5×5 #1: Monika Szczygieł – wystawa czasowa w Nowym Miejscu

Autorka ilustracji/Author of illustration/ Автор ілюстрацій: Amelia Grabowska

W lutym zorganizowaliśmy nabór na miniwystawę czasową w formule Open Call, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń, które reprezentowały różnorodne perspektywy i style artystyczne. Po starannej selekcji, wybraliśmy artystkę, Monikę Szczygieł. Nowe Miejsce, w którym prezentowana jest wystawa, to przestrzeń do wszechstronnego rozwoju kreatywności, w tym inspiracji artystycznej, a także pokazania współczesnych twórców.

Prezentowana seria to reprodukcje obrazów, które powstały z chęci i potrzeby uchwycenia przez Monikę Szczygieł ważnych momentów zapisanych niegdyś na fotografiach. Artystka badała temat pamiątek wizualnych, czyli zdjęć uwieczniających istotne momenty i zapisujących obecność człowieka. Zdjęcia takie mogą mieć szczególne znaczenie emocjonalne i pełnią funkcję tzw. „protezy pamięci”. Innym istotnym zagadnieniem prezentowanych prac jest przechowywanie obrazów. Zarówno papier, jak i urządzenia elektroniczne, na których utrwalane są zdjęcia, mogą ulec zniszczeniu. Prezentowane na wystawie obrazy pokazują fotografie na różnych etapach tego procesu.


Informacje organizacyjne:
Kiedy? od 5.03.2024 r., do 9.04.2024 r., w godzinach otwarcia Nowego Miejsca
Gdzie? kawiarnia Nowe Miejsce w Młynach Rothera, wejście od strony tarasu
Dla kogo? dla wszystkich
Cena: bezpłatnie
Zapisy: wstęp wolny

O artystce:

Monika Szczygieł (ur. 1999) – artystka wizualna zajmująca się malarstwem oraz obrazowaniem cyfrowym. Absolwentka studiów licencjackich oraz magisterskich na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W swojej pracy interesuje się wpływem obrazowania cyfrowego na malarstwo, ikonosferą cyfrową, nowymi mediami oraz pamięcią.

5x5 #1: Monika Szczygieł – temporary exhibition in New Place

In February, we organised a call for submissions for a temporary mini-exhibition in the Open Call format, which enjoyed great interest. We received a lot of submissions that represented a variety of perspectives and artistic styles. After a careful selection, we have chosen an artist Monika Szczygieł. New Place, where the exhibition is presented, is a space for the all-round development of creativity, including artistic inspiration, as well as showcasing contemporary artists.

The series presented here are reproductions of paintings that were created out of Monika Szczygieł’s desire and need to capture important moments once recorded in photographs. The artist explored the theme of visual memorabilia, i.e. photographs that capture significant moments and record human presence. Such photographs can have a particular emotional significance and act as a so-called “memory prosthesis”. Another important issue of the presented works is the storage of pictures. Both the paper and the electronic devices on which the photographs are captured can be damaged. The paintings presented in the exhibition show photographs at various stages of this process.


Practical information:
When: from 5/03/2024, until 9/04/2024, during the opening hours of New Place
Where: the New Place café in Rother’s Mills, entrance from the terrace
For whom? for everyone
Price: free of charge
Sign up: free admission

About the artist:

Monika Szczygieł (born 1999) is a visual artist working in painting and digital imaging. Graduate of the Bachelor’s and Master’s degree programmes at the Faculty of Painting and Drawing of the Magdalena Abakanowicz University of Arts in Poznan. In her work, she is interested in her work on the impact of digital imaging on painting, digital iconosphere, new media and memory. 

5x5 №1: Моніка Щиґєл - тимчасова виставка в «Новому місці»

У лютому ми організували набір на тимчасову міні-виставку за формулою Open Call, яка викликала великий інтерес. Ми отримали багато заявок, які представляли різноманітні точки зору та художні стилі. Після ретельного відбору ми обрали художника, чиї роботи найкраще відповідають вимогам 5х5. «Нове місце» для ваших робіт – простір для всебічного розвитку творчості, в тому числі мистецького натхнення, а також для презентації сучасних художників. 

Представлена серія – це репродукції картин, створених Монікою Щиґєл через бажання та потребу зберегти важливі моменти, колись зафіксовані на фотографіях. Художниця дослідила тему візуальних пам’яток, тобто фотографій, які фіксують важливі моменти та присутність людей. Такі фотографії можуть мати особливе емоційне значення і служити т. зв. «протезами пам’яті». Ще одне важливе завдання представлених робіт – збереження зображень. Як папір, так і електронні пристрої, на яких записані фотографії, можуть бути пошкоджені. Картини, представлені на виставці, демонструють фотографії на різних етапах цього процесу. 


Організаційна інформація:
Коли? з 5.03.2024 р. по 9.04.2024 р. в години роботи «Нового місця»
Де? кафе «Нове місце» у «Млини Ротера», вхід зі сторони тераси
Для кого? для всіх
Ціна: безкоштовно
Попередня реєстрація: вхід вільний 

Про художницю:

Моніка Щиґєл (1999 р. нар.) – художниця, яка займається живописом та цифровими зображеннями. Випускниця бакалаврату та магістратури факультету живопису та рисунку Університету мистецтв ім. Магдалени Абакановіч у Познані. У своїй роботі вона цікавиться впливом цифрових зображень на живопис, цифрову іконосферу, новітні медіа та пам’ять. 

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami nowymi wydarzeniami w Młynach Rothera.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.