5×5 OPEN CALL #2 – otwarty nabór na miniwystawę czasową

Autorka ilustracji/Author of illustration/ Автор ілюстрацій: Amelia Grabowska

INFORMACJE

Dla wszystkich

Nowe Miejsce dla Waszych prac – przestrzeń do wszechstronnego rozwoju kreatywności, w tym inspiracji artystycznej, a także pokazania współczesnych twórców. Tworzymy miejsce, gdzie codzienność przenika się ze sztuką, a odpoczynek z zaangażowaniem społecznym. Można tu napić się kawy, wziąć udział w warsztatach, dyskusjach, obejrzeć wystawę lub… zorganizować ją wspólnie z nami. 

W tym roku zaprogramowaliśmy cykl wystaw 5×5 w przestrzeni kawiarni Nowe Miejsce w Młynach Rothera. Każda z nich poprzedzona będzie naborem w formule Open Call.

Pierwszy Open Call cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, spośród ponad pięćdziesięciu zgłoszeń wybraliśmy wówczas prace Moniki Szczygieł, więcej o tej wystawie można przeczytać TUTAJ!


Druga część cyklu:
Open Call: do 17 kwietnia
Wynik: 22 kwietnia
Ekspozycja: 5 maja – 9 czerwca 


Kto może się zgłosić? 
Zapraszamy artystów wizualnych, tworzących w dowolnych technikach. Ze względu na sposób ekspozycji prosimy o zgłaszanie wyłącznie prac płaskich.

Liczba prac i czas prezentowania wystawy:
5×5 czyli nazwa klucz, przez pięć tygodni będziemy prezentować pięć Twoich prac. 

Forma prezentacji: 
Rekomendujemy prace w formatach 50×70 lub większych, nieprzekraczających rozmiarów 100×70. Pamiętajcie, aby prace były spójne jako zestaw. Wasz dorobek będziemy prezentować w ramach tzw. OWZ z mechanizmem zatrzaskowym.  

Miejsce ekspozycji: 
Zapraszamy do odwiedzenia kawiarni Nowe Miejsce, sprawdzenia jej możliwości i oswojenia się z przestrzenią. Poniżej przedstawiamy zdjęcia poglądowe. 

Jaka tematyka?
Tematy, które mogą stanowić inspirację przy wyborze prac to: otwartość, wymiana, międzykulturowość, współpraca, kreatywność, energia, tożsamość, historia, czas, obszar, droga, człowiek.

Kontakt:
Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: 5×5@mlynyrothera.pl. Na wiadomości czekamy do 17 kwietnia. O wyniku naboru uczestnicy zostaną poinformowani do 22 kwietnia.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– pięć prac wraz z opisami (tytuł, format, technika, data),
– opis całego zestawu / projektu,
– biogram i zdjęcie autora,
– dane kontaktowe.


 

Więcej informacji:

Regulamin:


New Place for your works – a space versatile for development of creativity, including artistic inspiration, and showcasing contemporary creators. We are creating space where everyday life intertwines with art, and relaxation with social engagement. You can drink coffee here, participate in workshops, see an exhibition or… organise one together with us.
This year we programmed a series of exhibitions in the space of Nowe Miejsce café in the Rother Mills. Each of them shall be preceded by an Open Call.


First part of the series:
Open Call: until 17 April
Result: 22 April
Exposition: 5 May – 9 June


Who can apply?
We invite visual artists working with any techniques. Due to exhibition format, please submit only flat works.

Number of artworks and exhibition duration:
5×5 a crucial name, for five weeks we will showcase five of your artworks.

Presentation format:
We recommend artworks in sizes of 50×70 or larger, not larger than 100×70. Remember that the artworks should create a cohesive set. We will present your works as part of so-called OWZ (snap frame) with a snap-lock mechanism.

Place of the exhibition:
We invite you to visit the Nowe Miejsce café, explore its possibilities, and get to know the space. Below, we present illustrative photos.

What themes?
The themes that can serve as inspiration for the selection of works include: openness, exchange, interculturality, collaboration, creativity, energy, identity, history, time, space, path, and humanity.

Contact:
Please send questions and submissions to the following email address: 5×5@mlynyrothera.pl. We await submissions until 17 April. Participants will be informed about the results of the selection process by 22 April.

The submission should include:
– five artworks with descriptions (title, size, technique, date),
– a description of the entire set/project,
– biographical note and photo of the author
– contact information.


Please read the regulations.


«Нове місце» для ваших робіт – простір для всебічного розвитку творчості, в тому числі мистецького натхнення, а також для представлення сучасних художників. Ми створюємо місце, де повсякденне життя переплітається з мистецтвом, а відпочинок – із соціальною активністю. Тут можна випити кави, взяти участь у майстер-класах, дискусіях, подивитися виставку чи… організувати її разом з нами.

Цього року ми запрограмували серію виставок у просторі кав’ярні «Нове місце» в Млинах Ротера. Кожному з них передуватиме набір за формулою «Open Call».


Перша частина циклу:
Open Call: до 17 квітня
Результат: 22 квітня
Тривалість: 5 травня – 9 червень


Хто може подати заявку? 
Запрошуємо художників, які працюють у будь-яких техніках. Зважаючи на спосіб тривалості, просимо надсилати лише «плоскі» роботи.

Кількість робіт та тривалість виставки:
5×5, тобто ключове ім’я, ми представимо п’ять ваших робіт протягом п’яти тижнів.

Форма презентації: 
Ми рекомендуємо роботи у форматах 50×70 або більше, але не більше 100×70. Пам’ятайте, що роботи мають бути цілісними як комплект. Ми представимо ваші досягнення в складі так званого OWZ із засувним механізмом.

Місце проведення виставки: 
Запрошуємо відвідати кафе «Нове місце», перевірити його можливості та звикнути до простору. Нижче наведено ілюстративні фотографії.

Яка тема?
Теми, які можуть служити джерелом натхнення при виборі робіт, включають: відкритість, обмін, міжкультурність, співпраця, творчість, енергія, ідентичність, історія, час, територія, дорога, людина.

Контакти:
Будь ласка, надсилайте запитання та пропозиції на електронну адресу: 5×5@mlynyrothera.pl. Чекаємо на повідомлення до до 17 квітень. Про результати набору учасникам буде повідомлено до 22 квітня.

Заявка повинна містити:
– п’ять робіт з описом (назва, формат, техніка, дата),
– опис всього комплекту / проєкту,
– біографію та фото автора
– контактні дані.


Ознайомтесь, будь ласка, з правилами.

Fot./photo/ фото: Artur Hilbrecht
Autorka ilustracji/Author of illustration/ Автор ілюстрацій: Amelia Grabowska

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.