Jak mówić do wszystkich?

INFORMACJE

Dla wszystkich

Słowa mają wielką moc i tworzą naszą rzeczywistość. Dlatego tak istotne jest, by używać zwrotów i sformułowań, które nikogo nie wykluczają. Jak mówić, by język trafnie opisywał rzeczywistość i nie ranił? Język inkluzywny to taki, który włącza, a nie wyklucza.

Komunikacyjna empatia przejawia się w starannym doborze słów, gdy mowa o określonych osobach czy grupach osób. Za pomocą słów można kreować zachowania społeczne, wybierając z zasobu środków językowych jedne sformułowania, a pomijając inne. Unikając słów wykluczających, a wybierając słowa włączające, przyczyniamy się do łamania stereotypów dotyczących ludzi i grup społecznych; ludzi dyskryminowanych ze względu na cechy, na które nie mają wpływu: płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną, język, religię, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, sprawność fizyczną, wiek.

Zapoznamy się z rolą języka w kształtowaniu rzeczywistości oraz porozmawiamy o postawach uważności komunikacyjnej. O tym wszystkim podyskutujemy z Agatą Polcyn kulturoznawczynią, aktywistką, współorganizatorką Lata Wolnej Miłości i Michałem Rymaszewskim (on/jego, ona/jej) polonistą, edytorem, związanym z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współorganizatorem festiwalu Lato Wolnej Miłości.

Wydarzenie odbywa się w języku polskim.

Words have great power and create our reality. That is why it is so important to use phrases that do not exclude anyone. How to speak so that the language accurately describes reality and does not hurt? Inclusive language is one that includes, not excludes.

Communicative empathy manifests itself in the careful choice of words when talking about specific people or groups of people. Words can be used to create social behavior by selecting some phrases from the linguistic resources and omitting others. By avoiding negative words and choosing inclusive words, we contribute to break stereotypes about people and social groups; people discriminated against due to characteristics that are beyond their control: sex, race, skin color, sexual orientation, language, religion, national or social origin, belonging to a national minority, property, birth, physical fitness, age.

We will talk about the role of language in shaping reality and about attitude of communicative mindfulness. We will talk about all of this with Agata Polcyn, a culture expert, activist, co-organizer of the Summer of Free Love festival, and with Michał Rymaszewski, a Polish philologist, editor, associated with the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University, co-organizer of the Summer of Free Love festival.

The event is held in Polish.

Слова мають велику силу і створюють нашу реальність. Для того так важливо є,аби використовувати словосполучення і формулювання,які нікого ne виключають. Як розмовляти,щоб влучно описувати реальність і нікого не ранити? Мова інклюзивна ,це така яка включає,а не виключає.

Комунікаційна емпатія проявляється в ретельному підборів слів, коли мова про конкретні особи або групи осіб. За допомогою слів можна створити соціальну поведінку, вибираючи з лігвістичного ресурсу одне формулювання і минаючи інше. Уникаючи виключних слів,а вибираючи слова інклюзивні, сприяє до ламання стереотипів про людей і соціальні групи,дискримінованих людей з погляду на особисті риси характеру,на який немає впливу: стать,расу,колір шкіри,сексуальну орієнтацію,мову,релігію,національне походження,або соціальне,приналежність до національних меншин, багатство,народження,справність фізична,вік.

Мета майстер-класу є ознайомлення осіб, які беруть участь у ролі мови в формуванні дійсності та розвитку установки комунікативної уважності. Про це порозмовляємо з Agatą Polcyn культурознавцем,активісткоюспіворганізітором Lata Wolnej Miłości Michałem Rymaszewskim, який є філологом,редактором, зв’язаний з Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, співорганізатора фестивалю Lato Wolnej Miłości.

Зустріч відбудеться на польській мові.

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.