Komunikacja międzykulturowa

INFORMACJE

Dla wszystkich
wstęp wolny

Każdy z nas rodzi się “w kulturze”, czyli w otoczeniu różnorodnych wierzeń, zwyczajów, praw, zachowań i przyzwyczajeń obecnych w danej społeczności. To one mają wpływ na to, jak będziemy postrzegać siebie i rzeczywistość. Te konteksty jednak nie są niezmienne.

Zapraszamy na otwarte warsztaty z komunikacji międzykulturowej, które poprowadzi dr hab. Nartsiss Shukuralieva. Jest to regularny kurs akademicki dla studentów Wydziału Nauk o Polityce i Administracji, ale zajęcia otwarte są dla wszystkich chętnych i tym razem odbywają się w Młynach.

Komunikacja międzykulturowa to obszar, który współcześnie nabiera coraz większego znaczenia. Nasze codzienne życie, spotkania z sąsiadami, sposób spędzania wolnego czasu, plany i marzenia wykraczają poza granice jednej kultury. Zajęcia posłużą nie tylko do poznania różnic międzykulturowych, ale także do wzmacniania umiejętności komunikacji z uwzględnieniem różnorodności.

Wydarzenie odbywa się w języku polskim.

dr hab.Nartsiss Shukuralieva – Doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji, profesor uczelni na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania naukowe obejmują politykę państw Azji Centralnej oraz mechanizmy funkcjonowania współczesnych autorytaryzmów.


Кожен з нас народжується «в культурі», тобто в оточенні різноманітних вірувань, звичаїв, законів, поведінки та звичок, присутніх у певній спільноті. Вони впливають на те, як ми сприймаємо себе та реальність. Однак ці контексти не є незмінними.

Запрошуємо на відкриті майстер-класи з міжкультурної комунікації, які проведе др хаб. Нарцісс Шукуралієва. Це звичайний академічний курс для студентів Інституту політичних наук Університету Казимира Великого в Бидгощі, але заняття відкриті для всіх і цього разу вони проходять у Млинах.

Міжкультурна комунікація – це сфера, яка в наш час набуває все більшого значення. Наше повсякденне життя, зустрічі з сусідами, способи проведення вільного часу, плани та мрії виходять за межі однієї культури. Заняття будуть використані не лише для вивчення міжкультурних відмінностей, а й для зміцнення навичок спілкування з урахуванням різноманітності.

Захід проводиться польською мовою.

д-р хаб Нарцісс Шукуралієва – хабілітований доктор соціальних наук у галузі політичних та адміністративних наук, професор університету на факультеті політичних та адміністративних наук Університету Казимира Великого в Бидгощі. Сфера наукових інтересів – політика країн Центральної Азії та механізми функціонування сучасних авторитаризмів.


Each of us is born “in a culture”, which means we are surrounded by a variety of beliefs, customs, laws, behaviours and habits present in a given community. They influence the way we perceive ourselves and reality. These contexts, however, are not unchanged.

We invite you to open workshops on intercultural communication, which will be conducted by dr hab. Nartsiss Shukuralieva. It is a regular academic course for students of the Faculty of Political Sciences at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, but the classes are open to everyone and this time they are held in the Rother’s Mills.
Intercultural communication is an area that is becoming increasingly important nowadays. Our everyday life, meetings with neighbours, ways of spending free time, plans and dreams go beyond the borders of one culture. The classes will be used not only to discover intercultural differences, but also to strengthen communication skills, taking diversity into account.

The event will be held in Polish.

dr hab. Nartsiss Shukuralieva – Habilitated doctor of social sciences in the field of political and administration science, university professor at the Faculty of Political Sciences and Administration at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. Her scientific interests include the politics of Central Asian countries and the mechanisms of functioning of contemporary authoritarian systems.

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.