5×5 #2: BARIERA_ – miniwystawa Marty Wachowskiej i Aleksandry Bilacz (ENG/UK)

Miniwystawa czasowa pt. BARIERA_ , jest efektem drugiego Open Call 5×5. Miniwystawa to skłaniająca do refleksji inicjatywa, mająca na celu zwrócenie uwagi na kluczowe wyzwania związane z projektowaniem uniwersalnym. Podejmuje temat wykluczenia użytkowników w przestrzeniach publicznych i prywatnych, co często pozostaje niewidoczne dla reszty społeczeństwa. Prezentowane plakaty skupiają się na różnych aspektach tej problematyki.

BARIERA_ nie tylko opowiada o istniejących problemach, ale również zachęca do rozmowy o tym, w jaki sposób przełamać te bariery, dzięki świadomemu projektowaniu, które respektuje różnorodność potrzeb użytkowników. Zainicjowanie takiej dyskusji ma kluczowe znaczenie dla kształtowania przyszłości i projektowania, które będzie w pełni odpowiedzialne i inkluzywne.
BARIERA_ zaprasza do refleksji, w jaki sposób nasze środowisko może być bardziej otwarte dla wszystkich. Codzienne niewidzialne bariery, takie jak schody czy wąskie przejścia, są niemal niezauważalne dla osób w pełni sprawnych, ale mogą stanowić znaczące przeszkody dla innych.

Wystawa pokazuje, jak elementy architektury i identyfikacji wizualnej wpływają na ograniczenie dostępu i samodzielności, podkreślając potrzebę projektowania z myślą o wszystkich użytkownikach. Echo samotności odnosi się do sposobu, w jaki niewłaściwie zaprojektowane przestrzenie mogą izolować osoby z niepełnosprawnościami, ograniczając ich możliwość uczestnictwa w życiu społecznym i prowadząc do poczucia odosobnienia.

Zrozumienie różnorodności i promowanie przestrzeni, które wspierają interakcję i integrację między osobami o różnych zdolnościach, to kolejne kluczowe dla autorek zagadnienie. Prawdziwa inkluzywność w projektowaniu przekłada się na poprawę jakości życia i społecznej aktywności wszystkich użytkowników. Przez silne wizualne przekazy, BARIERA_ zaprasza odwiedzających do podjęcia refleksji nad tym, jak przestrzeń może być zarówno ograniczeniem, jak i możliwością.

O autorkach:

Marta Wachowska i Aleksandra BialczMarta Wachowska i Aleksandra Bilacz – twórczynie plakatów to studentki ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Ich praca nad wystawą BARIERA_ wynika z zainteresowania projektowaniem uniwersalnym i inkluzywnym oraz badaniem barier architektonicznych w przestrzeniach miejskich i publicznych. Zaangażowanie w tę dziedzinę wynika nie tylko z akademickiego zainteresowania, lecz także z głębokiego przekonania o roli architektury w kształtowaniu społeczeństwa.

 

 


Informacje organizacyjne:
Kiedy?  5.05.2024 r. – 9.06.2024 r.
Gdzie? kawiarnia Nowe Miejsce w Młynach Rothera, wejście od strony tarasu
Dla kogo? dla wszystkich
Cena: bezpłatnie
Zapisy: wstęp wolny

5x5 #2: BARIERA_ – mini-exhibition by Marta Wachowska and Aleksandra Bilacz

The temporary mini-exhibition “BARIERA_” is an effect of the second 5×5 Open Call. The mini-exhibition is a thought-provoking initiative that aims to draw attention to key challenges related to the universal design. It takes up the subject of excluding users in public and private areas, which is often invisible for the rest of the society. The posters focus on various aspects of this issue.

BARIERA_ not only talks about the existing problems, but also encourages discussion on how to overcome the barriers with conscious design that respects diverse needs of users. Initiating such discussion is crucial to shaping the future and design that will be fully conscious and inclusive.
BARIERA_ encourages reflection on how our environment can be more open for everybody. Everyday invisible barriers, such as stairs or narrow passages, are almost invisible for the able-bodied, but may be major obstacles for others.

The exhibition shows how elements of architecture and visual identification influence the limitation of access and independence, emphasising the need to design with all users in mind. The echo of loneliness refers to how improperly designed spaces may isolate people with disabilities, restricting their ability to participate in social life and leading to a sense of seclusion.

Understanding the diversity and promoting spaces that foster interaction and integration between people with different abilities is another key issue for the authors. True inclusivity in design translates into improved quality of life and social activity for all users. Through strong visual messages, BARIERA_ invites visitors to reflect on how space can be both a constraint and an opportunity.

About the authors:

Marta Wachowska and Aleksandra Bilacz – authors of the posters are students of a Master’s degree course in Architecture at the Construction and Architecture Faculty at the Lublin University of Technology. Their work on the BARIERA_ exhibition is a result of their interest in universal and inclusive design, and examining architectural barriers in urban and public spaces. Engagement in this area results not only from the academic interest, but also from a profound belief in the role of architecture in shaping society.

Practical information:
When?
 5/05/2024 – 9/06/2024
Where: the New Place café in Rother’s Mills, entrance from the terrace
For whom? for everyone
Price: free of charge
Entry: free admission

5x5 #2: БАР'ЄР_ – міні-виставка Марти Ваховськой та Александри Білач

Тимчасова міні-виставка під назвою БАР’ЄР_ є результатом другого Open Call 5×5. Міні-виставка – це спонукаюча до роздумів ініціатива, спрямована на висвітлення ключових викликів, що стоять перед створенням універсального дизайну. Вона висвітлює питання виключення користувачів у публічному та приватному просторах, яке часто залишається невидимим для решти суспільства. Представлені плакати фокусуються на різних аспектах цієї проблеми.

БАР’ЄР_ не лише звертає увагу на існуючі проблеми, але й заохочує до розмови про те, як подолати ці бар’єри за допомогою свідомого дизайну, що враховує різноманітні потреби користувачів. Ініціатива такої дискусії має вирішальне значення для формування як майбутнього, так і повністю відповідального та інклюзивного дизайну.
БАР’ЄР_ закликає нас замислитися над тим, як наше середовище може бути більш відкритим для всіх. Повсякденні невидимі бар’єри, такі як сходи або вузькі проходи, практично непомітні для повносправних людей, але можуть створювати значні перешкоди для інших.

Виставка показує, як елементи архітектури та візуальної ідентифікації впливають на обмеження доступу та незалежності, підкреслюючи необхідність створення дизайну з урахуванням інтересів усіх користувачів. Відлуння самотності демонструє, як неправильно спроєктований простір може ізолювати людей з інвалідністю, обмежуючи їхню здатність брати участь у суспільному житті та призводячи до відчуття ізольованості.

Розуміння різноманітності та сприяння створенню простору, який сприяє залученню та інтеграції людей з різними можливостями, є ще одним ключовим питанням для авторок. Справжня інклюзія в дизайні призводить до покращення якості життя та соціальної активності всіх користувачів. Використовуючи сильні візуальні меседжі, БАР’ЄР_ запрошує відвідувачів замислитися над тим, що простір може бути як обмеженням, так і можливістю.

Про авторок:

Марта Ваховська та Александра Білач – авторки плакатів, є студентками останнього курсу архітектурного факультету Люблінської Політехніки, які навчаються на факультеті будівництва та архітектури. Їхня робота над виставкою БАР’ЄР_ обумовлена інтересом до універсального та інклюзивного дизайну, а також дослідженням архітектурних бар’єрів у міських та публічному просторах. Залучення до цієї сфери зумовлене не лише академічним інтересом, але й глибоким переконанням щодо ролі архітектури у формуванні суспільства.

Організаційна інформація:
Коли?
 5 травня 2024 р. – 9 червня 2024 р.
Де? кафе «Нове місце» у «Млини Ротера», вхід зі сторони тераси
Для кого? для всіх
Ціна: безкоштовно
Попередня реєстрація: вхід вільний

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.