Fotogram i cyjanotypia – warsztaty z Marią Eleną Bonet

INFORMACJE

Dla wszystkich

19 listopada o godzinie 17:00 odbędzie się warsztat „Fotogram i cyjanotypia” prowadzony przez Marię Elenę Bonet. Podczas warsztatów zapoznamy się z dwoma dawnymi i wyjątkowymi zjawiskami w fotografii. Cyjanotypia jest jedną z najpiękniejszych metod ręcznego drukowania fotografii w kolorze pruskiego błękitu. Fotogram jest obrazem powstałym bez użycia aparatu. To techniki fotograficzne, które pozwalają uchwycić kształty obiektów lub rzucane przez nie cienie. Nadruki są niepowtarzalne, wszak można utworzyć je tylko w jednym egzemplarzu.

Podczas warsztatów:

 • zapoznasz się z historią i teorią fotogramów i cyjanotypii, zobaczysz niezwykłe prace znanych artystów i fotografów, którzy korzystali z tej techniki,
 • dowiesz się, jak przygotować światłoczułą emulsję fotograficzną,
 • zapoznasz się z tajnikami doboru narzędzi,
 • stworzysz własny fotogram techniką cyjanotypii (i oczywiście zabierzesz go ze sobą).

Spotkanie jest okazją do zanurzenia się w procesie twórczym, w którym widzowie stają się uczestnikami na wszystkich etapach wyłaniania się obrazu.

Warsztaty odbędą się w języku polskim i białoruskim.

Warsztaty są wydarzeniem towarzyszącym wystawie Moja rzeka/My River, którą do połowy grudnia można zobaczyć w Młynach Rothera.

Maria Elena urodziła się w Mińsku. Studiowała projektowanie i fotografię na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuki, którą ukończyła w 2009 roku. Koncentruje się na fotografii analogowej i procesu żelatynowo-srebrowego, a także tworzy dzieła sztuki przy użyciu szlachetnych technik fotograficznych, takich jak guma chromianowa, proces cynowy, cyjanotypia. Techniki te stały się dla artystki unikalnym narzędziem formułowania własnego języka poetyckiego w fotografii. Pracochłonne i powolne procesy pomagają jej odkryć istotę obiektów w otaczającej rzeczywistości. Maria stworzyła ponad 10 projektów artystycznych i wielokrotnie wystawiała w Europie. Od 2017 roku Bonet prowadzi autorskie kursy mistrzowskie z fotografii manualnej. Od 2019 roku Marię Elenę Bonet reprezentują galerie sztuki we Francji i Hiszpanii: La Galerie Rouge w Paryżu (2019–2022), Galería F&deO w Madrycie (od 2021). W 2021 została zwyciężczynią Miesiąca Fotografii w Grenoble, Francja oraz została laureatką stypendium Gaude Polonia i przeprowadziła się do Polski, gdzie stworzyła projekt Betrothal to the Sea. W 2023 roku w ramach rocznego Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Bonet zakończyła badania teoretyczne dotyczące współczesnej fotografii manualnej.

 

Kiedy? 19 listopada, godz. 17.00-19.00
Gdzie? Nowe Miejsce
Dla kogo? dla wszystkich (13+)
Cena: bezpłatne – obowiązują zapisy
Zapisy: kliknij TUTAJ!

The “Photogram and Cyanotype” workshop, led by Maria Elena Bonet, will be held on 19th November at 5 p.m. During the workshop, we will learn about two age-old and unique phenomena in photography. Cyanotype is one of the most beautiful methods of making photographic prints in Prussian blue by hand. A photogram is an image created without a camera. These photographic techniques make it possible to capture the shapes of objects or the shadows they cast. The prints are unique – only a single copy can be made at a time.

During the workshop, you will:

 • learn about the history and theory of photograms and cyanotype and see extraordinary works of famous artists and photographers who used this technique,
 • discover how to prepare a light-sensitive photographic emulsion,
 • learn the secrets of choosing the right tools,
 • create your own cyanotype photogram (you can take it home with you, of course).

The event is an opportunity to immerse yourself in a creative process in which viewers participate in the creation of an image, stage by stage.
The workshop will be conducted in both Polish and Belarusian.
It accompanies the “My River” exhibition, which can be viewed at the Rother’s Mills until mid-December.

Maria Elena was born in Minsk. She studied design and photography at the Belarusian State Academy of Arts, from which she graduated in 2009. She focuses on analogue photography and the gelatin-silver process and creates artwork using noble photographic techniques, such as gum bichromate, tintype and cyanotype processes. These techniques have become the artist’s unique tool for formulating her own poetic language in photography. The laborious and slow processes help her discover the essence of objects in the surrounding reality. Maria has created more than 10 art projects and has exhibited numerous times in Europe. Since 2017, Bonet has been running her own master classes in manual photography. Since 2019, she has been represented by art galleries in France and Spain: La Galerie Rouge in Paris (2019-2022) and Galería F&deO in Madrid (since 2021). In 2021, she was the winner of the Month of Photography in Grenoble, France, was awarded the Gaude Polonia scholarship, and moved to Poland, where she created the “Betrothal to the Sea” project. In 2023, as part of the one-year K. Kalinowski Scholarship Programme at the University of Warsaw, Bonet completed her theoretical research on contemporary manual photography.

When? 19th November, 5 p.m. – 7 p.m.
Where? New Place (Nowe Miejsce)
For whom? for everyone (13+)
Price: free – registration required
Sign up: click HERE!

19 листопада о 17:00 відбудеться майстер-клас «Фотограма та ціанотипія», який проводить Марія Елена Бонет. Під час майстер-класу ми дізнаємось про два давні та унікальні явища у фотографії. Ціанотипія – один із найкрасивіших методів ручного друку фотографій берлінської блакиттю. Фотограма – це зображення, створене без використання фотоапарата. Це техніка фотографування, яка дозволяє зафіксувати форми предметів або тіні, які вони відкидають. Видруківки унікальні – можливе створення лише однієї копії.

Під час майстер-класу:

 • ви дізнаєтеся про історію та теорію фотограм і ціанотипії, побачите надзвичайні роботи відомих художників і фотографів, які використовували цю техніку,
 • ви навчитеся готувати світлочутливу фотоемульсію,
 • ви дізнаєтесь секрети вибору інструменту,
 • створите власну фотограму технікою ціанотипії (і, звичайно, візьмете її з собою).

Зустріч – це можливість зануритися у творчий процес, учасниками якого стають глядачі на всіх етапах формування образу.

Майстер-клас проходитиме польською та білоруською мовами.

Майстер-клас є супутнім заходом до виставки «Моя річка/My River,», яку можна побачити в Млинах Ротера до середини грудня.

Марія Елена народилася в Мінську. Вивчала дизайн і фотографію в Білоруській державній академії мистецтв, яку закінчила в 2009 році. Вона зосереджується на аналоговій фотографії та желатиновому срібному процесі та створює витвори мистецтва, використовуючи такі благородні фототехніки, як гумхромат, олов’яний процес, ціанотипія. Ці техніки стали для художниці унікальним інструментом для формулювання власної поетичної мови у фотографії. Трудомісткі та повільні процеси допомагають їй розкрити сутність предметів навколишньої дійсності. Марія створила понад 10 художніх проєктів і неодноразово виставляла свої роботи в Європі. З 2017 року Бонет проводить власні майстер-класи з ручної фотографії. З 2019 року Марія Елена Бонет представлена художніми галереями Франції та Іспанії: La Galerie Rouge у Парижі (2019–2022), Galería F&deO у Мадриді (з 2021). У 2021 році вона стала переможницею «Місяця фотографії» у Греноблі, Франція, отримала стипендію «Gaude Polonia» та переїхала до Польщі, де створила проєкт «Betrothal to the Sea». У 2023 році в рамках річної стипендіальної програми ім. К. Калиновського у Варшавському університеті, Бонет завершила теоретичні дослідження сучасної ручної фотографії.

Коли? 19 листопада, з 17.00 до 19.00
Де? Нове місце «Nowe Miejsce»
Для кого? Для всіх (13+)
Вартість: безкоштовно – реєстрація обовʼязкова
Реєстрація: натисніть тут!

Fot. Aneta Pawska

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami nowymi wydarzeniami w Młynach Rothera.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.