Dopóki to wszystko trwa

INFORMACJE

Dla dorosłych

Fotorelacja / photo report / фотозвіт

Organizator: Młyny Rothera, scenariusz i koordynacja: Mila Burchart
Współorganizatorzy: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy i Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

W dniu drugiej rocznicy pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, spotkamy się w kawiarni Nowe Miejsce w Młynach Rothera, by zatrzymać się wspólnie przy tekstach tworzonych przez pisarki i pisarzy z Ukrainy. Wydana przez Centrum Mieroszewskiego antologia “Wojna 2022. Eseje, wiersze, dzienniki” to zbiór poruszających utworów, napisanych przez najważniejszych ukraińskich twórców.

Posłuchamy aktorów Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Żeni Doliak i Pawła L. Gilewskiego, którzy przeczytają wiersze i eseje m.in. Kateryny Babkiny, Serhija Żadana, Jurija Andruchowycza, Iji Kiwy. Będzie to okazja do wsłuchania się w głosy aktorów i pokazania solidarności poprzez swoją obecność.

Po dwudziestym czwartym lutego 2022 roku wielu z nas zabrakło słów. Wydawało się, że one się skończyły, umarły. Ale tak nie jest. Przez szok i ból słowa zniknęły, żeby po jakimś czasie wrócić – pokaleczone, ale mocniejsze i bardziej wolne. […] My, redakcja ukraińskojęzycznego magazynu i portalu o Polsce “Nowa Polszcza”, zrozumieliśmy, że musimy zebrać te ukraińskie słowa, którymi teraz jest pisana najnowsza historia, w jedną książkę. […] Książkę, do której teksty powstawały w okopach, schronach bombowych, ośrodkach dla uchodźców, na przejściach granicznych, przy dźwiękach syren, w mieszkaniach bez prądu. Teksty, które pomagają nam, Ukraińcom, lepiej zrozumieć siebie – taką mamy nadzieję – pomogą także Polakom lepiej zrozumieć nas.
– pisze we wstępie do polskojęzycznego wydania Żenia Klimakin, redaktor naczelny “Nowej Polszczy”.

Czytanie odbędzie się w języku ukraińskim i w języku polskim.

W dniu wydarzenia w Młynach będzie można kupić polsko- i ukraińskojęzyczny egzemplarz antologii “Wojna 2022”.


Informacje organizacyjne:
Kiedy? 24.02.2024 r., godz. 18.30-20.00
Gdzie? kawiarnia Nowe Miejsce w Młynach Rothera, wejście od strony tarasu
Dla kogo? dla wszystkich, rekomendowany wiek 16+
Cena: bezpłatnie
Zapisy: kliknij TUTAJ!


Opis w języku ukraińskim pojawi się tutaj wkrótce.
Description in ukrainian will appear here soon.
Незабаром тут з’явиться опис українською.While all this lasts. Reading the anthology "War 2022"

Organizer: Rother’s Mills, script and coordination: Mila Burchart
Co-organizers: Polish Theater in Bydgoszcz and the Juliusz Mieroszewski Dialogue Center

On the day of the second anniversary of the full-scale russian invasion of Ukraine, we will meet in New Place in Rother’s Mills to read together the texts created by writers from Ukraine. The anthology ‘War 2022. Essays, poems, diaries’ published by the Mieroszewski Center is a collection of moving works written by the most important Ukrainian artists.

We will listen to the actors of the Polish Theater in Bydgoszcz, Zhenia Doliak and Paweł L. Gilewski, who will read poems and essays, among others. Kateryna Babkina, Serhiy Zhadan, Yuri Andrukhovych, Iya Kiva. It will be an opportunity to listen to the actors’ voices and show solidarity through your presence.

After February twenty-fourth, 2022, many of us are at a loss for words. It seemed that they were over, dead. But it’s not like that. Due to shock and pain, the words disappeared, only to return after some time – scarred, but stronger and freer. […] We, the editorial team of the Ukrainian-language magazine and portal about Poland ‘Nova Polshcha’, understood that we need to collect these Ukrainian words, which are now writing modern history, into one book. […] A book whose texts were written in trenches, bomb shelters, refugee centers, at border crossings, to the sound of sirens, in apartments without electricity. Texts that help us, Ukrainians, understand ourselves better – so we hope – will also help Poles understand us better.
– writes Zhenia Klimakin, editor-in-chief of ‘Nova Polshcha’, in the introduction to the Polish-language edition.

The reading will be held in Ukrainian and Polish.

On the day of the event in Młyny, you will be able to buy a copy in Polish and/or Ukrainian language of the anthology ‘War 2022’.


Organizational information:
When? February 24, 2024, at 18.30-20.00
Where? New Place café in Młyny Rothera, entrance from the terrace
For whom? for everyone, recommended age 16+
Price: free
Registration: click HERE!Поки це все не скінчиться. Читання антології «Війна 2022»

Організатор: Млини Ротера, сценарій та координація: Міла Бурхарт
Співорганізатори: Польський театр ім. Ієроніма Конєчки в Бидгощі та Центр діалогу ім. Юліуша Мерошевського

У день другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну ми зустрінемося у Новому Місці в Млинах Ротера, щоб разом зупинитися і прочитати тексти, створені письменниками з України. Видана Центром Мерошевського антологія «Війна 2022. Есеї, вірші, щоденники» – це збірка зворушливих творів, написаних видатними українськими авторами.

Послухаємо акторів Польського театру в Бидгощі – Женю Доляк та Павла Л. Ґілевського – які прочитають тексти Катерини Бабкіної, Сергія Жадана, Юрія Андруховича, Ію Киви та інших. Це буде можливість почути голоси акторів і проявити солідарність своєю присутністю.

Після 24 лютого 2022 року багатьом здалося, що слова померли. На щастя, це не так. Від шоку і болю вони зникли, щоб через якийсь час повернутися – набагато точнішими, чеснішими, безжальними, понівеченими, але дуже сильними й справжніми. […] Ми, редакція «Нової Польщі» […], відчули гостру потребу зібрати ці українські слова, якими зараз пишеться новітня історія світу, в одну книжку. […] Книжку, тексти для якої писалися в окопах, бомбосховищах, центрах для біженців, на прикордонних переходах, під звуки сирен, у квартирах без електрики. Тексти, які допомагають нам, українцям, краще зрозуміти самих себе – а також, на що ми сподіваємося – допоможуть і полякам краще зрозуміти нас. – пише Женя Клімакін, головний редактор «Нової Польщі», у вступі до польськомовного видання.

Читання відбуватимуться українською та польською мовами.

У день події польсько- та україномовне видання антології «Війна 2022» можна буде придбати у Млинах Ротера.


Організаційна інформація:
Коли?
24.02.2024, о 18.30-20.00
Де? Кав’ярня «Нове Місце» у Млинах Ротера, вхід з тераси, перший поверх
Для кого: дла усіх, рекомендований вік 16+
Ціна: безкоштовно

Реєстрація обов’язкова!

 

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami nowymi wydarzeniami w Młynach Rothera.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.