Ukryty obraz. O szlachetnych technikach fotograficznych

Fot. Aneta Pawska

INFORMACJE

Dla wszystkich

Fotorelacja

Fot. Artur Hilbrecht

Dlaczego szlachetne techniki fotograficzne są wciąż aktualne? Dlaczego współcześni fotografowie decydują się na korzystanie z dawnych narzędzi? Podczas warsztatów Andriej Waskresienski zademonstruje swoje autorskie sposoby łączenia technik fotografii cyfrowej z technikami manualnymi na przykładzie druku gumy dwuchromianowej.

Niezwykłość techniki, którą poznamy na warsztatach, polega na połączeniu prostego procesu naświetlenia i wywołania zdjęcia wraz przy użyciu specjalistycznych związków chemicznnych. Podczas warsztatów dowiemy się, jak sprawić, by farby akwarelowe były światłoczułe. Nauczymy się zmienić papier akwarelowy w papier fotograficzny. Poznamy narzędzie niezbędne do pracy ze szlachetnymi technikami fotograficznymi. Sprawdzimy, jakie są możliwości gumy dwuchromianowej oraz jak wykorzystać dawne układy optyczne w aparatach cyfrowych. Dowiemy się również, jak zrobić zdjęcie camerą obscurą i jak stworzyć soczewkę. Zapowiada się duża dawka solidnej wiedzy i dobrej zabawy!

„Pracując zawodowo w dziedzinie zaawansowanych technologii produkcji filmowej, w życiu codziennym zwracam się w stronę manualnych technik fotograficznych. Te obszary działalności nie wykluczają się dla mnie, lecz stanowią dopełnienie. Nauka płynąca z doświadczeń mistrzów fotografii, a także korzystanie z możliwości nowoczesnych technologii, pozwala wypracować własne podejście do pracy z materiałem. Połączenie kultur wizualnych kina, fotografii i malarstwa pomaga osiągnąć wyjątkowy wydźwięk każdej pojedynczej pracy” – mówi artysta

Andriej Waskresienski – to artysta multimedialny i fotograf. Zawodowo pracuje jako operator i reżyser. W swojej twórczości łączy kino ze szlachetnymi technikami fotograficznymi. Jest autorem hybrydowej technologii fotograficznej. Wskrzesił druk gumowo-dwuchromianowy w Białorusi w 2005 roku, przedstawiając go w zupełnie nowej formie pod względem treści i cech zewnętrznych.  Od ponad 20 lat zajmuje się fotografią analogową, a także procesami alternatywnymi (guma arabska, cyjanotypia). W latach 2015–2019 wykładowca Wydziału Sztuk Wizualnych Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2023 roku mieszka i tworzy w Gdańsku. Jego prace były prezentowane w muzeach, galeriach i podczas festiwali w Europie i Stanach Zjednoczonych.


Informacje organizacyjne:
Kiedy? 20.01.2024 r., godz. 15.00-17.00
Gdzie? Nowe Miejsce
Dla kogo? dla wszystkich, rekomendowany wiek: 14+
Cena: bezpłatnie
Zapisy: kliknij TUTAJ!
Wydarzenie odbędzie się w języku białoruskim z tłumaczeniem na język polski.
Warsztaty towarzyszą ekspozycji Ukryty obraz. Wystawa Andrieja Waskresienskiego.

Why are tradicional photographic techniques still relevant? Why do modern photographers decide to use ancient tools? During the workshops, Andrei Vaskresiensky will demonstrate his own methods of combining digital photography techniques with manual techniques using the example of gum bichromate printing.

The uniqueness of the technique that we will learn at the workshops consists in combining a simple process of exposure and developing the photo with the use of specialized chemical compounds. During the workshops we will learn how to make watercolor paints photosensitive. We will learn how to turn watercolor paper into photo paper. We will learn the tool necessary to work with noble photographic techniques. We will check the possibilities of bichromate gum and how to use old optical systems in digital cameras. We will also learn how to take a photo with a camera obscura and how to create a lens. It promises to be a lot of solid knowledge and good fun!

“Working professionally in the field of advanced film production technologies, in everyday life I turn to manual photographic techniques. These areas of activity are not mutually exclusive for me, but complement each other. Learning from the experiences of photography masters, as well as using the possibilities of modern technologies, allows you to develop your own approach to working with the material. The combination of the visual cultures of cinema, photography and painting helps to achieve the unique tone of each individual work,” says the artist

Andrei Vaskresensky – is a multimedia artist and photographer. He works professionally as a cinematographer and director. In his work, he combines cinema with noble photographic techniques. He is the author of hybrid photographic technology. He revived rubber-bichromate printing in Belarus in 2005, presenting it in a completely new form in terms of content and external features. He has been involved in analog photography and alternative processes (gum arabic, cyanotype) for over 20 years. In 2015–2019, he was a lecturer at the Faculty of Visual Arts of the Belarusian Academy of Fine Arts. Since 2023, he has been living and working in Gdańsk. His works have been presented in museums, galleries and festivals in Europe and the United States.


Organizational information:
When? 20.01.2024 at 15.00-17.00
Where? New place
For whom? for everyone, recommended age: 14+
Price: free
Registration: click HERE!
The event will be held in Belarusian with translation into Polish.
The workshops were created as part of the Hidden Image exhibition. Exhibition by Andrei Vaskresensky.


Wkrótce pojawi się tutaj treść w języku białoruskim.
Content in Belarusian will appear here soon.
Неўзабаве тут з’явіцца кантэнт па-беларуску.

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami nowymi wydarzeniami w Młynach Rothera.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.