна в кафе Nowe Miejsce до 23 сентября 2023 г.

Татьяна Сафонова – родилась в Молодечно в Беларуси. На протяжении 13 лет занимается семейной фотографией. Фотографировала, в частности, детей с онкологическими заболеваниями в Центре детской онкологии в Боровлянах (Беларусь), где в качестве волонтера помогала во время портретно-костюмированных фотосессий с родителями. На своем счету имеет не только множество фотосессий, но и выставки. В 2012 г. прошла ее выставка под названием «Невидимые люди», которая показывала повседневную жизнь людей с ограниченными возможностями. В 2018 году участвовала в благотворительной акции для подопечных Белорусского детского хосписа в качестве фотографа.

Организационная информация:
Когда?
26.08.2023 г. в 14.00-20.00 – открытие
Где? Кафе Nowe Miejsce, Młyny
Для кого? для всех
Стоимость: бесплатно
Запись? вход свободный

fot. Aneta Pawska

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.